Маг­не­зи­ев де­фи­цит - сим­пто­ми и ре­ше­ние на проб­ле­ма

За един ак­ту­а­лен проб­лем - маг­не­зи­е­вия де­фи­цит, го­во­ри маг. фарм. Сте­фан Или­ев - Ап­те­ки За­пад

Маг­не­зи­ев де­фи­цит - сим­пто­ми и ре­ше­ние на проб­ле­ма | StandartNews.com
  • За един ак­ту­а­лен проб­лем - маг­не­зи­е­вия де­фи­цит, го­во­ри маг. фарм. Сте­фан Или­ев - Ап­те­ки За­пад

Маг­не­зи­ят е един oт че­ти­ри­те ми­не­ра­ла, на­ми­ра­щи се в най-го­ля­мо ко­ли­чес­тво в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм. Вся­ка на­ша клет­ка се нуж­дае от оп­ти­мал­ни ко­ли­чес­тва маг­не­зий, за да ра­бо­ти пра­вил­но. Той учас­тва в над 300 важ­ни ен­зим­ни ре­ак­ции в ор­га­низ­ма и е осо­бе­но ва­жен за фун­кци­и­те на сър­це­то, мус­ку­ли­те, нер­ви­те, кос­ти­те и зъ­би­те. Над 50 % от об­що­то му съ­дър­жа­ние се на­ми­рат в кос­ти­те, 30 % в ске­лет­на­та и сър­деч­на­та мус­ку­ла­ту­ра, а ос­та­на­ла­та част - в чер­ния дроб, бъб­ре­ци­те и мо­зъ­ка, как­то и в ерит­ро­ци­ти­те, ка­то сво­бод­ни­ят маг­не­зий в се­ру­ма е под 1%. Маг­не­зи­ят под­дър­жа рав­но­ве­си­е­то на нер­вна­та и мус­кул­на­та сис­те­ма, ка­то съ­що та­ка ре­гу­ли­ра ни­ва­та на кръв­на за­хар, кръв­но­то на­ля­га­не и учас­тва в про­це­си­те на про­из­вод­ство на енер­гия. Съ­що та­ка иг­рае клю­чо­ва ро­ля за прев­ръ­ща­не­то на ви­та­мин D в ак­тив­на фор­ма, кой­то пък от своя стра­на по­ви­ша­ва ус­во­я­ва­не­то на маг­не­зий и кал­ций, и до­ка­за­но се бо­ри с чув­ство­то на умо­ра и по­тис­на­тост през зим­ни­те ме­се­ци.

Ко­га­то тя­ло­то е под стрес, то из­пол­зва го­ле­ми ко­ли­чес­тва маг­не­зий, за да се спра­ви с не­го, не­за­ви­си­мо да­ли е пре­диз­ви­кан от фи­зи­чес­ки или пси­хи­чес­ки на­то­вар­ва­ния. Не­дос­ти­гът на маг­не­зий е все по-чес­то сре­ща­но яв­ле­ние, а не прос­то но­ва "мо­да"сред на­се­ле­ни­е­то. За съ­жа­ле­ние, из­след­ва­ни­я­та за маг­не­зи­ев де­фи­цит не са на­пъл­но обек­тив­ни, тъй ка­то ко­ли­чес­тво­то му в кръв­та се за­паз­ва дъл­го вре­ме в нор­ма­та, под­дър­жа­но от де­па­та в кос­ти­те. Ед­ва ко­га­то ор­га­низ­мът пре­ми­не в ре­жим на де­ком­пен­са­ция, и де­па­та му са из­чер­па­ни, на ли­це се про­я­вя­ват приз­на­ци­те на маг­не­зи­ев де­фи­цит.

Из­вес­тно е, че при лип­са на маг­не­зий се наб­лю­да­ват сим­пто­ми ка­то от­пад­на­лост, мус­кул­ни спаз­ми, сър­це­би­е­не, раз­драз­ни­тел­ност и лип­са на кон­цен­тра­ция, стрес, гла­во­бо­лие. Маг­не­зи­ят е ак­ти­ва­тор на об­мя­на­та на ве­щес­тва­та и до­ка­за­но на­ма­ля­ва ни­во­то на от­де­ля­ни­те стре­со­ви хор­мо­ни. Лип­са­та му ви­на­ги е съп­ро­во­де­на и с лип­са на кал­ций. Щом съ­дър­жа­ни­е­то на маг­не­зий в тя­ло­то на­ма­ля­ва, рас­те ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла в кръв­та, тъй ка­то той от­го­ва­ря за ме­та­бо­лиз­ма на маз­ни­ни­те и син­те­за на бел­тъ­чи­ни­те.

Го­ля­ма част от ле­кар­ства­та мо­гат да на­ру­шат ус­во­я­ва­не­то на маг­не­зий от хра­на­та, ка­то та­ки­ва нап­ри­мер са ан­ти­а­ци­ди­те, ня­кои ле­кар­ства за ле­че­ние на ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не, как­то и пре­ко­мер­на­та упот­ре­ба на сла­би­тел­ни сред­ства. Пес­ти­ци­ди­те из­пол­зва­ни в сел­ско­то сто­пан­ство имат свойс­тво­то да об­ра­зу­ват ком­плек­си с маг­не­зия, ка­то по то­зи на­чин той ос­та­ва свър­зан с тях и ус­во­я­ва­не­то му с хра­на­та драс­тич­но на­ма­ля­ва. Ви­со­ка­та упот­ре­ба на ал­ко­хол съ­що е при­чи­на за не­дос­тиг на маг­не­зий.

Па­ци­ен­ти­те със сър­деч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния и те­зи с ди­а­бет, поч­ти ви­на­ги са с маг­не­зи­ев де­фи­цит. Пре­ко­мер­но­то по­те­не и упот­ре­ба­та на ди­у­ре­тич­ни про­дук­ти до­пъл­ни­тел­но ус­ко­ря­ва ели­ми­ни­ра­не­то на маг­не­зий от тя­ло­то.

Ето как тя­ло­то ни под­сказ­ва, че има­ме нуж­да от маг­не­зий:

  • Чув­ство на умо­ра­ и от­пад­на­лост
  • Чес­ти мус­кул­ни крам­пи
  • На­ру­ше­ния на съ­ня, без­по­койс­тво и раз­драз­ни­тел­ност
  • Лип­са на кон­цен­тра­ция

Де­фи­ци­тът на маг­не­зий уве­ли­ча­ва рис­ка от раз­ви­тие на кос­тни проб­ле­ми, сър­деч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния и ди­а­бет.

Чув­ство­то на умо­ра или от­пад­на­лост мо­же да бъ­де и приз­нак за лип­са на ви­та­мин В6.

Той иг­рае важ­на ро­ля в ме­та­бо­лиз­ма, учас­тва ак­тив­но в под­дър­жа­не­то на имун­на­та сис­те­ма, по­ма­га за ре­гу­ли­ра­не­то на хор­мо­ни­те и е от жиз­не­но­важ­но зна­че­ние при сър­деч­ни за­бо­ля­ва­ния и на­ру­ше­ния на бъб­ре­ци­те.

Чо­веш­ко­то тя­ло не мо­же са­мо да син­те­зи­ра ви­та­мин В6, ко­е­то на­ла­га не­го­во­то адек­ват­но на­ба­вя­не с хра­на­та ежед­нев­но.

Ком­би­на­ци­я­та от маг­не­зий и ви­та­мин B6 по­ма­га за пра­вил­но­то фун­кци­о­ни­ра­не на нер­вна­та сис­те­ма и под­дър­жа­не­то на здра­ви мус­ку­ли и кос­ти.

При стрес, се­ри­оз­но фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, пос­то­ян­на от­пад­на­лост и мус­кул­ни схва­ща­ния, спаз­ми и крам­пи чес­то пре­по­ръч­ва­ме при­е­ма на Маг­не­зи­ум В6 ФОР­ТЕ. Бла­го­да­ре­ние на теч­на­та си фор­ма и маг­не­зий от ор­га­ни­чен про­из­ход, при­е­ма на вся­ка ам­пу­ла во­ди до пъл­но­цен­но­то му ус­во­я­ва­не, а то­ва е най-важ­но­то ус­ло­вие за ра­бо­тещ маг­не­зи­ев про­дукт.

Маг­не­зи­ум В6 ФОР­ТЕ по­каз­ва бър­зо дейс­твие при ин­тен­зив­ни спор­тни за­ни­ма­ния, пси­хи­чес­ка и фи­зи­чес­ка умо­ра, ка­то ни по­ма­га да вър­нем то­ну­са на тя­ло­то си.

Маг­не­зи­ум В6 ФОР­ТЕ до­ка­за­но ели­ми­ни­ра чув­ство­то на от­пад­на­лост и умо­ра, как­то и нер­вни­те не­раз­по­ло­же­ния и не­га­тив­ни­те въз­дейс­твия на стре­са.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай