УНСС - 100 години стандарт в образованието

Най-го­ле­ми­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет в Юго­из­точ­на Ев­ро­па има 150 пар­тньо­ри в 45 дър­жа­ви

УНСС - 100 години стандарт в образованието | StandartNews.com
  • Най-го­ле­ми­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет в Юго­из­точ­на Ев­ро­па има 150 пар­тньо­ри в 45 дър­жа­ви

100 го­ди­ни най-го­ле­ми­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет в Юго­из­точ­на Ев­ро­па - Уни­вер­си­те­тът за на­ци­о­нал­но и све­тов­но сто­пан­ство (УН­СС) под­дър­жа из­клю­чи­тел­но ви­сок стан­дарт в об­ра­зо­ва­ни­е­то. Вис­ше­то учи­ли­ще, ко­е­то на 21 май 2020 г. праз­ну­ва своя ве­ко­вен юби­лей, има 150 пар­тньо­ри в 45 дър­жа­ви. И ста­ва част от ев­ро­пей­ски кам­пус за­ед­но с още 5 во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та.

Ви­со­ко­ка­чес­тве­но­то обу­че­ние в УН­СС е сил­но об­вър­за­но с прак­ти­ка­та. Неслу­чай­но ву­зът е дал на стра­на­та 9 пре­ми­е­ри, 92-ма ми­нис­три, че­ти­ри­ма пред­се­да­те­ли на На­род­но­то съб­ра­ние, де­ве­ти­ма уп­ра­ви­те­ли на БНБ, 8 пред­се­да­те­ли на На­ци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки ин­сти­тут и три­ма ше­фо­ве на Смет­на­та па­ла­та. Го­ля­ма­та гор­дост и на УН­СС, и на ця­ла­та стра­на е ди­рек­то­рът на МВФ Крис­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва.

УТРЕ В АГЕНЦИЯ "СТАНДАРТ": Бъдещето е в онлайн обучението, казва ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров

ТЪРСЕТЕ В ПЕТЪЧНИЯ "СТАНДАРТ" - 10 СПЕЦИАЛНИ ЮБИЛЕЙНИ СТРАНИЦИ

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай