Сряда,

Още 4 ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020

От: Стандарт -
Още 4 ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020
A
A
A

Още 4 ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020

Още четири ВиК дружества подадоха предсрочно проектни предложения за финансиране по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Проектите ще се реализират на обособените територии на ВиК операторите в Ямбол, Силистра, Враца и Перник. Първият проект по процедурата беше подаден от „ВиК“ ООД – гр.Русе в средата на месец февруари.

Общата стойност на допустимите разходи, включени в новите четири предложения, възлиза на 223 506 726,59 лв. В резултат на инвестициите агломерациите ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води. Очаква се физическите загуби на вода за питейно-битови нужди да бъдат намалени, а процентът на събирани и отвеждани отпадъчни води за пречистване да се покачи.

Стойността на допустимите разходи по проектното предложение на „ВиК“ ЕООД – Ямбол е 25 843 231,19 лв. С тези средства ще бъдат реконструирани 15,989 км главни и второстепенни клонове на вътрешна водоснабдителна мрежа и реконструирани и подменени 17,685 км довеждащи (магистрални) водопроводи. Те обслужват общо 79 948 постоянни жители на Ямбол и Елхово. Очаква се физическите загуби на вода да бъдат намалени от 66% на 54% средно за двете агломерации, включени в проекта.

Ще бъде реконструирана и 7,203 км канализационна мрежа. След изпълнението на проекта още 10 019 жители ще бъдат свързани към канализационната мрежа, и съответно към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). Процентът на събирани и отвеждани отпадъчни води за пречистване към ПСОВ Ямбол ще се покачи до 99,43%, а към ПСОВ Елхово - до 99,73%.

Общата стойност на допустимите разходи по проектното предложение на „ВиК“ ООД – гр. Силистра възлиза на 67 227 973,40 лв.  След приключване на дейностите по проекта се очаква 45 531 жители да се възползват от 46,41 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 8,78 км реконструирани и подменени довеждащи водопроводи. Физическите загуби на вода в града ще бъдат намалени от 58% на 45%.

Предвидена е реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации и подмяна на агрегати в помпени станции, както и модернизация на тръбните системи, електрооборудването и помощни сгради на кладенците на гр. Тутракан.

Проектът предвижда присъединяване на 3 276 жители на с. Айдемир и с. Калипетрово към 41,5 км новоизградена канализационна мрежа. Други 3,43 км от съществуващата мрежа ще бъдат реконструирани. В резултат на това се очаква процентът на събирани и отвеждани отпадъчни води за пречистване към ПСОВ-Силистра да се покачи от 91% на 98.6 %.

Проектното предложение на „ВиК“ Враца е с обща стойност на допустимите разходи в размер от 43 228 644 лв. Инвестициите предвиждат в обособената територия, обслужвана от оператора, да бъдат реконструирани и доизградени главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа с дължина 53.993 км. Ще бъдат реконструирани и 0.785 км довеждащ водопровод. В резултат се очаква  загубите на вода да бъдат намалени с 9 445 123,11 м³/год., както и да се намалят техническите загуби в разпределителната мрежа с 3 701 481 м³/год. за агломерациите Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина, които са включени в проекта.

Предложението включва също доизграждане на 25 км канализационна мрежа и рехабилитация на 0,970 км от съществуващата мрежа. В резултат от това се предвижда повишаване нивото на присъединеност, намаляване количеството инфилтрирани и ексфилтрирани отпадъчни води на входа на ПСОВ, както и намаляване замърсяванията в следствие на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води. 

По отношение на пречистването на отпадъчни води се предвижда изграждане на навес върху два броя изсушителни полета за временно съхраняване на обезводнената утайка на ПСОВ Враца и изграждане на площадка за временно съхранение на кек на ПСОВ Козлодуй. В резултат на инвестицията се очаква предотвратяване на затрудненията при експлоатацията на двете пречиствателни станции и предотвратяване нарушаване изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Допустимите разходи в проектното предложение на „ВиК“ ООД – Перник са на обща стойност 87 206 878 лв. В резултат от вложените средства се очаква 88 299 жители да се възползват от 23,68 км реконструирана и 3,08 км нова водоснабдителна мрежа. Предвижда се загубите на вода в агломерации Перник и Радомир да намалеят с общо 2 775 914 м3 годишно.

Ще бъде извършена рехабилитация на 8,065 км канализационна мрежа и ще се изградят 27,905 км нова. В резултат на инвестицията към канализационната мрежа през 2023 г. ще се присъединят още 8 009 жители от агломерации Перник и Радомир, а свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6%.

В резултат на проекта през 2023 г. от услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се възползват още 17 876 души от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нови помпени станции от Радомир към ПСОВ Батановци. Ще бъдат изградени и съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Проектните предложения на четирите ВиК дружества са изготвени в рамките на договори за разработка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), изпълнявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, финансирани по ОПОС 2014-2020. Те бяха направени, за да се подпомогнат операторите при кандидатстването им по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на оперативната програма.

До 23.04.2019 г. още девет ВиК оператори, за които има изготвени РПИП, ще подадат проектни предложения по ОПОС 2014-2020. Това са: Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и  Шумен.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички