Вторник,

Заб­ра­вя­ме за гло­ба­та, ако не я по­тър­сят 2 г.

От: Ад­во­кат Ста­ни­мир Сто­ев, кан­то­ра "Сто­ев и Гу­ци­на" -
1395
Заб­ра­вя­ме за гло­ба­та, ако не я по­тър­сят 2 г.
A
A
A
  • До­ри и да са пред­п­ри­е­ти дейс­т­вия за съ­би­ра­не­то й, по­га­си­тел­на­та дав­ност е до 4,5 г.

Гло­ба­та е вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, пред­ви­де­но в чл. 13, б. "б" ЗАНН /За­ко­на за ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те на­ру­ше­ния и на­ка­за­ния/. Съг­лас­но чл. 79, ал.1 от ЗАНН, на­ка­за­тел­ни­те пос­та­нов­ле­ния на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те ор­га­ни, с ко­и­то са на­ло­же­ни гло­би, се из­пъл­ня­ват по ре­да за съ­би­ра­не на дър­жав­ни­те взе­ма­ния.

Дав­ност­та за из­пъл­не­ние на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, на­ри­ча­на още из­пъл­ни­тел­с­ка дав­ност, е из­ти­ча­не на ус­та­но­вен от за­ко­на срок от вре­ме, в кой­то над­леж­ни­ят ор­ган на пуб­лич­но­то пра­во про­я­вя­ва па­сив­ност по от­но­ше­ние на пра­во­мо­щи­е­то си да при­ло­жи ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на реп­ре­сия спря­мо из­вър­ши­те­ля на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ру­ше­ние. Ви­до­ве­те из­пъл­ни­тел­с­ка дав­ност са обик­но­ве­на и аб­со­лют­на.

Раз­по­ред­ба­та на чл. 82, ал.1, б. "а" ЗАНН пред­виж­да, че ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние не се из­пъл­ня­ва, ако са из­тек­ли две го­ди­ни, ко­га­то на­ло­же­но­то на­ка­за­ние е гло­ба. Али­нея две на съ­щия текст гла­си, че

дав­ност­та за­поч­ва да те­че от вли­за­не в си­ла на ак­та, с кой­то е на­ло­же­но на­ка­за­ни­е­то

и се пре­къс­ва с вся­ко дейс­т­вие на над­леж­ни­те ор­га­ни, пред­п­ри­е­то спря­мо на­ка­за­но­то ли­це за из­пъл­не­ние на на­ка­за­ни­е­то. След за­вър­ш­ва­не на дейс­т­ви­е­то, с ко­е­то е пре­къс­на­та дав­ност­та, за­поч­ва да те­че но­ва дав­ност /от­но­во две­го­диш­на/. Съг­лас­но чл. 82, ал.ЗАНН, не­за­ви­си­мо от спи­ра­не­то или пре­къс­ва­не­то на дав­ност­та, ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние не се из­пъл­ня­ва, ако е из­те­къл срок, кой­то над­ви­ша­ва с ед­на вто­ра сро­ка по ал. 1. Тек­с­тът на чл. 82 е до­пъл­нен с раз­по­ред­ба­та на али­нея 4, ко­я­то из­к­люч­ва при­ло­же­ни­е­то на пред­ход­на­та али­нея по от­но­ше­ние на гло­ба­та, ко­га­то за съ­би­ра­не­то  в сро­ка по ал. 1 е об­ра­зу­ва­но из­пъл­ни­тел­но про­из­вод­с­т­во. То­ва се от­на­ся и за ви­ся­щи­те де­ла, дав­ност­та по ко­и­то не е из­тек­ла до вли­за­не­то на та­зи али­нея в си­ла.

Раз­ли­ка­та меж­ду гло­ба­та и ос­та­на­ли­те пуб­лич­ни дър­жав­ни и об­щин­с­ки взе­ма­ния /да­нъч­ни, мит­ни­чес­ки и т.н./ е, че гло­ба­та е ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, ре­зул­тат от уп­раж­не­на ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на реп­ре­сия. До­ка­то в об­щия слу­чай ос­но­ва­ни­е­то и раз­ме­рът на пуб­лич­но­то взе­ма­не се оп­ре­де­лят в ад­ми­нис­т­ра­тив­ния про­цес, ос­но­ва­ни­е­то и раз­ме­рът на гло­ба­та се оп­ре­де­лят в ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­ния про­цес, в кой­то се при­ла­гат не са­мо об­щи­те прин­ци­пи на ад­ми­нис­т­ра­тив­ния про­цес, но и об­щи­те прин­ци­пи на сан­к­ци­он­но­то пра­во.

Имен­но спе­ци­фи­ка­та на гло­ба­та ка­то вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние е фак­то­рът, кой­то е в ос­но­ва­та на

срав­ни­тел­но по-крат­ки­те дав­нос­т­ни сро­ко­ве за ре­а­ли­зи­ра­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на­та от­го­вор­ност

и за из­пъл­не­ни­е­то на ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние.

Дав­нос­т­ни­ят срок за ос­та­на­ли­те пуб­лич­ни и об­щин­с­ки взе­ма­ния, кой­то е пет­го­ди­шен, не на­ми­ра при­ло­же­ние за гло­ба­та и по­ра­ди то­ва, че в об­щия слу­чай той за­поч­ва да те­че от пър­ви яну­а­ри на го­ди­на­та, след­ва­ща го­ди­на­та, през ко­я­то е след­ва­ло да се пла­ти пуб­лич­но­то за­дъл­же­ние. При да­нъ­ци­те, так­си­те, оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки, мит­ни­те сбо­ро­ве за­дъл­же­ни­е­то за вна­ся­не в бю­дже­та въз­ник­ва въз ос­но­ва на за­ко­на, а не на из­да­ден акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ру­ше­ние, рес­пек­тив­но - на­ка­за­тел­но пос­та­нов­ле­ние. Ето за­що сро­ко­ве­те за те­зи взе­ма­ния, за раз­ли­ка от те­зи при гло­би­те, са дос­та­тъч­но дъл­ги, та­ка че

да га­ран­ти­рат съ­би­ра­е­мост­та на взе­ма­ни­я­та и ин­те­ре­са на фис­ка

до­ри ако се на­ло­жи про­веж­да­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но про­из­вод­с­т­во за ус­та­но­вя­ва­не на пуб­лич­но­то взе­ма­не.

При гло­ба­та оба­че оп­ре­де­ля­не­то на тол­ко­ва дъл­ги дав­нос­т­ни сро­ко­ве не е оп­рав­да­но. За­дъл­же­ни­е­то за пла­ща­не на гло­ба­та не въз­ник­ва по си­ла­та на за­ко­на, а в ре­зул­тат на про­ве­де­но ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­но про­из­вод­с­т­во и след вли­за­не в си­ла на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние. Дав­нос­т­ни­те сро­ко­ве за из­пъл­не­ние те­кат от вли­за­не в си­ла на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние.

Важ­но е да се знае, че, до­кол­ко­то за не­у­ре­де­ни­те въп­ро­си в ЗАНН се при­ла­гат раз­по­ред­би­те на На­ка­за­тел­ния ко­декс, как­то и до­кол­ко­то гло­ба­та пред­с­тав­ля­ва вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на сан­к­ция, аб­со­лют­на­та дав­ност за из­пъл­не­ни­е­то  й /зап­ла­ща­не­то й/, е че­ти­ри го­ди­ни и по­ло­ви­на от из­вър­ш­ва­не на де­я­ни­е­то, не­за­ви­си­мо от спи­ра­не или пре­къс­ва­не на дав­ност­та или в зак­лю­че­ние - гло­ба­та не под­ле­жи на пла­ща­не, ако в про­дъл­же­ние на две го­ди­ни от из­да­ва­не на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние не са пред­п­ри­е­ти дейс­т­вия по съ­би­ра­не­то й или, до­ри и да са пред­п­ри­е­ти та­ки­ва, тя не е съб­ра­на в про­дъл­же­ние на че­ти­ри го­ди­ни и по­ло­ви­на от из­вър­ш­ва­не на де­я­ни­е­то.

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com