Понеделник,

Невиждан добив на полезни изкопаеми

От: Стандарт -
2073
Невиждан добив на полезни изкопаеми
A
A
A
  • Произведената продукция в сектор Добивна промишленост е за 3,6 млрд. лева
  • 25 796 лв. е средната годишна заплата в сектора през 2021 г.

18 август, когато Българската православна църква отбелязва Успението на Св. Иван Рилски, минната общественост чества своя професионален празник. Денят е определен по предложение на пернишките въглекопачи и с Указ, издаден от цар Фердинанд. На този ден  се отдава уважение и преклонение пред труда на миньорите, който дава на хората светлина, топлина и суровини, без които днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо.

Суровини и концесии

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната.

България има водеща позиция в Европа, нареждайки се на първите места по добив на мед, злато и лигнитни въглища. Основните суровини, които се добиват у нас, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

Общата площ на находищата на подземни богатства в България е 1793 хил. дка.

През 2021 г. размерът на концесионните приходи е 95,3 млн. лв. (без ДДС), като се отчита ръст от 17% в сравнение с предходната година. Той се дължи на по-високите плащания от всички подотрасли на бранша, с изключение на добива на енергийни суровини.

При разпределението на концесионните приходи по подотрасли, с най-голям дял отново са металните полезни изкопаеми с 50%, следвани добива на строителни и скално-облицовъчни материали с 25%. Делът на въгледобива намалява през 2020 г., заемайки трета позиция със 17%.

Производство

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2021 г., по данни на Министерство на енергетиката, е в размер на 117 млн. тона и бележи ръст от 10% спрямо предходната година. Това е най-високото ниво на добив през последните години в страната. Най-голям е ръстът на въгледобива /27% спрямо 2020 г./, достигайки обем от 28,5 млн. т. Нарастване има и при добива на индустриални минерали и добива на инертни и строителни материали, съответно с 16% и с 13%.

Рудодобивът остава без съществени промени и продължава да поддържа едно от най-високите си нива за последните години с количество на добива от 36,5 млн. т.

През 2021 г. слабо намаление се отчита при добива на нефт и газ, както и при добива на скално-облицовъчни материали. Това не дава съществено отражение върху резултатите за сектора поради малкия относителен дял на тези подбраншове.

Най-голям дял в разпределението на добива на полезни изкопаеми в натура през 2021 г. имат инертните материали с 33%. Следва рудодобивът с дял от 31%. Въпреки ръста си през годината, въгледобивът все още остава на трето място в разпределението с дял от 24%.

Общата нетна стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от сектор Добивна промишленост през 2021 г., по изчисления на БМГК, е в размер на близо 3,6 млрд. лева, като бележи ръст от 16% спрямо 2020 г. и достига най-високото си ниво от последните няколко години. Това се дължи на няколко фактора. Единия е ръстът на цените на металите през годината, което води до повишаване на стойността на продукцията в този подотрасъл - 11%. Други фактори със сериозно влияние са значително по-високите нива на добив на лигнитни въглища, както и на неметални полезни изкопаеми. Това води до ръст съответно от 22% и 28% на стойността на произведената продукция в тези подсектори.

Брутната добавена стойност за добивния сектор се запазва висока, като 45% от генерираната продукция.

При разпределението на стойността на произведената продукция в отрасъла през 2021 г. няма съществена промяна в съотношението на отделните подотрасли. Рудодобивът традиционно заема най-висок дял - 61%. Следват го неметалните минерали и суровини с 16% и добива на твърди горива с 15%. Външна търговия

През 2021 г., по данни на Министерство на енергетиката, интензитетът на външната търговия с минерални суровини в натурални показатели намалява както по отношение на износа, така и на вноса.

При износа се отчита спад от 10%, като най-съществено е намалението при горивата, които са с най-висок дял. Продуктите на минерално-суровинната индустрия през отчетния период формират над 3 млрд. евро износ, като този показател се увеличава с 32% в сравнение с предходната година. Това се дължи на значителното повишение на цените на суровините, основно на металните полезни изкопаеми и горивата.

Вносът през 2021 г. също намалява, макар и по-слабо - с 3% в сравнение с 2020 г. Основният спад се отчита при количествата на метални полезни изкопаеми, които обаче заемат едва 9% дял в общия внос на минерални суровини. Отново поради високите цени на суровините, стойността на вноса е значително по-висока от предходната година и се връща на нивата от 2019 г., достигайки близо 12 млрд. лева.

Заетост

Средносписъчният брой на наетите лица в добивната промишленост през 2021 г., по предварителни данни на НСИ, е 19 690 души, като е налице спад от 3% в сравнение с предходната година. Това се дължи отчасти на тенденцията на намаляване на заетите във въгледобива (общо 33% за последните 10 г.). Броят на работещите в рудодобива и добива на неметални полезни изкопаеми е сравнително постоянен, макар и там да има известно намаляване пред последното десетилетие. Причината за това е въвеждането на нови и модерни технологии, които изискват по-малко ангажиране на човешки ресурс в производствения процес.    

Около 75% от трудещите се в сектора са заети в големите предприятия, а останалите в малки и средни. При разпределението по подотрасли, с най-голям дял са работещите във въгледобива - 42% от общия брой, което оказва голямо влияние на този показател за целия бранш. Следва рудодобивът с 31% и добивът на неметални полезни изкопаеми с 22%. Най-малко са наетите в добива на нефт и газ и спомагателните дейности в добива - общо 5%.

Въпреки намаляването на човешкия ресурс в сектора, произведената продукция на един зает расте, а производителността на труда в сектора продължава да е 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор.

Работна заплата

Средната годишна заплата на заетите в отрасъла през 2021 г., по предварителни данни на НСИ, е 25 796 лв., като увеличението спрямо 2020 г. е с 12%. То  следва темпа на увеличение на средната работна заплата за страната, който има същите стойности за отчетната година. Заплащането в бранша се запазва високо - 40% над средното за страната и е на четвърто място от икономическите дейности след IT сектора, финанси и енергетика.

 

Отбелязаха празника с молебен за здраве

Ръководствата на Българска минно-геоложка камара /БМГК/, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации - ФНСМ и СМФ "Подкрепа" участваха в традиционния тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм "Св. Неделя". На него присъстваха също директорът на дирекция "Природни ресурси и концесии" при Министерство на енергетиката Станислав Станков, вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" Веселин Митов и почетният председател на НТС по МДГМ проф. дтн инж. Цоло Вутов.

По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:

"В деня на нашия професионален празник - Деня на миньора, поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2022 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати. Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, успяхме да подобрим резултатите в сектора, да запазим работните места и да увеличим възнагражденията. Изпълнихме редица проекти за модернизация и технологични иновации, опазване на околната среда и подобряване на безопасността при работа. Продължихме активната си подкрепа за образованието и насърчаване на младите хора за реализация в отрасъла. Не спряхме и с усилията за подобряване средата на живот в регионите."

Проф. Вълканов благодари на компаниите от бранша за успешната дейност през изминалата година, въпреки предизвикателствата, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.

Източник: БМГК


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com