Над 70 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора

По време на 20-тото редовно заседание бяха приети бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора

Над 70 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора | StandartNews.com

По време на днешното редовна заседаниена Общински съвет Стара Загора бяхаразгледани и гласувани над 70предложения. На второ четене бяхаприети промени в Наредбата заусловията и реда за съставяне натригодишна бюджетна прогноза заместните дейности и за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане набюджета на Община Стара Загора.Старейшините одобриха предложениетона кмета Живко Тодоров заосвобождаване от такса за битовиотпадъци собственици на недвижимиимоти, които не са използвани засъответното им предназначение иизвършване на стопанска дейност презмесеците януари и февруари 2021г, порадизабрана за работа, наложена снормативен и/или административен акт.Дадено беше съгласие ползвателите наобщински терени за разполагане на масиза консумация, от 1 март за срок от 10месеца, да заплащат 30 на сто от пълнияразмер местни такси за ползване наобщински площи.По време на 20-тото редовно заседаниебяха приети бюджетна прогноза заместните дейности на Община СтараЗагора за периода 2022 - 2024 година, както ипрограмата за развитие на туризма натериторията на Община Стара Загора за2021 г. Общинските съветници подкрепихаточката за избиране на независимифинансови одитори за проверка изаверка на ГФО за 2021г. на общинскитърговски дружества, както и отчетът заизпълнението на програма за развитиена туризма за 2020 г.Съветниците дадоха съгласие засъздаване на социалната услуга„Асистентска подкрепа“, катоделегирана от държавата дейност иопределяне на второстепененразпоредител с бюджет, считано от 1април 2021 година. По време намартенското заседание беше одобрена„Програма за овладяване популациятана безстопанствените кучета натериторията на Община Стара Загора.С 47 гласа „За“ беше подкрепенопредложението за закупуване насамостоятелен обект, използван запенсионерски клуб в квартал „Тричучура“-север на стойност от 100хил.лева. Старейшините дадоха съгласиеза отпускане на временен безлихвензаем в размер на 70 000 лева от бюджета наОбщина Стара Загора на общинскотодружество „Мересев“. Срокът завръщане на дълга е до края на 2021 година.Открита беше процедура за провежданена конкурс за избор на управител насъщото дружество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай