Петък,

Домашните сладоледи на баба

От: Стандарт -
A
A
A

Сладоледът няма конкуренция в горещите летни дни - той е най-любим и най-предпочитан за децата, при това за децата от всички възрасти. Домашно приготвения десерт е несравним по вкус и разнообразие. Насладете му се с следващите лесни рецепти.

 

Млечен с ванилия

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

пряс­но мля­ко - 1/2 л пъл­но­мас­ле­но, яй­ца - 3 броя, за­хар - 1 ч.ч., ва­ни­лия

На­чин на при­гот­вя­не:

Сло­же­те мля­ко­то да се сва­ри. Раз­бий­те яй­ца­та със за­хар­та и при­ба­ве­те 2 ва­ни­лии. При­ба­ве­те яй­че­на­та смес към мля­ко­то и бър­кай­те смес­та, до­ка­то зав­ри и ле­ко се сгъс­ти. Ос­та­ве­те да се ох­ла­ди нас­тра­на, ка­то от вре­ме на вре­ме раз­бър­ква­те.

Го­то­ва­та смес прех­вър­ле­те в ку­па и раз­бий­те с па­са­тор за мал­ко, за да вле­зе въз­дух в смес­та. Сло­же­те сла­до­ле­да в ка­ме­ра­та, за да се зам­ра­зи. На ня­кол­ко пъ­ти раз­би­вай­те смес­та с мик­сер, за да се не об­ра­зу­ват го­ле­ми крис­та­ли, а да ста­не хо­мо­ге­нен. Под­не­се­те млеч­ния сла­до­лед със слад­ко, пло­до­ве или то­пинг по из­бор.

 

С цедено кисело мляко и малини

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

це­де­но мля­ко - 300 г, ма­ли­ни - 200 г, пуд­ра за­хар - 2 с.л., сме­та­на - 50 г

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­би­ва­ме сме­та­на­та с пуд­ра­та за­хар. Към нея до­ба­вя­ме це­де­но­то мля­ко и раз­бър­ква­ме с лъ­жи­ца.

Из­сип­ва­ме по­ло­ви­на­та от смес­та във фор­ма, от­го­ре под­реж­да­ме ма­ли­ни, вър­ху тях - ос­та­на­ла­та част от смес­та и от­но­во ма­ли­ни. При­би­ра­ме във фри­зер за око­ло 4 ча­са.

 

Освежаващ с лимон

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: це­де­но мля­ко - 300 г, сок от 2 ли­мо­на, нас­тър­га­на ко­ра от 1 ли­мон, 5 су­пе­ни лъ­жи­ци мед, мал­ко ва­ни­лия

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­би­ва­ме со­ка от ли­мо­ни­те с ме­да, ва­ни­ли­я­та и нас­тър­га­на­та ко­ра. При­ба­вя­ме към сту­де­но­то це­де­но ки­се­ло мля­ко раз­бър­ква­ме и ос­та­вя­ме в ка­ме­ра­та. След 30 мин от­но­во раз­бър­ква­ме. Та­ка още 2 пъ­ти не ве­се­ки 30 мин. След то­ва ос­та­вя­ме смес­та да зам­ръз­не.

 

Със сочни праскови

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:, прас­ко­ви - 2 бр., пряс­но мля­ко - 250 мл, за­хар - 1 ч.ч., жъл­тъ­ци - 3 бр., ва­ни­лия - 2 па­кет­че­та, сме­та­на - 250 мл - зак­ва­се­на

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­би­ва­ме жъл­тъ­ци­те със за­хар­та за 3-4 ми­ну­ти. Кип­ва­ме мля­ко­то и до­ба­вя­ме раз­би­ти­те жъл­тъ­ци и ва­ни­ли­я­та. Ва­рим на слаб огън 2-3 ми­ну­ти, ка­то пос­то­ян­но бър­ка­ме. От­мес­тва­ме и ос­та­вя­ме смес­та да се ох­ла­ди. Раз­би­ва­ме сме­та­на­та.

Обел­ва­ме прас­ко­ви­те и ги на­ряз­ва­ме на мно­го дреб­ни пар­че­та. Смес­ва­ме раз­би­та­та сме­та­на с кре­ма от жъл­тъ­ци и на­ря­за­ни­те прас­ко­ви. Раз­бър­ква­ме и сип­ва­ме в ку­тия по­лу­че­ния сла­до­лед. При­би­ра­ме във фри­зе­ра.

На все­ки 15 ми­ну­ти в про­дъл­же­ние на 1 час е же­ла­тел­но да из­важ­да­ме сла­до­ле­да с прас­ко­ви и да го раз­бър­ква­ме, за да ста­не фин и пух­кав.

 

Тъмен шоколад

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 100 г на­ту­ра­лен шо­ко­лад, 3 с. л. за­хар, 1 ча­ша мля­ко, 300 мл сме­та­на с 33-35% мас­ле­ност

На­чин на при­гот­вя­не: Под­грей­те на вод­на ба­ня мля­ко­то със за­хар­та, до­ка­то се раз­тво­ри.До­ба­ве­те на­чу­пе­ния на пар­чен­ца шо­ко­лад и бър­кай­те до пъл­но­то му раз­тва­ря­не. Ох­ла­де­те на­пъл­но смес­та.

Раз­бий­те с мик­сер в от­де­лен съд сту­де­на­та сме­та­на, до­ка­то ста­не пух­ка­ва, ка­то от­но­во вни­ма­ва­те да не я раз­би­е­те пре­ка­ле­но мно­го и да ста­не на мас­ло. До­ба­ве­те към нея раз­тво­ре­ния шо­ко­лад и раз­бър­кай­те вни­ма­тел­но, до­ка­то ста­не хо­мо­ген­на смес. Прех­вър­ле­те в кон­тей­не­ра за зам­ра­зя­ва­не и сло­же­те в ка­ме­ра­та. След 2 ча­са раз­бър­кай­те сла­до­ле­да, за да не се об­ра­зу­ват ед­ри крис­тал­че­та лед. Пов­то­ре­те още два пъ­ти на ин­тер­ва­ли от 2 ча­са. По­лу­ча­ва се мек и ка­ди­фен до­ма­шен шо­ко­ла­дов сла­до­лед.

 

Ба­на­нов с ром

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: сме­та­на - 500 мл теч­на слад­кар­ска, шо­ко­лад - 200 г на­ту­ра­лен, ба­на­ни (доб­ре уз­ре­ли) - 5 бр., ром - 100 мл, ка­као - 2 с.л.

На­чин на при­гот­вя­не: Сло­же­те сме­та­на­та в тен­дже­ра и заг­рей­те на кот­ло­на, пре­ди да кип­не, я мах­не­те.

На­чу­пе­те шо­ко­ла­да на мал­ки пар­че­та и ги сло­же­те в сме­та­на­та. Ос­та­ве­те за ми­ну­та, до­ка­то се раз­то­пи, и раз­бър­кай­те до по­лу­ча­ва­не на глад­ка шо­ко­ла­до­ва смес. Ба­на­ни­те обе­ле­те и на­ре­же­те на пар­че­та. Сло­же­те в блен­дер ба­на­ни­те, ка­ка­о­то, ро­ма и шо­ко­ла­до­ва­та смес. Пус­не­те на ви­со­ка ско­рост и раз­бър­кай­те всич­ко.

Ако ня­ма­те блен­дер, из­пол­звай­те па­са­тор или прос­то смач­кай­те доб­ре ба­на­ни­те и раз­бър­кай­те в ку­па с ос­та­на­ли­те със­тав­ки.

По­лу­че­на­та смес сло­же­те в ку­тия за съх­ра­не­ние и сло­же­те във фри­зе­ра за ня­кол­ко ча­са да се зам­ра­зи.

Под­не­се­те ба­на­но­вия сла­до­лед с ре­зе­ни ба­на­ни.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички