Петък,

Моето голямо гръцко меню

От: Стандарт -
A
A
A

Гръц­ки­те яс­тия са бо­гат ку­ли­на­рен микс от бал­кан­ска и сре­ди­зем­но­мор­ска тра­ди­ци­он­на кух­ня. Ето ня­кол­ко ре­цеп­ти, ко­и­то мо­же­те да си при­гот­ви­те у до­ма, да им се нас­ла­ди­те и да се пре­не­се­те мис­ле­но в Гър­ция.

Гръцка супа с лимон

(Avgolemono Soup)

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 5 ч.ч.бу­льон пи­леш­ки, 1 ч.ч. ориз, 3 бр.яй­ца, 2 бр. ли­мон,1/2 бр. ли­мо­но­ва ко­ра, 1/4 ч.л.сол, 2 щип­ки бял пи­пер

На­чин на при­гот­вя­не: Кип­не­те пи­леш­кия бу­льон и при­ба­ве­те ори­за (не­пъл­на ч.ч.). Ва­ре­те и раз­бър­квай­те в про­дъл­же­ние на 2 ми­ну­ти, след то­ва на­ма­ле­те тем­пе­ра­ту­ра­та и ос­та­ве­те да кък­ри 15-20 ми­ну­ти, или до­ка­то ори­зът омек­не. В ку­па раз­бий­те бел­тъ­ци­те, до­ка­то ста­нат на пя­на. До­ба­ве­те жъл­тъ­ци­те и раз­бий­те до глад­ка смес. Пос­те­пен­но до­ба­ве­те ли­мо­но­вия сок и от кък­ре­щия бу­льон. Мах­не­те су­па­та от кот­ло­на и пос­те­пен­но при­ба­ве­те яй­че­на­та смес, ка­то раз­бър­ква­те пос­то­ян­но в про­дъл­же­ние на 1 ми­ну­та.

До­ба­ве­те ли­мо­но­ва­та ко­ра и под­пра­ве­те със сол и бял пи­пер на вкус. Сер­ви­рай­те го­ре­що. По же­ла­ние, към су­па­та мо­же­те да се до­ба­ви пи­леш­ко фи­ле (от гър­ди­те), сва­ре­но и на­къ­са­но. На­ма­ля­ва­те кот­ло­на на ми­ни­мум, пох­луп­ва­те с ка­пак ти­га­на и ва­ре­те още 5-6 ми­ну­ти.

Пре­ди под­на­ся­не по­ръ­се­те с копър.

 

Софрито

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 1 кг те­леш­ки пър­жо­ли, 1 ч.ч. бя­ло ви­но, 1 гла­ва лук, 2 с.л. сит­но на­ря­зан маг­да­ноз, 5 ски­лит­ки че­сън, 2 да­фи­но­ви лис­та, роз­ма­рин, ма­йо­ра­на, че­рен пи­пер, сол

На­чин на при­гот­вя­не: Те­леш­ки­те пър­жо­ли се овал­ват от две­те стра­ни в браш­но и се за­пър­жват в доб­ре заг­рят дъл­бок ти­ган със зех­тин. Вед­на­га щом пър­жо­ли­те се пос­та­вят в ти­га­на, се до­ба­вят пре­со­ва­ни­ят че­сън, сит­но на­ря­за­ни­ят лук, да­фи­но­ви­ят лист, роз­ма­ри­нът, ма­йо­ра­на­та, сол­та и че­ре­ни­ят пи­пер. Ко­га­то пър­жо­ли­те съв­сем ле­ко са се за­пър­жи­ли, се до­ба­вя сит­но на­ря­за­ни­ят маг­да­ноз, раз­бър­ква се и се из­сип­ва ви­но­то. До­ба­вя се и во­да, кол­ко­то да пок­рие пър­жо­ли­те. Ос­та­вя се със зат­во­рен ка­пак и на мно­го слаб огън по­не за 1 час или до го­тов­ност.

 

Сув­ла­ки

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: свин­ско ме­со - 1 кг свин­ско фи­ле, на­ря­за­но на куб­че­та, зех­тин - 50 мл за ма­ри­на­та, оцет - 50 мл ви­нен, ли­мо­нов сок - 50 мл, че­сън - 1 ски­лид­ка, на­ря­за­на на сит­но, сол - 2 ч.л., че­рен пи­пер - 1/4 ч.л., ри­ган - 1 с.л. сух, ма­щер­ка - 1 с.л. су­ше­на, кар­то­фи - пър­же­ни за гар­ни­ту­ра, до­ма­ти - ре­зе­ни за гар­ни­ту­ра + за шиш­че­та­та (по же­ла­ние), ма­ру­ля - ня­кол­ко лис­та по же­ла­ние за гар­ни­ту­ра

На­чин на при­гот­вя­не: Всич­ки със­тав­ки за ма­ри­на­та­та се смес­ват и в тях се из­сип­ват пар­че­та­та свин­ско. Раз­бър­кай­те, за да се раз­пре­де­ли ма­ри­на­та­та рав­но­мер­но по фи­ле­то и ос­та­ве­те да прес­тои на хлад­но за 1 нощ. На след­ва­щия ден на­ни­же­те от­це­де­ни­те от ма­ри­на­та­та свин­ски пар­че­та на ши­шо­ве. Из­пе­че­те сув­ла­ки на ска­ра с дър­ве­ни въг­ли­ща, грил или бар­бе­кю. Под­не­се­те свин­ски­те шиш­че­та с гар­ни­ту­ра с ма­ру­ля, ре­зе­ни до­мат и пър­же­ни кар­тоф­ки. Доб­ре е да сер­ви­ра­те и чес­нов сос (по из­бор) или ца­ци­ки.

 

Суджукакя

За кюф­тен­ца­та: те­леш­ка кай­ма - 300 г, чер­ве­но ви­но - 50 мл, хляб - 1 фи­лий­ка, яй­ца - 1 бр., че­сън - 1 го­ля­ма ски­лид­ка, ки­ми­он - 1/2 ч.л., ин­дийс­ко орех­че - 2 - 3 щип­ки, ка­не­ла - 1/2 ч.л., че­рен пи­пер - 1/2 ч.л.

За до­ма­тен сос: до­ма­ти - 400 г от кон­сер­ва или 500 г прес­ни /обе­ле­ни/, кро­мид лук - 1 гла­ва /сред­на/, че­сън - 2 ски­лид­ки, ка­не­ла - 1 - 2 щип­ки, чер­ве­но ви­но - 80 мл, че­рен пи­пер - 1/2 ч.л. сол - 1 с.л., за­хар - 1 с.л.

На­чин на при­гот­вя­не: Омес­ва­те кай­ма­та, по­со­ля­ва­те я на вкус и я смес­ва­те с про­дук­ти­те за кюф­те­та­та, ка­то хля­ба на­кис­ва­те във ви­но­то и ле­ко из­стис­ква­те. Ос­та­вя­те я в хла­дил­ни­ка за час да от­по­чи­не. В ти­ган с олио и зех­тин из­пър­жва­те офор­ме­ни про­дъл­го­ва­ти и ова­ля­ни в мал­ко браш­но кюф­тен­ца. В съ­щи­ят ти­ган за­пър­же­те за крат­ко сит­но на­ря­за­ния че­сън и лук. До­ба­вя­те до­ма­ти­те, ви­но­то и под­прав­ки­те за со­са. Ос­та­ве­те со­са да пов­ри око­ло 5 мин и до­ба­ве­те кюф­тен­ца­та.

 

Алев­ро­пи­та - гръц­ки тъ­нък хляб със си­ре­не

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: браш­но - 150 г, мля­ко - 250 мл пряс­но, яй­ца - 1 бр., сол - 1 щип­ка, си­ре­не - 150 г бя­ло са­ла­му­ре­но, мас­ло - 30 г сту­де­но, зех­тин - 2 с.л.

На­чин на при­гот­вя­не: Вклю­че­те фур­на­та да се заг­ря­ва на 200 гра­ду­са. Сва­ле­те ска­ра­та на най-нис­ко­то ни­во. На­ма­же­те та­ва с ди­а­ме­тър око­ло 30 см със зех­ти­на, в ко­я­то ще пе­че­те Алев­ро­пи­та­та.

В ку­па раз­бий­те яй­це­то с браш­но­то и щип­ка­та сол. Раз­ре­де­те с пряс­но­то мля­ко, ка­то раз­бър­ква­те с те­ле­на бър­кал­ка, до­ка­то по­лу­чи­те хо­мо­ген­на смес, по-гъс­та от смес за па­ла­чин­ки. На­ре­же­те сту­де­но­то мас­ло на мал­ки пар­чен­ца и нат­ро­ше­те си­ре­не­то на дреб­но. Сло­же­те та­ва­та със зех­ти­на в заг­ря­та­та фур­на за око­ло 3 мин., за да се наг­рее и зех­ти­нът да за­поч­не ле­ко да пу­ши. Из­ва­де­те го­ре­ща­та та­ва и си­пе­те при­гот­ве­на­та смес. Смес­та ще се раз­лее по та­ва­та. От­го­ре раз­пре­де­ле­те нат­ро­ше­но­то си­ре­не и пар­чен­ца­та мас­ло. Вър­не­те та­ва­та във фур­на­та и пе­че­те, как­то е на най-дол­но­то ни­во, око­ло 40 мин. Или до­ка­то се опе­че до тъм­но зла­тис­то. Из­ва­де­те и ос­та­ве­те за 5 мин. да из­сти­не след ко­е­то на­ре­же­те на пар­че­та и под­не­се­те.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099