Вторник,

Чесън и спирт само с връзки

От: Да­ни­е­ла Ди­мит­ро­ва -
A
A
A
  • Хората посегнаха дори към русенското варено и копърката
  • Удвои се цената на джинджифил и лимони

Бъл­га­ри­те се вър­на­ха към вре­ме­то на со­ца, ко­га­то де­фи­цит­ни­те сто­ки мо­же­ха да бъ­дат на­ба­ве­ни са­мо с връз­ки. Се­га мла­ди и ста­ри тър­сят поз­на­ти с въз­мож­нос­ти, за да си под­си­гу­рят про­дук­ти, ко­и­то из­чез­на­ха за­ра­ди ко­ро­на­ви­ру­са. Сред пър­ви­те и трай­ни лип­си на па­за­ра се ока­за че­съ­нът. Ми­риз­ли­ви­ят зе­лен­чук, на кой­то се но­си сла­ва­та, че е чу­до­де­ен лек за вся­как­ви бо­лес­ти, от сед­ми­ци не мо­же да се на­ме­ри на раф­то­ве­те на го­ле­ми­те ве­ри­ги. За пос­лед­но в един от хи­пер­мар­ке­ти­те има­ше пре­ди де­се­ти­на дни, но

не це­ли гла­ви, а ку­тий­ки с от­дел­ни ски­лид­ки

съ­об­щи чи­та­тел на "Стан­дарт". Мно­го ряд­ко се по­я­вя­ва и на па­за­ри­те. На най-го­ля­мо­то град­с­ко тър­жи­ще в Плов­див - Чет­вър­тък па­за­ра, е за­бе­ля­зан са­мо на ед­на сер­гия, а це­на­та му е за­ко­ва­на на 10 ле­ва ки­ло­то. Пак там пен­си­о­нер е пред­ла­гал 250 гра­мо­ви па­ке­ти по 1,20 ле­ва, пи­ше "Ма­ри­ца". "Не знам да­ли че­съ­нът по­ма­га сре­щу ко­ро­на­ви­ру­са, но по­не дър­жи да­ле­че хо­ра­та", ше­гу­ват се в со­ци­ал­ни­те мре­жи. А на те­зи, ко­и­то са го из­ку­пи­ли, се пре­по­ръч­ва да не пре­ка­ля­ват с упот­ре­ба­та му ка­то она­зи ки­тай­ка, ко­я­то изя­ла про­фи­лак­тич­но ки­ло и по­ло­ви­на и вляз­ла в бол­ни­ца с въз­па­ле­но гър­ло.  Спир­тът съ­що лип­с­ва в ма­га­зин­на­та мре­жа. Той из­чез­на с пър­ви­те по­веи на кри­за­та за­ед­но с ан­ти­бак­те­ри­ал­ни­те ге­ло­ве и мок­ри­те кър­пич­ки. Пре­по­ръч­ват го за де­зин­фек­ция за­ед­но със ре­дов­но­то ми­е­не на ръ­це­те. "Ети­ло­ви­ят ал­ко­хол из­чез­на, но не и са­пу­нът", каз­ват про­да­ва­чи­те. Мо­же би ня­кои го пол­з­ват не са­мо да по­чис­тят дръж­ки­те на вра­ти­те и обув­ки­те си, след ка­то са би­ли на­вън, но и за вът­реш­на де­зин­фек­ция. Здрав­ни­те влас­ти обя­ви­ха, че глът­ка ра­кия пре­ди хра­не­не по­ма­га сре­щу за­ра­за­та, но в съ­що­то вре­ме пре­дуп­ре­ди­ха, че те­жък мах­мур­лук, кой­то ни ва­ди от строя за два дни,

мо­же се­ри­оз­но да сру­ти иму­ни­те­та

В сря­да пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов ус­по­кои на­се­ле­ни­е­то, за­що­то в Бъл­га­рия има мно­го спир­то­вар­ни, а ня­кои от тях пра­вят по 1000 то­на на ме­сец. "Хър­ват­с­ки­ят ко­ле­га пла­че по те­ле­фо­на - ня­мат. Пра­вим ор­га­ни­за­ция, има­ме и деб­ло­ки­ра­ни ре­зер­ви, под­гот­вя­ме ги за мре­жа­та. То­ва е ед­на въз­мож­ност, ко­га­то на­ши­ят па­зар се за­до­во­ли, да по­ма­га­ме и на съ­се­ди­те", ка­за ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят. Биз­не­сът пък по­ис­ка да бъ­де мах­нат ак­ци­зът за спир­та.

Тър­гов­ци­те труд­но удър­жат по­ло­же­ни­е­то и с ли­мо­ни­те. На­ро­дът е на­яс­но, че ви­та­мин С, кой­то се съ­дър­жа в цит­ру­со­ви­те пло­до­ве, дър­жи да­ле­че вся­как­ви ви­ру­си, за­то­ва ис­ка да е си­гу­рен, че ще има за­па­си за дъл­го вре­ме. В хи­пер­мар­ке­ти­те хо­ра ти­кат ко­лич­ки, пре­пъл­не­ни с ли­мо­ни, ви­дя "Стан­дарт". Но за­ед­но с тър­се­не­то, стре­ми­тел­но рас­те и це­на­та на цит­ру­си­те. Ако пре­ди 10 дни на ед­ро тя бе­ше 2 ле­ва, се­га ве­че е 4.

Джин­джи­фи­лът съ­що ста­на мно­го цен­на сто­ка след ка­то ки­тай­ци­те обя­ви­ха, че по­ма­га сре­щу COVID-19. А гу­ру­то Шри Шри Ра­ви Шан­кар пре­по­ръ­ча за по­ви­ша­ва­не на за­щит­ни­те си­ли на ор­га­низ­ма след вся­ко хра­не­не да се пие чай от пре­сен джин­джи­фил с раз­т­во­ре­на мал­ко кур­ку­ма на прах и че­рен пи­пер.

Ця­ла Азия го дъв­че от сут­рин до ве­чер

съ­об­щи наш съ­на­род­ник, кой­то жи­вее в Ин­до­не­зия. У нас лю­ти­ви­ят ко­рен ве­че е мно­го тър­сен. И кой­то тър­го­вец е ус­пял да си оси­гу­ри ко­ли­чес­т­ва, се­га ще спе­че­ли. За­що­то це­на­та му за бро­е­ни дни се уд­вои - на бор­са­та ки­лог­ра­мът ско­чи от 6 на 12 ле­ва!

Зе­лен­чу­кът съ­дър­жа и се­лен, кой­то съ­що дър­жи за­ра­за­та да­ле­че от нас. В ап­те­ки­те оба­че таб­лет­ки­те с мик­ро­е­ле­мен­та са сред най-де­фи­цит­ни­те хра­ни­тел­ни до­бав­ки. Из­ку­пу­ва се ма­со­во и цин­кът. Спо­ред рус­кия учен Дмит­рий Еде­лев, кой­то да­де ин­тер­вю пред БТА, из­с­лед­ва­ния са по­ка­за­ли, че в кръв­та на бо­ле­ду­ва­щи от COVID-19 то­зи мик­ро­е­ле­мент лип­с­ва. И пре­по­ръч­ва хо­ра­та да му обър­нат вни­ма­ние, ка­то си го на­ба­вят ре­дов­но. То­зи мик­ро­е­ле­мент

се съ­дър­жа в стри­ди­те, ома­ри­те, ра­ци­те

как­то и в ме­со­то. Но за оне­зи, ко­и­то не са бо­га­ти, за да си поз­во­лят ре­дов­но­то яде­не на скъ­пи мор­с­ки да­ро­ве, как­то и за хо­ра­та, ко­и­то спаз­ват пос­ти­те, ре­ше­ние е фа­су­лът във всич­ки­те му раз­но­вид­нос­ти. Боб има във все­ки бъл­гар­с­ки дом, а чор­ба­та или ях­ни­я­та от не­го са иде­ал­ни ва­ри­ан­ти по вре­ме на ка­ран­ти­на. Да не заб­ра­вя­ме, че мек­си­кан­ци­те са се из­х­ран­ва­ли са­мо с боб - за за­кус­ка, за обяд и за ве­че­ря.

Бур­ка­ни­те с ва­рен фа­сул бя­ха сред най-раз­г­раб­ва­на­та сто­ка и в пър­ви­те дни на па­ни­ка след обя­вя­ва­не­то на из­вън­ред­но по­ло­же­ние. То­га­ва от раф­то­ве­те на ма­га­зи­ни­те из­чез­на­ха браш­но­то, ма­я­та, оли­о­то, ове­се­ни­те яд­ки, зам­ра­зе­ни­те зе­лен­чу­ци, бак­пул­ве­рът, хра­ни­те за до­маш­ни лю­бим­ци. Хо­ра­та по­сег­на­ха до­ри на от­дав­на заб­ра­ве­ни­те кон­сер­ви с ру­сен­с­ко ва­ре­но, ко­пър­ка и скум­рия в соб­с­т­вен сос.

Но фа­во­ри­тът при под­го­тов­ка­та за жи­вот под об­са­да без­с­пор­но бе­ше то­а­лет­на­та хар­тия. Тя се из­ку­пу­ва­ше в ин­дус­т­ри­ал­ни ко­ли­чес­т­ва, а въп­ро­сът за­що ста­на най-тър­се­на­та сто­ка не са­мо в Бъл­га­рия, но и в це­лия за­па­ден свят, до­ри и в да­леч­на Ав­с­т­ра­лия, не да­ва ми­ра и до ден дне­шен на фи­ло­со­фи и ана­ли­за­то­ри.

Та­ка кри­за­та се пре­вър­на във въз­мож­ност за за­во­да в Бе­ло­во, кой­то про­из­веж­да мар­ка­та "Бе­ла­на". Фи­нан­со­ви­ят ди­рек­тор Ра­дос­лав Па­шов уве­ри, че пред­п­ри­я­ти­е­то

ня­ма да ос­та­ви на­се­ле­ни­е­то без то­а­лет­на хар­тия

ко­я­то е сто­ка от пър­ва не­об­хо­ди­мост, ре­дом до хра­ни­тел­ни­те та­ки­ва. "Пред­п­ри­я­ти­е­то ра­бо­ти на трис­ме­нен ре­жим, мощ­нос­ти­те са на­то­ва­ре­ни на фул макс, а при не­об­хо­ди­мост мо­же да бъ­де пус­на­та и ре­зер­в­на ин­с­та­ла­ция, ко­я­то стои на стен­д­бай. Към мо­мен­та има­ме дос­та­тъч­но за­вак­се­ни ко­ли­чес­т­ва от всич­ки ар­ти­ку­ли, та­ка че да по­е­мем за­ви­ше­но­то тър­се­не. Очак­ва­ни­я­та ни са то­зи бум в тър­се­не­то на въп­рос­ни­те са­ни­тар­ни сто­ки да про­дъл­жи още сед­ми­ца, до две, ко­га­то ще се дос­тиг­не сво­е­об­ра­зен пик в про­даж­би­те. След то­ва в рам­ки­те на още най-мно­го 10-15 дни тър­се­не­то би тряб­ва­ло да се вър­не в оби­чай­ни­те кон­ту­ри, тъй ка­то об­рат­но­то прос­то би би­ло в про­ти­во­вес на За­ко­на за пре­дел­на­та по­лез­ност", ка­за Па­шов пред "Ма­ри­ца".

И до­ка­то бъл­га­ри­те се за­па­ся­ват със за­хар и олио, в Ню Йорк най-вър­веж­на­та сто­ка е ма­ри­ху­а­на­та. Спи­са­ние New York Magazine пуб­ли­ку­ва ня­кои ин­те­рес­ни дан­ни, ка­са­е­щи по­ръч­ки­те на ле­ки нар­ко­ти­ци. Ком­па­нии спо­де­лят, че

пра­вят "праз­ни­чен обо­рот"

а дру­ги се хва­лят с ре­кор­д­ни про­даж­би. "В нор­мал­ни дни тър­гов­ци­те от­чи­тат око­ло 60 про­даж­би на стой­ност меж­ду $8-9 хил., а в пос­лед­ни­те дни обо­ро­тът ма­со­во над­х­вър­ля $10 000", пи­ше спи­са­ни­е­то. Един от ле­гал­ни­те раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли на ма­ри­ху­а­на до­ри е от­чел про­даж­би за $16 000 в рам­ки­те на ден.

Па­ра­док­сът е, че ку­ри­ер­с­ки­те дос­тав­ки на "ве­се­ли ци­га­ри" не са на­пъл­но ле­гал­ни и те­пър­ва пред­с­тои влас­ти­те да под­ло­жат сек­то­ра на до­пъл­ни­тел­на ре­гу­ла­ция.

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички