Понеделник,

УН­СС пръв въ­ве­де е-сту­ден­тска книж­ка

От: Стандарт -
303
УН­СС пръв въ­ве­де е-сту­ден­тска книж­ка
A
A
A
  • Уни­вер­си­те­тът пред­ла­га но­ви идеи за ин­тег­ри­ра­не на тех­но­ло­ги­и­те в об­ра­зо­ва­ни­е­то
  • С нея се пла­ща об­ще­жи­тие, пол­зва се в град­ския тран­спорт

УН­СС е пър­ви­ят бъл­гар­ски уни­вер­си­тет, кой­то въ­ве­де елек­трон­на сту­ден­тска книж­ка. При то­ва тя ин­тег­ри­ра в се­бе си и дру­ги ус­лу­ги - мо­же да се пол­зва ка­то бан­ко­ва кар­та, да се зап­ла­ща об­ще­жи­тие чрез нея, как­то и да се пол­зва ка­то кар­та за град­ски тран­спорт.

УН­СС е уни­вер­си­те­тът с най-ви­со­ко ни­во на ди­ги­та­ли­за­ция. До­ка­за го и по вре­ме на пан­де­ми­я­та от ко­ро­на­ви­рус ка­то пръв въ­ве­де елек­трон­на плат­фор­ма за обу­че­ние. Уси­ли­я­та на пре­по­да­ва­те­ли­те са на­со­че­ни към ди­ги­та­ли­за­ция на раз­лич­ни ас­пек­ти от дей­нос­тта в УН­СС, за да се оп­ти­ми­зи­рат ад­ми­нис­тра­тив­ни­те про­це­си и да се из­пол­зват най-доб­ри­те идеи за въ­веж­да­не на тех­но­ло­гии в про­це­са на обу­че­ние.

УН­СС не прос­то внед­ря­ва ин­фор­ма­ци­он­ни ре­ше­ния в сво­и­те дей­нос­ти, но пред­ла­га но­ви идеи за ин­тег­ри­ра­не на тех­но­ло­ги­и­те в об­ра­зо­ва­ни­е­то. Под­хо­дът на УН­СС е ино­ва­ци­я­та. Уни­вер­си­те­тът ус­пя­ва да мо­би­ли­зи­ра своя по­тен­ци­ал в об­лас­тта на ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии ка­то пре­по­да­ва­тел­ски със­тав, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­сти­ту­ти и ор­га­ни­за­ци­он­ни струк­ту­ри, в то­ва да се про­ек­ти­рат и внед­ря­ват ре­ше­ния, ко­и­то над­ска­чат из­пол­зва­не­то на ком­пю­тър­на тех­ни­ка, а да оси­гу­ря­ват ин­тег­ри­ра­на ра­бо­та и дъл­гос­роч­ни ефек­ти в по­доб­ря­ва­не­то на ин­фор­ма­ци­он­на­та сре­да.

Ино­ва­тив­ни­ят под­ход на УН­СС е и в пос­ти­га­не­то на пъл­но­цен­но ди­ги­тал­но учас­тие на всич­ки учас­тни­ци в про­це­си­те - чрез еди­нен на­чин на ра­бо­та,  на­ма­ля­ва­не­то на вре­ме­то за из­вър­шва­не на раз­лич­ни дей­нос­ти, бър­зо и нав­ре­мен­но ин­фор­ми­ра­не, оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до ин­фор­ма­ция, по­доб­ря­ва­не на ко­му­ни­ка­ци­я­та, си­гур­на сре­да за съх­ра­не­ние и об­ра­бот­ва­не на дан­ни, оси­гу­ря­ва­не на въз­мож­нос­ти за ин­тег­ри­ра­не в об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес на но­ви под­хо­ди за пре­по­да­ва­не и ко­му­ни­ка­ция.

Кон­крет­ни­те при­ме­ри за ино­ва­тив­ни ре­ше­ния, внед­ре­ни в про­це­си­те на уни­вер­си­те­та, са мно­го и об­хва­щат как­то об­ра­зо­ва­тел­ния, та­ка и ад­ми­нис­тра­тив­ния про­цес.

Във всич­ки свои ре­ше­ния УН­СС пос­та­вя ка­то ос­но­вен при­о­ри­тет си­гур­нос­тта на про­це­си­те и дан­ни­те. Ед­но от съ­щес­тве­ни­те ре­ше­ния е сис­те­ма­та за циф­ро­во под­пис­ва­не на из­пит­ни про­то­ко­ли, ка­то по то­зи на­чин тра­ди­ци­он­на­та ра­бо­та с хар­ти­е­ни до­ку­мен­ти е за­ме­не­на с ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма и мо­бил­но при­ло­же­ние с оси­гу­рен бърз и ле­сен дос­тъп за пре­по­да­ва­те­ли. В съ­що­то вре­ме се га­ран­ти­ра ав­тен­тич­нос­тта на дан­ни­те чрез ин­ди­ви­ду­ал­ния циф­ров под­пис на пре­по­да­ва­те­ля. По то­зи на­чин и хо­ра­та, ко­и­то се яв­я­ват на из­пи­ти, по-бър­зо по­лу­ча­ват ре­зул­та­ти­те си.

Он­лайн обу­че­ни­е­то в УН­СС е ба­зи­ра­но на ус­лу­ги­те от Office365, осъ­щес­твя­ва се в об­ща об­лач­на сре­да, ко­я­то поз­во­ля­ва след­ва­не на пър­во­на­чал­но за­ло­же­ния гра­фик на учеб­ния про­цес, без­проб­лем­но включ­ва­не на всич­ки учас­тни­ци и пред­ла­га пъл­но­це­нен об­ра­зо­ва­те­лен про­цес. Тя да­де въз­мож­ност всич­ки да имат дос­тъп до тех­но­ло­гич­ни ре­ше­ния, чрез ко­и­то да ин­тег­ри­рат до­пъл­ни­тел­ни фор­ми за спо­де­ля­не на съ­дър­жа­ние от раз­ли­чен тип, но­ви ме­то­ди за ан­га­жи­ра­не и мо­ти­ви­ра­не на ау­ди­то­ри­я­та, фор­ми на про­вер­ка на зна­ния.

Но­ва­та си­ту­а­ция на от­да­ле­че­на, неп­ри­със­тве­на ра­бо­та, е мо­мен­тът, в кой­то УН­СС съз­да­де соб­стве­на ино­ва­тив­на сис­те­ма за он­лайн кан­ди­дат-сту­ден­тски из­пи­ти, ко­я­то ком­би­ни­ра най-съв­ре­мен­ни тех­но­ло­гии - из­кус­твен ин­те­лект и мо­бил­ни тех­но­ло­гии. Тя не са­мо поз­во­ля­ва от­да­ле­че­но учас­тие в из­пи­та, но пред­ла­га ре­ше­ние на проб­ле­ми, ко­и­то съ­път­стват по­до­бен на­чин ра­бо­та - га­ран­ти­ра­не на ра­бо­та­та на учас­тни­ци­те, ели­ми­ни­ра­не на зло­у­пот­ре­би и опи­ти за не­рег­ла­мен­ти­ра­но учас­тие.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com