Стартиране на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“

Стартиране на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“ | StandartNews.com

Днес от 14:00 часа ще се проведе церемония „Първа копка" и вграждане на „капсула на времето" в Национална художествена академия (НХА), ул. „Шипка" № 1 по повод стартирането на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София". Изпълнението на мащабния проект ще се осъществи посредством предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура".

Проектът се изпълнява от консорциум НОВА АКАДЕМИЯ 2017, с партньори в обединението "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "ФАРМВИЛ" АД , представлявано от Любомир Галчев.

Оперативната програма „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Също така, ОПРР 2014-2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура" е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.

Изпълнението на договора за строителство ще приключи за период от 15 месеца и предвижда изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 м2 на 4 етажа, сутерен и терсовиден етаж. В нея ще се поместват 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и всички необходими комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и да се повиши нейната привлекателност сред учащите и сред младите хора в България, чрез изграждането на нов учебен корпус на Национална художествена академия в гр. София. Изграждането на нова и модерна сграда, както и оборудването ѝ с висококачествено (в ограничени количества до този момент) оборудване, ще допринесат за цялостното модернизиране на Академията като образователна институция. Това ще доведе до настъпването на подобрения в методите на преподаване и възприемане на учебния материал, предоставяне на квалификация и умения на учащите в университета, отговарящи на нуждите на пазара на труда и осигуряване на достъпна среда за студентите в неравностойно положение.

Изпълнението на целия проект е за срок от 30 месеца, а общата стойност на проекта е 2 999 600.00 лв, от които 2 549 660,00 лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране
Допълнителна информация относно Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура" може да бъде получена от официалния уеб сайт на НХА http://www.nha.bg и на http://www.eufunds.bg.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай