Вторник,

Ко­са­та съ­що се нуж­дае от ви­та­ми­ни

От: Стандарт -
188
Ко­са­та съ­що се нуж­дае от ви­та­ми­ни
A
A
A
  • Ком­би­на­ция от пра­вил­но под­бра­ни про­дук­ти въз­връ­щат ви­тал­нос­тта й

Смя­на­та на се­зо­ни­те ви­на­ги има пос­лед­ствия вър­ху ко­са­та. За да я под­дър­жа­ме здра­ва, лъс­ка­ва и без на­къ­са­ни кра­и­ща, е мно­го важ­но да зна­ем по ка­къв на­чин да се гри­жим за нея. Има спе­ци­ал­ни ви­та­ми­ни, те­ра­пии и про­дук­ти, ко­и­то под­сил­ват рас­те­жа, въз­връ­щат бля­съ­ка и ус­пя­ват да ук­ре­пят фиб­ри­те на ко­съ­ма. Чес­то оба­че, ко­га­то са съ­че­та­ни греш­но или из­пол­зва­ни в пре­ко­мер­ни ко­ли­чес­тва, мо­гат да утеж­нят ко­са­та и по-ско­ро да й нав­ре­дят, осо­бе­но в слу­чай, че е тън­ка и сла­ба.

Един от най-важ­ни­те и поз­на­ти про­дук­ти за под­дър­жа­не­то на здра­ва и под­хра­не­на ко­са е ке­ра­ти­нът. Той въз­ста­но­вя­ва ес­тес­тве­на­та струк­ту­ра на ко­съ­ма; улес­ня­ва раз­рес­ва­не­то, бла­го­да­ре­ние на ко­е­то ко­са­та не се на­къс­ва; бо­ри се с цъф­тя­щи­те кра­и­ща и пре­мах­ва су­хо­та­та, ка­то ов­лаж­ня­ва ко­съ­ма в дъл­бо­чи­на.

За пред­паз­ва­не от проб­ле­ми със скал­па и с фо­ли­ку­ли­те на ко­съ­ма е важ­но да си на­ба­вя­ме дос­та­тъч­но ви­та­мин Е. Той съ­дейс­тва за нор­ма­ли­зи­ра­не на лу­ко­ви­ца­та и ре­гу­ли­ра се­бу­ма, ка­то та­ка не се на­ла­га да я тре­ти­ра­ме все­ки ден с шам­по­ан и бал­сам. Пре­ко­мер­но­то из­ми­ва­не ни­как не е ху­ба­во, ос­вен ако про­дук­ти­те не са спе­ци­ал­но при­го­де­ни за все­кид­нев­на упот­ре­ба и са без­сул­фат­ни.

Ви­та­мин А и ви­та­мин В5 съ­що са от зна­чи­тел­на важ­ност за доб­ро­то със­то­я­ние на ко­са­та. По­ма­гат за плът­нос­тта, елас­тич­нос­тта и за­дър­жат вла­га в ко­съ­ма, за да не из­съх­ва и да не се на­къс­ва. Съ­дър­жат се в по­ве­че­то про­дук­ти и по­ма­гат за бля­съ­ка и здра­ви­на­та, ка­то не­ми­ну­е­мо ус­ко­ря­ват рас­те­жа, по­доб­ря­вай­ки ця­лос­тна­та струк­ту­ра­ на ко­са­та.

Шампо­ан ViTrioо THERAPY с ви­та­ми­ни АЕB5 + ке­ра­тин в до­пъл­не­ние с бал­са­ма и мас­ка­та от съ­ща­та се­рия имат сил­но сти­му­ли­ра­що рас­те­жа дейс­твие, ка­то по­чис­тват неж­но и удъл­жа­ват фа­за­та на рас­теж. Бла­го­да­ре­ние на уни­кал­на­та ком­би­на­ция от ви­та­ми­ни - три­ви­та­ми­нол ко­са­та ста­ва по-здра­ва, по-плът­на и си­я­е­ща. Най-ху­ба­во­то на та­зи се­рия про­дук­ти е, че е доб­ре ба­лан­си­ра­на ком­би­на­ция от всич­ко нуж­но, за да се под­хра­ни ко­са­та и ук­ре­пи скал­път. Ко­га­то са из­пол­зва­ни за­ед­но, обо­га­тя­ват ко­съ­ма с нуж­ни­те за не­го ви­та­ми­ни и се сти­га по-бър­зо до зна­чи­тел­ни ре­зул­та­ти.

 

 


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com