Събота,

Собственикът плаща сметки за входа и без да живее там

От: Стандарт -
2875
Собственикът плаща сметки за входа и без да живее там
A
A
A
  • Глоби за недобросъвестни съседи предвиждат промени в Закона за етажната собственост
  • Кметът провежда общо събрание, ако няма избран управител
  • Вписват кучетата в домовата книга
  • За децата до 6 г. не се събират такси
  • Всеки нов обитател се регистрира до 15 дни
  • Решения ще се взимат с 51% от гласовете
  • Домоуправителят се отчита всеки месец

Собствениците на имоти, които не живеят в тях, също ще са длъжни да плащат разходите за етажната собственост. Това предвиждат промени в Закона за управление на етажната собственост, внесени в Народното събрание. Според тях отпада освобождаването от разходите за управление и за поддържане на общите части на лицата, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Но се запазва разпоредбата в частта, в която се освобождават от разходи децата, ненавършили 6-годишна възраст. За необитаемите самостоятелни обекти се предвижда заплащане на разход в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател, пише pariteni. Според вносителите на промените, задължението всички собственици да плащат такси за общи части е по-справедливо, защото така няма да се натоварват допълнително другите съседи и ще предотврати възникване на напрежение между живущите в етажната собственост, пише в мотивите.

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от покупката на имота или отдаването му под наем да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост. Ако настъпи промяна, собственикът или ползвателят е длъжен да подаде декларация до управителния съвет (управителя) за вписване на посочените данни. Декларацията може да бъде подадена на електронния адрес на управителния съвет (управителя). Книгата на етажната собственост може да бъде в хартиен или в електронен вариант под формата на електронен документ, пише още в промените.

В отделно обособено поле на книгата  председателят на управителния съвет (управителят) вписва подадените данни от всеки собственик или ползвател за притежаваните или за взетите за отглеждане животни в конкретния самостоятелен обект, които се извеждат на обществени места, а за кучетата - и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Общото събрание

Общото събрание може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез видеоконференция, гарантираща установяването на самоличността на участващите лица. Участието и гласуването на тези членове се отбелязва в протокола, както и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата "за, против" или „въздържал се", и същността на изявленията им.

Ако етажната собственост няма избран управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор), кметът на общината или района организира провеждането на общо събрание за избор на управителен орган и контролен орган със заповед и назначава такива служебно до момента, в който етажната собственост не организира общо събрание за избор на тези органи.

За да бъде улеснен процесът по вземане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране,  мнозинството за вземане на тези решения се намалява от 67% идеални части от общите части на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Предлага се и отпадане на отлагането на общото събрание за следващия ден в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. Общото събрание ще се отлага само с един час и ще се смята за законно колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на Общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Въвежда се ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца. Въвежда се и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет (контрольор) с цел повишаване на сигурността на средствата в етажната собственост.

За контролния съвет (контрольора) също е предвидено заплащане на възнаграждение, като общото събрание има възможност да гласува за управителния съвет (управителя) и контролния съвет да не се заплаща възнаграждение освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец, упражняващ дейността по управление на етажна собственост.

Нови административно-наказателни разпоредби

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до 15 дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица, различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Собствена банкова сметка

За да се улеснят инвестициите в енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването за колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на Управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

Професионалните домоуправители

Със законопроекта се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица-търговци по същия, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра: Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за: сдруженията на собствениците на територията на Република България, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост, регистър към МРРБ и ще получат удостоверяващ документ.

Регистрацията на професионалните управители-търговци е със срок на действие до 5 години, а информацията ще трябва да се обновява всеки път, когато настъпят нови обстоятелства. Ако професионален управител-търговец, който извършва управление на етажна собственост, е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1500 до 2000 лв.

За да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната, професионалните домоуправители-търговци ще трябва да отговарят на определени условия. Част от тях са да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност, да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения, както и да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор.

За професионалните управители-търговци се въвежда и изискване ежегодно да поддържат застраховка “Професионална отговорност”, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com