Неделя,

"За­ед­но сре­щу кри­за­та" тръгва от Плов­див

От: Стандарт -
"За­ед­но сре­щу кри­за­та" тръгва от Плов­див
A
A
A
  • Кампанията на Стандарт започва за 29 юни 2020 под тепетата

На­ци­о­нал­на­та кам­па­ния на "Стан­дарт" - "За­ед­но сре­щу кри­за­та", стар­ти­ра от Плов­див. Тя е в под­кре­па на пред­при­е­ма­чи­те в Бъл­га­рия и уси­ли­я­та им за спра­вя­не с теж­ка­та ико­но­ми­чес­ка кри­за в ре­зул­тат на пан­де­ми­я­та от COVID-19.

Кметът на Пловдив Здравко Димитров пред СТАНДАРТ: Стар­ти­ра­ме про­ек­ти за над 440 млн.

На 29 юни в Гра­да под те­пе­та­та ще прис­тиг­нат ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов, ше­фът на Бъл­гар­ска­та аген­ция за ин­вес­ти­ции /БАИ/ Ста­мен Янев, из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Аген­ци­я­та за на­сър­ча­ва­не на мал­ки­те и сред­ни­те пред­при­я­тия Бой­ко Та­ков, Мом­чил Рой­нев, пред­се­да­тел на УС и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Аген­ци­я­та за ек­спор­тно зас­тра­хо­ва­не, как­то и дру­ги пред­ста­ви­те­ли на из­пъл­ни­тел­на­та власт, за да се срещ­нат с мес­тния биз­нес и кме­та на Плов­див Здрав­ко Ди­мит­ров. Пред­ста­ви­те­ли на го­ле­ми­те ра­бо­то­да­тел­ски ор­га­ни­за­ции и уп­рав­ни­ци на по-мал­ки на­се­ле­ни мес­та от об­лас­тта съ­що ще при­със­тват на съ­би­ти­е­то.

Как­ви са проб­ле­ми­те на фир­ми­те и как да се ре­шат, за да не гу­бят те по­тен­ци­а­ла си и да не зак­ри­ват ра­бот­ни мес­та, ще е ос­но­вен ак­цент на дис­ку­си­я­та. Ми­нис­тър Ка­ра­ни­ко­лов ще пред­ста­ви раз­лич­ни­те мер­ки и фи­нан­со­ви ин­стру­мен­ти, ко­и­то пред­ла­га дър­жа­ва­та, а биз­не­сът ще има въз­мож­нос­тта да ка­же как­во в тях тряб­ва да се ко­ри­ги­ра, за да ста­нат те по-дос­тъп­ни за ком­па­ни­и­те.

Как ще се на­сър­ча­ват ин­вес­ти­ци­и­те в ус­ло­ви­я­та на сви­то про­из­вод­ство за­ра­ди пан­де­ми­я­та и как ще се за­щи­та­ват из­но­си­те­ли­те при въз­мож­ни за­ба­вя­ния на пла­ща­ни­я­та от стра­на на кон­тра­ген­ти­те, ще чу­ем от Ста­мен Янев и Мом­чил Рой­нев. Бой­ко Та­ков пък ще пред­ста­ви въз­мож­нос­ти­те за фи­нан­си­ра­не и раз­лич­ни­те прог­ра­ми спе­ци­ал­но за МСП, ко­и­то са гръб­на­кът на ико­но­ми­ка­та.

Плов­див е из­вес­тен със сво­я­та "Тра­кия ико­но­ми­чес­ка зо­на" -  най-го­ле­ми­ят ин­дус­три­а­лен про­ект в Цен­трал­на и Из­точ­на Ев­ро­па, ко­я­то през го­ди­ни­те е прив­ляк­ла над 2 ми­ли­ар­да ев­ро ин­вес­ти­ции. В мо­мен­та в най-бър­зо раз­ви­ва­ща­та се ин­дус­три­ал­на зо­на в стра­на­та ра­бо­тят над 1 500 пред­при­я­тия с над 80 000 ра­бот­ни­ци в ре­ги­о­на. Кои про­из­во­ди­те­ли ра­бо­тят ак­тив­но и в кои сек­то­ри ка­па­ци­те­тът е свит за­ра­ди ог­ра­ни­че­ни па­за­ри в Ев­ро­па и по све­та? И как­во во­ди че­ти­ри­ма но­ви ин­вес­ти­то­ри в ТИЗ въп­ре­ки пе­си­миз­ма, кой­то е зав­ла­дял па­за­ри­те, ще ста­не яс­но още на дис­ку­си­я­та. Сво­я­та по­зи­ция по го­ре­щи­те въп­ро­си ще пред­ста­ви и сдру­же­ни­е­то с нес­то­пан­ска цел "Биз­не­сът за Плов­див".

От кме­то­ве­те пък ще на­у­чим как­во пра­ви мес­тна­та власт, за да об­лек­чи пред­при­е­ма­чи­те в ус­ло­ви­я­та на пан­де­ми­я­та.

"За­ед­но сре­щу кри­за­та" е про­дъл­же­ние на дъл­го­го­диш­на­та ини­ци­а­ти­ва на "Стан­дарт" - "Да! На бъл­гар­ска­та ико­но­ми­ка", и се про­веж­да в пар­тньор­ство с Бъл­гар­ска­та аген­ция за ек­спор­тно зас­тра­хо­ва­не и Аген­ци­я­та за мал­ки и сред­ни пред­при­я­тия.

Всич­ки мне­ния ще бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни как­то в спе­ци­ал­но­то при­ло­же­ние на вeстник "Стан­дарт" "За­ед­но сре­щу кри­за­та", та­ка и в ин­фор­ма­ци­он­на аген­ция "Стан­дарт" - standartnews.com.

Ден: 29 юни 2020

На­ча­ло: 15 ча­са

Мяс­то: Дом на кул­ту­ра­та "Бо­рис Хрис­тов"

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички