Петък,

В случай на авария

От: Лю­бен Ди­лов син -
A
A
A
  • Ня­кои из­га­рят зре­лищ­но, дру­ги - ти­хо се сто­пя­ват

Твър­ди се - не съм го по­ве­ря­вал, че в слу­чай на ава­рия с то­ка, фи­гу­ри­те в муз­eя на ма­дам Тю­со са снаб­де­ни с ма­лък фи­тил на те­ме­то... В слу­чай на ава­рия с во­да­та про­це­ду­ри­те са дру­ги, как­то се на­у­ча­ва­ме от пос­лед­ни­те дни. Но пак ня­кои из­га­рят зре­лищ­но, дру­ги - ти­хо се сто­пя­ват.

Не мо­жем да от­ре­чем, че на но­вия гла­вен про­ку­рор му тръг­на по во­да. За Ре­ви­зо­ро още не е си­гур­но... И пре­ди да про­дъл­жа със смеш­ни­те, по­ня­ко­га тра­ги­ко­мич­ни чо­веш­ки дейс­т­вия в слу­чай на ава­рия, да ка­жа не­що се­ри­оз­но за Емил Ди­мит­ров. Сви­де­тел съм на поч­ти ця­ла­та му пуб­лич­на ка­ри­е­ра от са­мо­то й на­ча­ло. Мно­го не­ща мо­гат да се на­пи­шат за Емо, ня­кои от тях ня­ма да са при­ят­ни, но ед­но е си­гур­но - то­ва е най-пос­ле­до­ва­тел­ни­ят без­с­ре­бър­ник в по­ли­ти­ка­та, ко­го­то съм сре­щал! И всич­ки под­мя­та­ния за не­го­ви ло­бис­т­ки дейс­т­вия в ед­на или дру­га по­со­ка са не­чес­т­ни. На­ис­ти­на -

ни­кой не е обе­ща­вал да бъ­де чес­т­но

Изоб­що, та ка­мо ли в по­ли­ти­ка­та! Сви­де­тел съм бил на мно­го слу­чаи, ко­га­то Ре­ви­зо­ро е от­каз­вал из­к­лю­чи­тел­но из­ку­си­тел­ни пред­ло­же­ния в име­то на соб­с­т­ве­ни­те си, чес­то ви­рог­ла­ви, прин­ци­пи. Да­ли ще е до­бър или лош ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те - не знам. До­ка­то по­рас­не Гре­та Тун­берг и при­е­ме бъл­гар­с­ко граж­дан­с­т­во, яв­но ще тряб­ва да се за­до­во­ля­ва­ме с как­во­то има­ме. Жал­ко­то е, че ня­ма­ме по­ве­че хо­ра в по­ли­ти­ка­та ка­то Ре­ви­зо­ро. Ня­ма да из­реж­дам зас­лу­ги­те му в раз­лич­ни об­лас­ти. Кни­ги­те му от по­ре­ди­ца­та "Мит­ни­ци" все още мо­гат да бъ­дат на­ме­ре­ни. На кой­то му е ин­те­рес­но - да ги про­че­те. Те са ед­на от мал­ко­то дос­то­вер­ни хро­ни­ки на сен­чес­та­та стра­на на пре­хо­да. Под­роб­но опи­са­ние на зад­ку­ли­си­е­то, къ­де­то власт­та и ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност ти­хо, но страс­т­но се це­лу­ват... Стран­но­то е, че най-чер­ни­те ду­ми за не­го се си­пят от ла­ге­ра на та­ка на­ре­че­на­та дес­ни­ца, към ко­я­то при­над­ле­же­ше и пред­шес­т­ве­ни­кът му - Не­но Ди­мов. Или пък - въ­об­ще не е стран­но. Ако про­че­те­те "Мит­ни­ци", ще раз­бе­ре­те за­що...

Ка­то на­пи­сах Не­но, та се се­тих... Твър­дят, че глав­ни­ят про­ку­рор се оба­дил на Бо­ри­сов и по­пи­тал: "Абе, в та­зи тю­тю­ма­ха пок­рай во­ди­те и бок­лу­ци­те, да взе­ма да арес­ту­вам ня­ко­го?" "Не, но..." - за­поч­нал Бо­ри­сов и... те­ле­фо­нът му ава­ри­рал и връз­ка­та пре­къс­на­ла. Т.е. има­ме слу­чая на ава­рия, ма­кар че то­зи анек­дот на­ли­ва во­да не в Пер­ник, а по-ско­ро в мел­ни­ца­та на БСП, ко­и­то неп­рес­тан­но пов­та­рят, че власт­та в Бъл­га­рия се уп­раж­ня­ва ед­но­лич­но и по­ра­ди та­зи при­чи­на ис­кат ос­тав­ка­та не на от­дел­ни ми­нис­т­ри, а на це­лия ка­би­нет. Да ги ос­та­вим БСП, на тях от­дав­на то­ва им е един­с­т­ве­но­то за­ни­ма­ние - ко­га­то не го­нят джен­дъ­ри с ку­ке­ри -  да твър­дят ту, че има без­в­лас­тие, ту че власт­та е сил­на и ед­но­лич­на. Да по­го­во­рим за си­ту­а­ци­и­те, опи­са­ни в ин­дийс­ка­та по­го­вор­ка: "Ко­га­то си в бур­на ре­ка, не се бий с лод­ка­ря". Доб­ри или ло­ши -

то­ва са ни лод­ка­ри­те

Ние сме си ги из­б­ра­ли, не са дош­ли с тан­ко­ве­те на Тре­ти ук­ра­ин­с­ки фронт. Ви­на­ги мо­же и да са по-доб­ри - то­ва е вън от съм­не­ние. Ин­те­рес­но­то е, че има­ме власт, ко­я­то е тол­ко­ва сил­на, че из­пъл­ня­ва всич­ки въз­мож­ни по­ли­ти­чес­ки фун­к­ции - вклю­чи­тел­но и на опо­зи­ция. Т.е. са­ма си кла­ти лод­ка­та. При то­ва в та­ка­ва сте­пен, че за­поч­ва­ме да се чу­дим: абе, да­ли ня­ма ня­къ­де та­ен уп­рав­лен­с­ки цен­тър, кой­то - в ми­га, ко­га­то ста­не скуч­но - из­мис­ля кри­зи, ко­и­то да за­бав­ля­ват на­се­ле­ни­е­то и най-ве­че жур­на­лис­ти­те. Кри­за­та с во­да­та, нап­ри­мер. До то­зи мо­мент не срещ­нах ни­къ­де ек­с­пер­т­но мне­ние, ко­е­то да твър­ди, че тя е с не­що по-раз­лич­на от ед­ни нор­мал­ни су­ша­ви есен и зи­ма без сняг. Да до­ба­вим и ня­как­во не­об­мис­ле­но из­точ­ва­не да е има­ло - ама чак да за­коп­ча­ят дейс­т­ващ ми­нис­тър и да го ос­та­вят сед­ми­ца на хляб и во­да?! На хляб, де, за­що­то - на­ли во­да ня­ма... По та­зи ло­ги­ка Ян­чу­лев, кой­то ос­та­ви Со­фия за бли­зо го­ди­на без во­да, тряб­ва­ше още да е в зат­во­ра.

Факт е, че ни­ко­га до­се­га в ис­то­ри­я­та ни не е има­ло уп­рав­ле­ние, ко­е­то тол­ко­ва бър­зо и та­ка драс­тич­но да ре­а­ги­ра на вся­ка ава­рия. Спом­не­те си слу­чая Сво­ге, ко­га­то из­ле­тя­ха три­ма ми­нис­т­ри и куп ше­фо­ве на аген­ции. Бо­ри­сов за­да­де та­къв мо­дел на по­ве­де­ние, че след не­го не вяр­вам ня­кой да ус­пее да го приб­ли­жи до­ри. От там и усе­ща­не­то, че уп­рав­ля­ва ед­но­лич­но, въп­ре­ки мно­го­то при­ме­ри, ко­га­то оче­вид­но ГЕРБ са се съ­об­ра­зя­ва­ли с ме­ра­ци­те на ос­та­на­ли­те пар­ла­мен­тар­ни си­ли - все ед­но пар­т­ньо­ри или опо­зи­ция. Ня­ма как да твър­дим, че всич­ки­те им хо­до­ве са блес­тя­щи, но ис­ти­на­та е, че не бя­гат. А в слу­чай на ава­рия най-чес­то се бя­га.

Пос­лед­ни­ят при­мер - хер­цо­зи­те на Съ­секс Ме­ган и Ха­ри и тех­ни­ят пер­со­на­лен Брек­зит. В слу­чай на ава­рия хо­ра­та бя­гат, ка­то пър­во пус­кат же­ни­те и де­ца­та. То­ва се пра­ви не са­мо от ху­ман­ни съ­об­ра­же­ния, но и за да мо­гат мъ­же­те - на спо­койс­т­вие - да об­мис­лят как да се спра­вят с ава­ри­я­та. В слу­чая с ан­г­лийс­ка­та ко­ро­на оба­че от Еду­ард Ос­ми на­сам с кри­зи­те се оп­ра­вят ос­нов­но же­ни­те. Из­г­леж­да и на­ши­ят пре­зи­дент се об­ля­га на то­ва раз­би­ра­не, за­що­то - на­у­ча­ва­ме се - бил взел Мая Ма­но­ло­ва да му по­ма­га с прав­ни съ­ве­ти в слу­чай на ава­рия с Пре­зи­ден­т­с­т­во­то. То­зи акт ве­ро­ят­но има не­що об­що със су­и­цид­ния ха­рак­тер на бъл­гар­с­ка­та власт. Та­ка пре­ди две де­се­ти­ле­тия Иван Кос­тов, ко­га­то

има­ше проб­ле­ми с ме­ди­и­те

си взе за съ­вет­ник ак­тьо­ра Ми­шо Ми­хай­лов - мой го­лям при­я­тел. По-па­мет­ли­ви­те пом­нят, че мно­го ху­ба­во му се по­лу­чи­ха не­ща­та...

И фи­ли­пин­ци­те бя­гат от из­бух­ва­щия вул­кан, но те са свик­на­ли с бяг­с­т­ва­та. И не е са­мо слу­ча­ят с Имел­да Мар­кос. Мал­ци­на зна­ят, че след аме­ри­ка­но-фи­ли­пин­с­ка­та вой­на от 1899 го­ди­на (прид­ру­же­на от ге­но­цид, срав­ним с ар­мен­с­кия) - по­ло­вин ми­ли­он фи­ли­пин­ци бя­гат в от­к­ри­то мо­ре и съз­да­ват на­ро­да, из­вес­тен днес ка­то "sea gypsies". Та­зи те­ма ста­ра­тел­но се от­бяг­ва, но по­не­же лич­но съм сре­щал в Ин­дийс­кия оке­ан плу­ва­щи по­се­ли­ща на мор­с­ки­те но­ма­ди, да ви го ка­жа - па­ра­ле­ли­те с го­не­ни­я­та сре­щу ар­мен­ци­те в Тур­ция 20 го­ди­ни по-къс­но са съв­сем оп­рав­да­ни.

Пред­по­ла­гам, че ско­ро и все по­ве­че аме­ри­кан­ци ще поч­нат да бя­гат към Ев­ро­па, под­го­не­ни от войн­с­т­ва­ща­та по­ли­ти­чес­ка ко­рек­т­ност. Ка­то се­ри­о­зен кан­ди­дат на пър­во вре­ме се очер­та­ва Сти­вън Кинг след из­каз­ва­не­то му, че "ра­со­во­то и по­ло­во­то раз­но­об­ра­зие - diversity - не мо­гат да бъ­дат кри­те­рии за оцен­ка в из­кус­т­во­то". И то­ва изяв­ле­ние е по по­вод дис­ку­си­и­те във Фил­мо­ва­та ака­де­мия за пред­с­то­я­щи­те наг­ра­ди "Ос­кар". Оне­зи, ко­и­то под­го­ни­ха Ке­вин Спей­си с удо­вол­с­т­вие ще раз­ту­рят "къ­щич­ка­та от кар­ти" и на Пат­ри­ар­ха на ужа­са. Се­га е мо­мен­тът да му пред­ло­жим да се за­се­ли при нас. В Пер­ник, нап­ри­мер. Та­ки­ва но­ви сю­же­ти ще по­чер­пи от там, че ще са му нуж­ни още три жи­во­та, за да ги на­пи­ше...

При рус­на­ци­те бя­га­не­то е на­ци­о­на­лен спорт от 1917 на­сам. Бе­жан­с­ки­те въл­ни от съ­вет­с­ка Ру­сия об­ла­го­ро­ди­ха Фран­ция, бе­жан­ци­те от пос­т­съ­вет­с­ка Ру­сия в мо­мен­та пра­вят съ­що­то с Ве­ли­коб­ри­та­ния. И из­г­леж­да доб­ре се спра­вят, щом ан­г­ли­ча­ни­те с го­ля­мо мно­зин­с­т­во ре­ши­ха да се от­де­лят от Ев­ро­па, ве­ро­ят­но на­дя­вай­ки се, че по то­зи на­чин и ос­т­ро­вът им ще от­п­ла­ва по-да­леч от Ру­сия...

Изоб­що 21 век из­г­леж­да, че ще е ве­кът на бяг­с­т­ва­та и на ава­ри­и­те. Съв­сем за­ко­но­мер­но: и хо­ра­та, склон­ни да се мах­нат, и сис­те­ми­те, ко­и­то мо­же да ава­ри­рат, на­рас­т­ват ек­с­по­нен­ци­ал­но. Да не съм лош про­рок, но са­мо си пред­с­та­ве­те ед­на го­ля­ма ки­тайс­ка по­ли­ти­чес­ка ава­рия! Араб­с­ки­ят при­ток ще ни се ви­ди ка­то раз­ход­ка с лод­ка. Всъщ­ност ис­то­ри­я­та на чо­ве­чес­т­во­то е спи­сък от го­ле­ми ава­рии, ко­и­то са го при­ну­ди­ли да се усъ­вър­шен­с­т­ва и раз­ви­ва. Ни­що чуд­но и са­мо­то чо­ве­чес­т­во да се е по­я­ви­ло вслед­с­т­вие на ня­как­ва ава­рия с ко­а­цер­ват­на­та кап­ка, про­из­тек­ла в зна­ме­ни­тия бульон на Опа­рин.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички