Петък,

Пощенска банка внедри роботи в администрацията

От: Стандарт -
A
A
A
  • ПО­ЩЕН­С­КА БАН­КА УС­ПЕШ­НО ВНЕД­РИ ШЕСТ РО­БО­ТА В ДЕЙ­НОСТ­ТА НА СВО­Я­ТА АД­МИ­НИС­Т­РА­ЦИЯ

Чрез ино­ва­тив­на­та RPA тех­но­ло­гия бан­ка­та оп­ти­ми­зи­ра 20 стан­дар­т­ни про­це­са в рам­ки­те на най-ма­щаб­ния про­ект за ро­бо­ти­за­ция в сек­то­ра

 

По­щен­с­ка бан­ка внед­ри 6 ро­бо­та в дей­ност­та на "Кре­дит­на ад­ми­нис­т­ра­ция", с ко­е­то ус­пеш­но фи­на­ли­зи­ра пи­ло­тен про­ект за ав­то­ма­ти­за­ция на 20 раз­лич­ни ра­бот­ни про­це­са с по­мощ­та на RPA (Robotic Process Automation) тех­но­ло­гии. С въ­веж­да­не­то на та­зи ино­ва­ция бан­ка­та оп­ти­ми­зи­ра дей­ност­та на ед­но от най-на­то­ва­ре­ни­те зве­на и об­лек­чи все­кид­нев­ни­те за­дъл­же­ния на сво­и­те слу­жи­те­ли, ка­то прех­вър­ли ог­ро­мен обем от ра­бо­та­та им вър­ху т.нар. ро­бо­ти.

 

По­щен­с­ка бан­ка е пър­ва­та бан­ко­ва ин­с­ти­ту­ция у нас, ко­я­то осъ­щес­т­вя­ва тол­ко­ва ма­щаб­на и се­ри­оз­на оп­ти­ми­за­ция, из­пол­з­вай­ки най-мо­дер­ни­те тех­но­ло­гич­ни ре­ше­ния. RPA тех­но­ло­ги­и­те са ино­ва­тив­на раз­ра­бот­ка, ко­я­то в същ­ност­та си пред­с­тав­ля­ва соф­ту­е­рен бот, прог­ра­ми­ран да из­пъл­ня­ва про­це­си и при­ло­же­ния по­доб­но на чо­век. Чрез ро­бо­ти­те се ав­то­ма­ти­зи­рат ед­но­тип­ни, пов­та­ря­щи се за­да­чи, ко­и­то от­не­мат го­ля­ма част от вре­ме­то на слу­жи­те­ли­те.

 

Чрез RPA тех­но­ло­ги­я­та 6 ро­бо­та бя­ха "обу­че­ни" да из­пъл­ня­ват 20 от тра­ди­ци­он­ни­те за "Кре­дит­на ад­ми­нис­т­ра­ция" про­це­си ка­то: съз­да­ва­не на до­ку­мен­ти от шаб­ло­ни, ак­ту­а­ли­зи­ра­не на пот­ре­би­тел­с­ки­те про­фи­ли, въ­веж­да­ни на дан­ни от фак­ту­ри, об­ра­бот­ва­не на пла­ща­ния и др.

 

Внед­ря­ва­не­то на ро­бо­ти­те поз­во­ли на бан­ка­та да ос­во­бо­ди ре­сурс от над 100 чо­ве­код­ни на ме­сец. Вре­ме­то за об­ра­бот­ка и из­пъл­не­ние на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни­те про­це­си бе­ше на­ма­ле­но сред­но с око­ло 80%, а опе­ра­тив­ни­ят риск от греш­ки при ръч­ни опе­ра­ции се на­ма­ли от око­ло 5% на прак­ти­ка до ну­ла. Из­чис­ле­ни­я­та по­каз­ват, че те­зи ико­но­мии на вре­ме и раз­хо­ди но­сят въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­я­та (ROI) от 3:1 за 1 го­ди­на.

 

Тех­но­ло­гич­на­та раз­ра­бот­ка бе из­пъл­не­на от Service Centrix и въ­веж­да­не­то й в ра­бо­та­та на бан­ка­та от­не 6 ме­се­ца, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва из­к­лю­чи­тел­но кра­тък срок пред­вид слож­ност­та и ма­ща­би­те на про­ек­та. Дру­го­то го­ля­мо пре­дим­с­т­во на тех­но­ло­ги­я­та е, че тя га­ран­ти­ра съ­щи­те ре­зул­та­ти до­ри и при на­рас­т­ва­не на обе­ма на ра­бо­та, ка­то евен­ту­ал­но­то уве­ли­че­ние бър­зо и ефек­тив­но мо­же да бъ­де по­е­то с включ­ва­не­то на по­ве­че

ро­бо­ти.

 

С из­пъл­не­ни­е­то на то­зи про­ект По­щен­с­ка бан­ка от­но­во зат­вър­ж­да­ва по­зи­ци­я­та си на тех­но­ло­ги­чен ли­дер в сек­то­ра, тъй ка­то то­ва е пър­ва­та тол­ко­ва ма­щаб­на, ам­би­ци­оз­на и слож­на прог­ра­ма за ав­то­ма­ти­зи­ра­не на про­це­си­те, ре­а­ли­зи­ра­на от бъл­гар­с­ка бан­ка.

Ино­ва­тив­ни­ят про­ект не са­мо оп­ти­ми­зи­ра жиз­не­но­важ­ни вът­реш­ни про­це­си, но и спес­тя­ва го­ля­ма част от вре­ме­то на спе­ци­а­лис­ти­те, ка­то им поз­во­ля­ва да кон­цен­т­ри­рат уси­ли­я­та си в ре­ше­ния, изис­к­ва­щи тях­на­та кре­а­тив­ност и про­фе­си­о­нал­ни уме­ния. То­зи под­ход из­ця­ло от­ра­зя­ва стра­те­ги­чес­ко­то уси­лие на бан­ка­та да из­г­раж­да мо­ти­ви­ра­ща сре­да за сво­и­те слу­жи­те­ли, ка­то на­сър­ча­ва въз­мож­нос­ти­те им да раз­ви­ват по­тен­ци­а­ла си. Ка­то кра­ен ефект нап­ра­ве­ни­те ино­ва­ции во­дят и до по­доб­ря­ва­не на ця­лос­т­но­то кли­ен­т­с­ко из­жи­вя­ва­не, тъй ка­то се оп­ти­ми­зи­рат дей­нос­ти, ко­и­то са пря­ко свър­за­ни с ефек­тив­но­то и пъл­но­цен­но об­с­луж­ва­не на кли­ен­ти­те.

 

По­щен­с­ка бан­ка пла­ни­ра да раз­ши­ри об­х­ва­та на ино­ва­ци­я­та, ка­то раз­ра­бо­ти и внед­ри но­ви ро­бо­ти, ко­и­то ще оп­ти­ми­зи­рат още по­ве­че про­це­си, ня­кои от ко­и­то са пря­ко свър­за­ни с об­с­луж­ва­не­то на кли­ен­ти­те на бан­ка­та.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички