Вторник,

Финансова помощ за всички фирми

От: СТАНДАРТ -
Финансова помощ за всички фирми
A
A
A
  • Още 162 млн. но­ви гран­то­ве за мал­ки и сред­ни ком­па­нии

Но­ви две мер­ки в по­мощ на биз­не­са у нас за­поч­ва Ми­нис­тер­ство на ико­но­ми­ка­та със 162 млн. лв. за гран­то­ве. С пър­ва­та мик­ро, мал­ки и сред­ни фир­ми ще взе­мат 82 ми­ли­о­на ле­ва. Об­съж­да­ме мик­роп­ред­при­я­ти­я­та да по­лу­ча­ват до 15 000 лв., мал­ки­те - до 30 000, а сред­ни­те - до 75 000 лв., съ­об­щи ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Лъ­че­зар Бо­ри­сов след сре­ща със син­ди­ка­ти­те и ра­бо­то­да­те­ли­те в чет­вър­тък.

Мяр­ка­та це­ли да оси­гу­ри обо­рот­ни сред­ства на ком­па­ни­и­те. В мо­мен­та Бо­ри­сов дис­ку­ти­ра с проф­съ­ю­зи­те да­ли под­кре­па­та да е за фир­ми с обо­рот над 500 000 лв. или над 300 000 лв.

Още 80 млн. лв. оти­ват от­но­во за мик­ро, мал­ки и сред­ни пред­при­я­тия. Те оба­че ще са за адап­ти­ра­не­то им в Ко­вид кри­за­та. Ста­ва въп­рос за пре­об­ра­зу­ва­не на про­из­вод­ство, въ­веж­да­не на дис­тан­ци­он­на фор­ма на ра­бо­та, обе­зо­па­ся­ва­не на про­из­вод­ства, ре­а­ли­зи­ра­не на ра­бот­ни мес­та. По та­зи мяр­ка с па­ри от дър­жа­ва­та ще се пок­ри­ва оси­гу­ря­ва­не­то на ко­лек­тив­ни пред­паз­ни сред­ства за фир­ми­те.

Двой­но фи­нан­си­ра­не ня­ма да има, уве­ри Ми­нис­тер­ство на ико­но­ми­ка­та.

Иде­я­та е вся­ка фир­ма да по­лу­чи под­кре­па. За­то­ва на ком­па­нии, ко­и­то ве­че са има­ли грант по схе­ма­та 3000/10 000 лв., по­лу­че­ни­те па­ри ще се прис­та­ват от но­ва­та су­ма. С при­о­ри­тет оба­че ще са ком­па­ни­и­те, ко­и­то не са ус­пе­ли да по­лу­чат па­ри по до­се­гаш­ни­те мер­ки, ка­за Лъ­че­зар Бо­ри­сов.

 Оси­гу­ре­ни­те 162 млн. лв. са на­лич­ни сред­ства по Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Ино­ва­ции и кон­ку­рен­тос­по­соб­ност". Още 400 ми­ли­о­на оба­че ще дой­дат на­е­сен по об­що­ев­ро­пейс­ка­та прог­ра­ма за пре­о­до­ля­ва­не на пос­лед­стви­я­та от ко­ро­на­ви­ру­са REACT-EU. Та­ка но­ва­та фи­нан­со­ва ин­жек­ция за фир­ми­те у нас ще над­хвър­ли 600 ми­ли­о­на. 291 млн. ле­ва от тях ще оти­дат по мяр­ка за ди­ги­та­ли­за­ция на биз­не­са.

По ду­ми­те на Бо­ри­сов спа­дът от пър­во­то и вто­ро­то три­ме­се­чие ще мо­же да бъ­де въз­ста­но­вен до края на го­ди­на­та и ще бъ­де око­ло 7 на сто.

Не очак­ва­ме спа­до­ве от 20% през пред­сто­я­що­то три­ме­се­чие, но пред­стои ед­на теж­ка кри­за, пре­дуп­ре­ди ми­нис­тър Бо­ри­сов. И прог­но­зи­ра: През след­ва­ща­та го­ди­на­та ще мо­же да въз­ста­но­вим всич­ко за­гу­бе­но.

Сеп­тем­ври ни е не­об­хо­ди­мо На­род­но­то съб­ра­ние за евен­ту­ал­на бър­за про­мя­на в за­ко­на, кой­то уреж­да те­зи не­ща, та­ка че да про­дъл­жим по ус­ко­ре­ни про­це­ду­ри, ка­за още той.

Пре­зи­ден­тът на КТ "Под­кре­па" Ди­ми­тър Ма­но­лов ко­мен­ти­ра, че е до­во­лен от на­ме­ре­ния фи­нан­сов ре­сурс за по­доб­ря­ва­не ус­ло­ви­я­та на труд, га­ран­ти­ра­не бе­зо­пас­нос­тта на ра­бот­ни­ци­те, за ин­ди­ви­ду­ал­ни и ко­лек­тив­ни за­щит­ни сред­ства. Сре­щи­те с ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та са по­лез­ни за­ра­ди пуб­лич­нос­тта, ин­фор­ми­ра­нос­тта, ди­а­ло­га меж­ду ин­сти­ту­ци­и­те, ра­бо­то­да­те­ли­те и син­ди­ка­ти­те, за­я­ви­ха от АИКБ.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички