ЧЕЛЕН ОПИТ!Вдиг­нах­ме обо­ро­ти­те, има­ме мно­го за­яв­ки

Fibank про­я­ви до­ве­рие и ни кре­ди­ти­ра в осо­бе­но ва­жен мо­мент

ЧЕЛЕН ОПИТ!Вдиг­нах­ме обо­ро­ти­те, има­ме мно­го за­яв­ки | StandartNews.com

Фир­ма Ано­на Трейд” ЕО­ОД:

  • Fibank про­я­ви до­ве­рие и ни кре­ди­ти­ра в осо­бе­но ва­жен мо­мент

"Ано­на Трейд" ЕО­ОД е бъл­гар­ска се­мей­на ком­па­ния, ос­но­ва­на през 1991 г. Ве­че поч­ти 30 го­ди­ни АНО­НА съ­щес­тву­ва ус­пеш­но в об­лас­тта на хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност. Дей­нос­тта й стар­ти­ра скром­но с ня­кол­ко ма­си на мес­тния па­зар. Пред­при­ем­чи­вос­тта през го­ди­ни­те се раз­рас­тва до тър­го­вия на ед­ро в ня­кол­ко тър­жи­ща в гр. Шу­мен, как­то и цех за кон­сер­ви­ра­не на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, и за­ли за кул­ти­ви­ра­не на гъ­би. Доб­ри­ят нюх на ос­но­ва­те­литe на фир­ма­та раз­ши­ря­ва зе­ме­дел­ска­та дей­ност и во­ди до ин­вес­ти­ция в пред­при­я­тие за зам­ра­зя­ва­не на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци.

Днес фир­ма АНО­НА се за­ни­ма­ва с тър­го­вия на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, зе­ме­де­лие и ос­нов­на­та дей­ност - про­из­вод­ство на зам­ра­зе­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци в П­ППЗ гр. Ве­ли­ки Прес­лав. Към ак­ти­ви­те й са хла­дил­ни за­ли за съх­ра­не­ние на хра­ни­тел­ни про­дук­ти и цех за кон­сер­ви­ра­не в с. Ко­чо­во, как­то и бор­са за тър­го­вия на ед­ро с хра­ни­тел­ни про­дук­ти в гр. Шу­мен. Тър­гов­ски­те мар­ки, под ко­и­то ре­а­ли­зи­ра про­дук­ция, са АНО­НА и SUN MARKET. Ни­ко­лай Не­дел­чев - един от соб­стве­ни­ци­те на ком­па­ни­я­та, даде специално интервю за ВЕСТНИК СТАНДАРТ.

- Г-н Не­дел­чев, кои са най-сил­ни­те пре­дим­ства на Ва­шия биз­нес?

- Из­пол­зва­ме IQF тех­но­ло­гия (ин­ди­ви­ду­ал­но бър­зо зам­ра­зя­ва­не), ко­я­то е из­вес­тна с фак­та, че за­паз­ва хра­ни­тел­на­та стой­ност на прес­ни­те пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. Ние зам­ра­зя­ва­ме пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те до 24 ча­са след ка­то са би­ли наб­ра­ни от по­ле­то и та­ка те чес­то съ­дър­жат до­ри по­ве­че по­лез­ни ве­щес­тва и ви­та­ми­ни в срав­не­ние с прес­то­я­ли­те на стай­на тем­пе­ра­ту­ра. Про­из­вод­стве­ни­те ба­зи са обо­руд­ва­ни със съв­ре­мен­ни ма­ши­ни на ком­па­нии ли­де­ри в об­лас­тта на тех­но­ло­ги­и­те за об­ра­бот­ка на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. От­го­ва­ря­ме на най-ви­со­ки­те стан­дар­ти за ка­чес­тво свър­за­ни, с бе­зо­пас­нос­тта на про­из­вод­ство и етич­ни, и со­ци­ал­ни изис­ква­ния - BRC, IFS, SA 8000, ISO9001, HACCP, SEDEX, KOSHER, FDA и др.

- С кои Ва­ши пос­ти­же­ния се гор­де­е­те?

- Фи­ло­со­фи­я­та ни е да пре­дос­та­вим на кли­ен­ти­те си ка­чес­тво и си­гур­ност, из­граж­дай­ки до­ве­рие и дъл­го­го­диш­ни вза­и­мо­от­но­ше­ния. Та­ка през го­ди­ни­те сме спе­че­ли­ли приз­на­ние от во­де­щи бъл­гар­ски и ев­ро­пей­ски ком­па­нии, ка­то го­ля­ма част от тях са на­ши пар­тньо­ри ве­че по­ве­че от 15 го­ди­ни.

В съ­що­то вре­ме и част от слу­жи­те­ли­те на ком­па­ни­я­та са още от са­мо­то на­ча­ло на дей­нос­тта ни за­ед­но с нас, ко­е­то за нас е от­го­вор на доб­ре при­ло­же­на по­ли­ти­ка на уп­рав­ле­ние.

Гор­ни­те два ре­зул­та­та ни ка­рат да се гор­де­ем с пра­вил­но при­ло­же­ни­те стра­те­гии през го­ди­ни­те и ус­пеш­ни­те тран­сфор­ма­ции на ком­па­ни­я­та, ко­и­то адек­ват­но от­го­ва­рят на ико­но­ми­чес­ки­те про­ме­ни през го­ди­ни­те.

- Къ­де мо­жем да от­кри­ем Ва­ши­те про­дук­ти?

- Дей­нос­тта ни е B2B - биз­нес към биз­нес. Ние дос­та­вя­ме сто­ка на ед­ро на дру­ги пред­при­я­тия, ко­и­то пол­зват на­ши­те зам­ра­зе­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци ка­то су­ро­ви­ни за го­то­ви яс­тия, зам­ра­зе­ни пе­чи­ва, слад­ка и млеч­ни про­дук­ти, со­ко­ве, под­прав­ки и мно­го дру­ги хра­ни­тел­ни про­дук­ти. Част от кли­ен­ти­те ни пре­па­ке­ти­рат на­ши­те про­дук­ти в по-мал­ки пот­ре­би­тел­ски опа­ков­ки и ги ре­а­ли­зи­рат в го­ле­ми тър­гов­ски мре­жи в ця­ла Ев­ро­па - SAINSBURY, TESCO, MORRISONS, CARREFOUR, ALDI, LIDL, METRO и др.

- На кол­ко хо­ра да­ва­те ра­бо­та във ва­шия ре­ги­он?

- Око­ло 65 ду­ши.

- За­що из­брах­те Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка за Ваш до­ве­рен пар­тньор за кре­ди­ти­ра­не?

- Fibank про­я­ви до­ве­рие и раз­би­ра­не в осо­бе­но ва­жен за нас мо­мент. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва по­лу­ча­ва­ме от­лич­но об­служ­ва­не и ко­рек­тност. За нас вза­им­но­то до­ве­ри­е­то, ко­е­то из­граж­да­ме в съв­мес­тна­та си ра­бо­та­та с бан­ка­та, е клю­чо­во пре­дим­ство в доб­ри­те ни биз­нес вза­и­мо­от­но­ше­ния.

- В мо­мен­та це­ли­ят свят, в т.ч. и Бъл­га­рия, се на­ми­ра в слож­на си­ту­а­ция в след­ствие на бор­ба­та сре­щу раз­прос­тра­не­ни­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са COVID-19. Как­ви са труд­нос­ти­те и пре­диз­ви­ка­тел­ства­та, ко­и­то ще срещ­не­те в та­зи си­ту­а­ция и как­ви мер­ки пла­ни­ра­те?

- Със­то­я­ни­е­то, в ко­е­то се на­ми­ра це­ли­ят свят, е не­о­чак­ва­но и с неп­ред­ска­зу­е­ми ико­но­ми­чес­ки пос­ле­ди­ци. Към мо­мен­та хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност и съ­от­вет­но на­ши­ят бранш не е пов­ли­ян не­га­тив­но от си­ту­а­ци­я­та. Зам­ра­зя­ва­не­то при -40оС и съх­ра­не­ни­е­то при -20оС на про­из­веж­да­ни­те от нас хра­ни е неб­ла­гоп­ри­ят­но за раз­ви­ти­е­то на COVID-19. Въп­ре­ки то­ва, раз­би­ра се, сме пред­при­е­ли стрик­тни мер­ки за бе­зо­пас­ност как­то на про­из­веж­да­ни­те хра­ни, та­ка и на пер­со­на­ла в пред­при­я­ти­е­то. Част от слу­жи­те­ли­те ни ра­бо­тят от­да­ле­че­но, а про­из­вод­ство­то е раз­де­ле­но на по-мал­ки гру­пи, ка­то де­зин­фек­ци­я­та е пос­то­ян­на, а кон­тро­лът на дос­тъп от чуж­ди ли­ца е све­ден до ми­ни­мум.

Пре­диз­ви­ка­тел­ства­та, пред ко­и­то сме из­пра­ве­ни, са свър­за­ни с очак­ва­ни по­ви­ше­ния в це­ни­те на прес­ни­те пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, ко­и­то за­ку­пу­ва­ме, но пред­по­ла­га­ме, че до­ка­то стиг­нем съ­щин­ския вре­ме­ви пе­ри­од на ре­кол­ти­те, си­ту­а­ци­я­та ще се нор­ма­ли­зи­ра. В съ­що­то вре­ме, ед­на от дей­нос­ти­те на ком­па­ни­я­та е зе­ме­де­лие. Ус­пях­ме нав­ре­ме да пред­ви­дим си­ту­а­ци­я­та и да съ­об­ра­зим на­саж­де­ни­я­та спря­мо пред­по­ла­га­е­ми­те от нас су­ро­ви­ни, ко­и­то мо­гат да бъ­дат най-за­сег­на­ти от си­ту­а­ци­я­та. Та­ка ос­та­ва­ме не­за­ви­си­ми от въз­мож­ни спе­ку­ла­ции с це­ни­те на су­ро­ви­ни­те.

Към мо­мен­та ра­бо­тим до­ри с по­ви­шен ка­па­ци­тет и за­яв­ки за из­пъл­не­ние. Раз­би­ра се, как­то спо­ме­нах, ико­но­ми­чес­ки­те пос­ле­ди­ци са неп­ред­ска­зу­е­ми и най-ве­ро­ят­но по­ку­па­тел­на­та спо­соб­ност на пот­ре­би­те­ли­те ще на­ма­лее, но ком­па­ни­я­та ни оце­ля и през гло­бал­на­та ико­но­ми­чес­ка кри­за 2007- 2008 го­ди­на. Ка­то ре­зул­тат има­ме нат­ру­пан опит и раз­ра­бо­те­ни стра­те­гии за дейс­твие. Ос­вен то­ва пар­тньор­ства­та, ко­и­то сме съз­да­ли през го­ди­ни­те, са с ут­вър­де­ни на па­за­ра фир­ми, чи­и­то тър­гов­ски мар­ки са раз­поз­на­ва­е­ми от пот­ре­би­те­ли­те. Обик­но­ве­но до­ри и в си­ту­а­ция на ико­но­ми­чес­ка стаг­на­ция, ос­нов­ни­те пот­ре­би­тел­ски сто­ки ос­та­ват с ди­ви­ден­тна до­ход­ност, ко­я­то чес­то е по-ви­со­ка от та­зи, ге­не­ри­ра­на в дру­ги сек­то­ри. Дей­нос­тта ни - зам­ра­зя­ва­не на хра­ни­тел­ни су­ро­ви­ни от пър­вос­те­пен­но зна­че­ние, ко­и­то в съ­що­то вре­ме на­ми­рат и ши­ро­ко при­ло­же­ние ка­то су­ро­ви­ни в раз­но­об­раз­ни по вид хра­ни­тел­ни про­дук­ти, е пре­дим­ство­то за ком­па­ни­я­та в очак­ва­ща­та ни си­ту­а­ция.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай