Понеделник,

Го­ле­ми­те са­мо­ле­ти стра­дат, мал­ки­те дже­то­ве се рад­ват

От: Свет­ла­на Вла­ди­ми­ро­ва -
A
A
A
  • Ко­ро­на­ви­ру­сът уда­ри све­тов­ния тран­с­порт и ту­ри­зъм
  • Ави­о­ком­па­ни­и­те па­ни­чес­ки оп­ти­ми­зи­рат биз­не­са, про­из­во­ди­те­ли­те гу­бят кли­ен­ти

Ко­га­то пре­ди 10 дни тaйвaнcкa двoйкa пен­си­о­не­ри се приб­ра у до­ма след по­чив­ка в Се­вер­на Ита­лия, всич­ки смя­та­ха, че проб­ле­мът е до­шъл след пре­кач­ва­не на ле­ти­ще­то в Хон­конг. Днес, в ита­ли­ан­с­ка­та кош­мар­на сед­ми­ца с 11 ум­ре­ли в се­вер­на­та част на стра­на­та, ни­кой не мо­же да ка­же кой на­къ­де раз­на­ся смър­то­нос­на­та за­ра­за.

Сре­ща­та на фи­нан­со­ви­те ми­нис­т­ри и цен­т­рал­ни бан­ке­ри от Г-20 в Ри­яд ед­ноз­нач­но очер­та пър­ви­те по­тър­пев­ши от­рас­ли - тран­с­пор­та, тър­го­ви­я­та и ту­риз­ма. И прие ре­ше­ние за  об­щи мер­ки в за­щи­та сре­щу раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на ви­ру­са, за да не плам­не и све­тов­на­та ико­но­ми­ка.

Поч­ти всич­ки учас­т­ни­ци на сре­ща­та дой­до­ха с час­т­ни са­мо­ле­ти, но не за­ра­ди бо­гат­с­т­во си, а за­ра­ди здра­ве­то си.

Дра­ко­нов­с­ки­те мер­ки, свър­за­ни с ме­ре­не на тем­пе­ра­ту­ра и об­с­той­но прег­леж­да­не на на­ци­о­нал­ност­та на пас­пор­ти­те на път­ни­ци­те, ка­рат го­ле­ми­те ави­о­ком­па­нии все­кид­нев­но да ба­вят с ча­со­ве по­ле­ти до­ри на близ­ки раз­с­то­я­ния, но и да спи­рат ма­ши­ни до ви­рус­ни дес­ти­на­ции, до­ри из­вън Ки­тай.

Въз­душ­на­та ис­те­рия за ви­ру­са

на­ка­ра път­ни­ци­те да не по­ся­гат към хра­на­та и на­пит­ки­те в са­мо­ле­та, да се опа­ко­ват с мас­ки и най­ло­но­ви чу­ва­ли, как­то и да ку­пу­ват по две мес­та, за да не се до­кос­ват до съ­се­ди­те си.

Хо­ра­та в зак­лю­че­ни­те гра­до­ве по све­та ча­кат с дни на ле­ти­ще­то, а чак ко­га­то сед­нат в са­мо­ле­ти­те раз­би­рат, че ги от­кар­ват в заб­ра­ве­ни от Бо­га мес­та, в ко­и­то ще ка­рат дъл­го вре­ме ка­ран­ти­на.

Ка­на­де­цът, кой­то по сре­да­та на пре­зо­ке­ан­с­кия по­лет зас­та­на на пъ­те­ка­та и се раз­ви­ка, че е бо­лен от ко­ро­на­ви­рус, на­ка­ра пи­ло­тът да вър­не бър­зо ма­ши­на­та в из­ход­на­та дес­ти­на­ция, а до­ка­то се раз­бе­ре, че мла­де­жът ре­шил да из­пол­з­ва чер­ния си ху­мор, ве­че бе тик­нат в арес­та и ча­ка при­съ­да на 9 март. 

До­пъл­ни­тел­но не­у­доб­с­т­во за път­ни­ци­те се очак­ва и с при­е­ма­не­то от Ев­ро­пар­ла­мен­та на пред­ло­же­ни­е­то на пред­се­да­те­ля на гру­па­та на ЕНП Ман­ф­ред Ве­бер, кой­то нас­то­я­ва да се уза­ко­ни по­пъл­ва­не­то на ан­ке­та по вре­ме на по­ле­та от все­ки път­ник, в ко­я­то да опис­ва ця­ла­та си по­лет­на ис­то­рия за пос­лед­ни­те два ме­се­ца, хо­те­ли­те, в ко­и­то е пре­би­ва­вал, здра­вос­лов­но­то си със­то­я­ние, как­то и лич­ни­те, и про­фе­си­о­нал­ни кон­так­ти с Ки­тай и це­лия из­то­чен ре­ги­он. Ин­те­рес­но е да­ли ев­ро­де­пу­та­ти­те ве­че са до­ба­ви­ли в чер­ния спи­сък и Ита­лия. Не­ис­ти­ни­те, по­пъл­не­ни в дек­ла­ра­ци­я­та, ще во­дят и до на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност.

Го­ле­ми­те ави­о­ком­па­нии вся­чес­ки се опит­ват да оп­ти­ми­зи­рат ра­бо­та­та си след зат­ва­ря­не­то на по­ле­ти­те към Из­то­ка, а от­с­ко­ро и към Бо­ту­ша. И все по-мал­ко мис­лят за но­ви ма­ши­ни. Два­та го­ле­ми про­из­во­ди­те­ля - Еър­бъс и Бо­инг, ма­кар дос­ко­ро да бя­ха смър­т­ни кон­ку­рен­ти, се­га се за­мис­ли­ха как с об­щи уси­лия на спа­ся­ват биз­не­са си.  

Из­пад­на­ли­ят в дъл­бо­ка кри­за за­ра­ди мо­де­ла 737 МАХ

Бо­инг ви­дя ле­ка свет­ли­на в ту­не­ла

със спе­чел­ва­не на пър­ва­та си по­ръч­ка за та­зи го­ди­на. Япон­с­ка­та ави­о­ком­па­ния ANA Holdings Inc за­я­ви, че ще по­ръ­ча още 15 са­мо­ле­та Dreamliner 787 на ка­та­лож­на це­на от 5 млрд. до­ла­ра. В за­ви­си­мост от вер­си­я­та са­мо­ле­тът за по­ле­ти на дъл­ги раз­с­то­я­ния мо­же да по­бе­ре меж­ду 250 и 340 път­ни­ци, пре­да­ва Рой­терс. ANA по­ръ­ча еди­на­де­сет са­мо­ле­та 787-10 и че­ти­ри по-къ­си 787-9 и до­го­во­ри оп­ция за за­ку­пу­ва­не на още пет броя 787-9. Пър­ва­та ма­ши­на тряб­ва да бъ­де дос­та­ве­на от ап­рил 2022 го­ди­на.

Сдел­ка­та, с ко­я­то най-го­ле­ми­ят япон­с­ки ави­оп­ре­воз­вач пре­ми­на­ва и от дви­га­те­ли на Rolls-Royce Holdings PLC към та­ки­ва, дос­та­ве­ни от General Electric, до­не­се и пър­во­то ус­по­ко­е­ние за Бо­инг, след ка­то ком­па­ни­я­та не ус­пя да прив­ле­че ни­то ед­на по­ръч­ка през яну­а­ри та­зи го­ди­на, за пър­ви път от де­се­ти­ле­тия.

Су­ша от­към по­ръч­ки спо­хо­ди и рус­кия път­ни­чес­ки са­мо­лет

Су­хой Су­пер­джет 100, за­мис­лен ка­то съ­пер­ник на мо­де­ли­те на Airbus, Bombardier и Embraer. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та ня­ма ни­то ед­на пот­вър­де­на по­ръч­ка, ос­вен сдел­ка­та с дър­жав­ния пре­воз­вач Aeroflot, пи­ше Reuters.

Су­хой Су­пер­джет 100, кой­то за­поч­на да ле­ти през 2011 г., бе пър­ви­ят път­ни­чес­ки са­мо­лет на Ру­сия след па­да­не­то на Съ­вет­с­кия съ­юз. Въп­ре­ки ми­ли­ар­ди­те, ко­и­то Мос­к­ва на­ля в про­ек­та, ис­то­ри­я­та му е из­пъл­не­на с ог­ром­ни проб­ле­ми. Пос­лед­ни­ят удар сре­щу ком­па­ни­я­та бе ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то Су­пер­джет ка­тас­т­ро­фи­ра в Мос­к­ва и уби 41 ду­ши.

"Граж­дан­с­ки са­мо­ле­ти Су­хой", ко­я­то е кон­т­ро­ли­ра­на от рус­ка­та дър­жав­на хол­дин­го­ва ком­па­ния Рос­тек, се на­дя­ва­ше да про­да­ва сто­ти­ци са­мо­ле­ти. Но сла­бо­то тър­се­не, проб­ле­ми­те с об­с­луж­ва­не­то и за­ба­вя­не­то на дос­тав­ки на ре­зер­в­ни час­ти в край­на смет­ка до­ве­до­ха до фак­та, че ед­ва 142 са­мо­ле­та от мо­де­ла са във въз­ду­ха в мо­мен­та.

До­ка­то го­ле­ми­те ком­па­нии при­зе­мя­ват, ня­кои до­ри до 30% от ма­ши­ни­те си, за­ра­ди ко­но­ра­ви­ру­са, мно­го 

чар­тър­ни ави­о­ком­па­нии с биз­нес дже­то­ве пе­че­лят доб­ре

По­лу­ча­ват ог­ро­мен брой за­пит­ва­ния, вклю­чи­тел­но от бо­га­ти­те ки­тай­ци, тъй ка­то при мал­ки­те са­мо­ле­ти ве­ро­ят­ност­та от за­ра­за е ми­ни­мал­на.

Въп­ре­ки то­ва оба­че и на те­зи ком­па­нии се на­ла­га да от­каз­ват за­яв­ки­те за­ра­ди заб­ра­ни­те за пъ­ту­ва­не или при лип­са­та на дос­та­тъч­но са­мо­ле­ти и еки­па­жи.

Как­ви са це­ни­те на мал­ки­те са­мо­ле­ти?

Един мно­го ма­лък са­мо­лет мо­же да пре­во­зи от два­ма до че­ти­ри­ма ду­ши и стру­ва 2400 до­ла­ра на час спо­ред Paramount Business Jets. Един "су­пер­с­ре­ден" та­къв мо­же да пре­во­зи от 8 до 10 ду­ши и стру­ва 6000 до­ла­ра на час.

Ав­с­т­ра­лийс­ка­та Darin Boyles, част от гру­па­та Paramount Business Jets, каз­ва пред BBC, че има "зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва­не" на за­яв­ки­те. От син­га­пур­с­ка­та MyJet Asia спо­де­лят, че за­яв­ки­те за чар­тър­ни по­ле­ти са се уве­ли­чи­ли с 80-90% през пос­лед­ния ме­сец.

Фи­нан­сис­ти­те твър­дят, че си­ту­а­ци­я­та се­га пов­та­ря ис­те­ри­я­та око­ло  епи­де­ми­я­та от SARS през 2003 г., ко­га­то е би­ло мно­го по-лес­но да се пъ­ту­ва с чар­тър­ни са­мо­ле­ти.  За­то­ва и не е из­не­на­да, че час­т­на­та ави­о­ком­па­ния VistaJet ве­че от­че­те дву­циф­рен рас­теж са­мо за пос­лед­ния ме­сец.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички