Сряда,

Новият вирус изтрива дълготрайната памет

От: Лю­бен Ди­лов син -
A
A
A
  • Новият вирус изтрива дълготрайната памет
  • Но са­мо на по-тъ­пи­те на­ции

То­ва се каз­ва ин­флу­е­сър, пре­лю­без­ни - гри­път! Ос­та­на­ли­те сме ама­тьо­ри! Са­мо Пу­тин и Ким Чен Ун  - ако се раз­прос­тра­нят през со­ци­ал­ни­те мре­жи - мо­гат да пос­тват по-убийс­тве­но от не­го. Се­га се­ри­оз­но (из­чис­ле­ни­я­та са на ба­за ве­ро­ят­нос­ти­те при по­ло­же­ние, че жи­ве­е­те не в Ми­ла­но, а в Ухан): Ако сте на въз­раст  50-60 го­ди­ни, има­те 1,3% шанс да ум­ре­те, ако сте за­ра­зе­ни с ви­ру­са. За те­зи под 40 го­ди­ни шан­сът е 0,2%. Сле­до­ва­тел­но 99,8% от хо­ра­та  до  40 го­ди­ни - ако се за­ра­зят - ще оз­дра­ве­ят. Шан­сът пък да се за­ра­зи­те е 0, 7%. Пак пов­та­рям - в Ухан, не в Ми­ла­но и не в Ста­ра За­го­ра! Об­щи­ят шанс да се за­ра­зи­те и да ум­ре­те, не­на­вър­шил 50 го­ди­ни, е 0, 0014%. Ве­ро­ят­нос­тта да се за­да­ви­те с пу­кан­ки или да спе­че­ли­те от На­ци­о­нал­на­та ло­та­рия, въп­ре­ки че ве­че не ра­бо­ти, е дос­та по-го­ля­ма!

То­га­ва за­що е та­зи па­ни­ка, пре­лю­без­ни? Пър­ви­ят из­вод, кой­то се на­би­ва на очи - не­поз­на­ва­не на ма­те­ма­ти­ка­та или дъл­бо­ка об­ща кри­за на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Вто­ри­ят из­вод - по­ве­че­то гри­по­ве (свин­ски, пти­чи и т.н.) се раз­прос­тра­вянт ос­нов­но

не по въз­душ­но-кап­ков, а по ме­ди­ен път

По съ­щия на­чин се раз­прос­тра­ня­ва и Ру­мен Ге­чев, ко­е­то е го­ля­ма за­гад­ка. За­що­то, ако имах­ме ня­как­ва жур­на­лис­ти­ка изоб­що, вся­ка не­го­ва ме­дий­на по­я­ва тряб­ва­ше да за­поч­ва и за­вър­шва с из­ре­че­ни­е­то "А, вие, ка­то ико­но­ми­чес­ки ми­нис­тър на Жан Ви­де­нов..."

Мо­е­то об­що впе­чат­ле­ние е, че,  след­вай­ки ми­съл­та на Ста­нис­лав Лец "Все­ки век си има сво­е­то сред­но­ве­ко­вие", ние уве­ре­но нав­ли­за­ме  в но­во­то сред­но­ве­ко­вие. Бли­зо 99% от на­се­ле­ни­е­то жи­вее в свят от ма­гии и чу­де­са, без да знае как ра­бо­тят за­о­би­ка­ля­щи­те го не­ща - хла­ди­лни­кът, ав­то­мо­би­лът, пра­ви­тел­ство­то. Съв­сем ес­тес­тве­но е да въз­при­е­ма един грип ка­то сред­но­ве­ков­на чу­ма! За на­со­че­но дви­же­ние на елек­тро­ни ве­ро­ят­но са чу­ва­ли око­ло 0, 6% от на­се­ле­ни­е­то на зе­мя­та, а за раз­де­ле­ние на влас­ти­те - със си­гур­ност по-мал­ко. Бъл­гар­ско­то на­се­ле­ние не пра­ви из­клю­че­ние -  след­ва ме­дий­ни прин­цо­ве и прин­це­си в ин­стаг­рам, вяр­ва на Але­на и Те­о­до­ра Бер­лус­ко­ни­е­ва, ле­ку­ва се със съ­ве­ти­те на Бе­Ге Ма­ма.

Да взе­мем пре­ни­я­та око­ло при­е­ма­не­то на ев­ро­то: на­ис­ти­на ли ис­ка­ме ре­фе­рен­дум по те­ма­та за рис­ко­ве­те от ев­ро­зо­на­та сред на­се­ле­ние, ко­е­то над 60% е фун­кци­о­нал­но нег­ра­мот­но? Ами да взе­мем да нап­ра­вим един ре­фе­рен­дум за от­мя­на на За­ко­на на Ню­тон за гра­ви­та­ци­я­та. Ви­на­ги ме е драз­нил то­зи за­кон и го на­ми­рам за мно­го нес­пра­вед­лив. И пър­ви­ят за­кон на Ню­тон съ­що е мно­го драз­нещ. Твър­де­ни­е­то е, че вся­ко тя­ло за­паз­ва­ло със­то­я­ни­е­то си на по­кой или на рав­но­мер­но и пра­во­ли­ней­но дви­же­ние до то­га­ва, до­ка­то вън­шна си­ла не го из­ве­де от то­ва със­то­я­ние. Всъщ­ност в не­го мо­жем да ко­ри­ги­ра­ме са­мо то­ва за вън­ша­та си­ла. Ос­та­на­ло­то - по­ко­ят и пра­во­ли­ней­но­то дви­же­ние - да си ос­та­нат. За­що­то в Бъл­га­рия има­ме две вън­шни си­ли на­пос­ле­дък, ко­и­то мо­гат да на­ру­шат по­коя и пра­во­ли­ней­но­то дви­же­ние - Бо­ри­сов и Ге­шев. Се­га за си­ла­та на Бо­ри­сов ня­ма сми­съл да го­во­рим! От най-тяс­но­то му об­кръ­же­ние сви­де­тел­стват, че до­ри бил хва­нал ко­ро­нави­ру­са, но се сми­лил и го пус­нал... До­ка­то за Ге­шев раз­пра­вят, че ако не се из­къ­пел един ден, се прев­ръ­щал в не­чис­та си­ла. Ама то­ва си­гур­но го раз­прос­тра­ня­ват оне­зи, ко­и­то опан­ди­зи през пос­лед­ни­те дни! Но е факт, че ед­но не­го­во по­се­ще­ние в да­де­но на­се­ле­но мяс­то обик­но­ве­но во­ди до то­ва, че 10-12 те­ла из­ли­зат от пра­во­ли­ней­но дви­же­ние и по­па­дат в от­но­си­тел­ния по­кой на пред­ва­ри­тел­ния арест. Офи­ци­ал­ни ста­тис­ти­чес­ки дан­ни за арес­ти­те на Ге­шев още не са из­лез­ли, за­що­то в мо­мен­та На­ци­о­нал­ни­ят ста­тис­ти­чес­ки ин­сти­тут е за­ет да от­го­ва­ря на спо­ме­на­тия ве­че Ру­мен Ге­чев. Пък и ние

и на ста­тис­ти­ка­та не вяр­ва­ме мно­го

Осо­бе­но на на­ци­о­нал­на­та, ко­я­то все­ки път ни уве­ря­ва, че при два сло­на и пет миш­ки сме пос­тиг­на­ли сред­но тег­ло на жи­вот­ни­те 1700 ки­лог­ра­ма. И не е да ка­жеш, че ни лъ­же...

Ама ние и на бан­ки­те не вяр­ва­ме мно­го-мно­го. Ето, спо­ред на­ци­о­нал­ния па­нел на "Нил­сен" око­ло 63% от бъл­га­ри­те меж­ду 35 и 44 го­ди­ни са тег­ли­ли кре­дит от не­бан­ко­ва фи­нан­со­ва ин­сти­ту­ция. За ос­та­на­ли­те въз­рас­то­ви гру­пи стой­нос­ти­те ва­ри­рат меж­ду 44% и 49%.

Но­во­то сред­но­ве­ко­вие има ед­но го­ля­мо пре­дим­ство. Все по-ор­га­ни­зи­ра­но за­поч­ва да изос­та­вя тро­ма­ви­те де­мок­ра­тич­ни фор­ми на уп­рав­ле­ние и се на­соч­ва към по-мо­дер­на­та ди­рек­тна де­мок­ра­ция - през Ту­и­тър, Ин­стаг­рам и Фейс­бук. До­налд Тръмп е чу­дес­на ил­юс­тра­ция на тен­ден­ци­я­та. Ос­вен то­ва по­ра­ди по­со­че­на­та ве­че фун­кци­о­нал­на нег­ра­мот­ност (оч­ни­те ле­ка­ри се при­тес­ня­ват за прег­ле­ди­те си: под­рас­тва­щи­те им па­ци­ен­ти не мо­гат да об­яс­нят кои са бук­ви­те, ко­и­то виж­дат на таб­ло­то), но­во­то сред­но­ве­ко­вие се ха­рак­те­ри­зи­ра и с из­клю­чи­тел­на за­гу­ба на дъл­гот­рай­на па­мет у на­се­ле­ни­е­то. Не­вед­нъж сме из­тък­ва­ли, пре­лю­без­ни, че ако на­ци­о­нал­но­то ни мъж­ко дос­тойн­ство бе­ше тол­ко­ва дъл­го, кол­ко­то на­ци­о­нал­на­та ни па­мет, от­дав­на да сме из­чез­на­ли ка­то на­ция, не­за­ви­си­мо от ста­тис­ти­чес­ки­те спо­ро­ве за за­ми­на­ли и вър­на­ли се бъл­га­ри, раз­го­ря­ли се те­зи дни. Прос­то хо­ра, ко­и­то мо­гат да дъв­чат дъв­ка и да хо­дят ед­нов­ре­мен­но, не би тряб­ва­ло да са заб­ра­ви­ли кой е Ру­мен Ге­чев и как­во е нап­ра­вил за Бъл­га­рия. Нап­ри­мер то­ва, че в рам­ки­те на ед­на го­ди­на ус­пя

да от­крие и зак­рие

най-го­ля­ма­та ин­вес­ти­ция в ав­то­мо­би­лос­тро­е­не в Бъл­га­рия. Яв­но заб­ра­ви­ли са. А мо­же би но­ви­ят ко­ва­рен ви­рус по­ра­зя­ва и дъл­гот­рай­на­та па­мет? Да се на­дя­ва­ме, че то­ва ва­жи са­мо за по-тъ­пи­те на­ро­ди и нас ще ни от­ми­не.

Коментари

Сортирай по: Новите първо
Аватар на автора

Дончо Колев Данев

Люпчо, ти от кога освен словесен онанизъм, имаш и втора специалност Вирусология? СЗО - The case-fatality rate is estimated at between 3% and 4% nationwide. It is about 0.7% in other cities and provinces outside Wuhan. и още The proportions of mild, severe, and critically ill patients are about 80%, 13%, and 6%, respectively. Като знам какви са ни болниците как какъв ни мат'риала, просто тръпки ме побиват...

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички