Петък,

Гълъбин Гълъбов, БАЕЗ: Стартирахме 2023 г. с разширена презастрахователна програма

От: Стандарт -
962
Гълъбин Гълъбов, БАЕЗ: Стартирахме 2023 г. с разширена презастрахователна програма
A
A
A
  • При облекчени условия ще гарантираме проекти на компании, чиито дейности са свързани с ПВУ
  • БАЕЗ ще гарантира коректното изпълнение на договорните задължения на български фирми пред чуждестранни бенефициенти, свързанис износа на стоки и услуги, казваГълъбин Гълъбов, изпълнителен директор и председател на УС на Българскатаагенция за експортно застраховане

 

- Г-н Гълъбов, какви бяха основните тенденции в БАЕЗ през 2022 г.?

- През изминалата 2022 г., съобразно икономическата конюнктура и пазарното поведение на нашите настоящи и потенциални клиенти, за БАЕЗ се очертаха няколко тенденции с първостепенно значение:  популяризиране на дейността на дружеството чрез организиране на поредица от корпоративни срещи с бизнеса в по-големите областни центрове в страната, както и срещи с нашите партньори - търговските банки, факторинг дружества и застрахователни брокери;

  •  изграждане на адекватна политика за оценка на кредитния риск на дружеството;
  •  ускоряване на процеса по вземане на решение от компетентен орган в БАЕЗ за застраховане;
  •  разработване на нови за дружеството застрахователни решения, базирани на пазарното търсене. През октомври стартирахме предлагане на нова застраховка "МСП Финансови партньори", предназначена да гарантира кредити за оборотни средства на МСП. Продуктът се явява ефективен инструмент, от една страна - за достъп на кредитополучателите до допълнителни източници за оборотни средства, тъй като застрахователният договор се третира като високоликвидно обезпечение от българските търговски банки, а от друга - за гарантиране на задълженията на кредитополучателите към финансиращата институция чрез покриване на риска от забавено плащане или неплатежоспособност.
  • Все по-често налагана практика в редица браншове е използването на механизми за защита и гарантиране на договорни задължения. До настоящия момент ние осигуряваме такъв тип покритие за гарантиране на договори по обществени поръчки или други договорни задължения на български компании с проявление на покритието на територията на Р България. Предвид зачестили запитвания от страна на наши партньори, от есента на 2022 г. стартирахме проект за разработване на нов продукт, с който български компании биха могли да гарантират договорните си задължения към чуждестранни дружества (регистрирани в държави членки на ЕС);

 осигуряване на възможност за онлайн консултация с наши специалисти по застраховане с оглед навременното и професионално предоставяне на необходимата за вземане на решение информация на нашите потенциални клиенти. Офисът ни е в София, въпреки това можем да се похвалим с много и дългогодишни партньорства с клиенти, които са с централен офис в различно населено място. Осигуряваме периодични бизнес посещения до част от клиентите ни, но се стремим да бъдем максимално ефективни и да се възползваме от всички предимства на технологичния напредък и дигиталната трансформация, които осезаемо придобиха важност в условията на ограничителните мерки по време на COVID пандемията. По време на състоялото се през есента на 2022 г. "Роуд шоу" - бизнес тур съвместно с колегите от ББР ЕАД, разбрахме колко важно е фирмите да зададат своите въпроси в лична среща и затова разработихме този дигитален канал. Достъпът до услугата за онлайн среща е безплатен и се осъществява чрез предварителна резервация през нашата официална интернет страница www.baez.bg.

- Какви са наблюденията Ви за икономическата насоченост на българския бизнес през призмата на експортното застраховане?

- В частта на търсенето на застрахователни продукти за пореден път данните в БАЕЗ сочат като най-силна потребност на българските дружества покритието на търговски рискове. Доколкото стимулирането на експортната дейност на българските компании е наш основен фокус, с най-значителен размер на осигурено от БАЕЗ застрахователно покритие за 2022 г. се отличават Румъния, Италия, Полша, Германия и Гърция. Вътрешнотърговските сделки се класират на 4-то място по стойност на осигурено застрахователно покритие, с изключително близки стойности до тези на Полша и Германия.

От гледна точка на секторния анализ в БАЕЗ, с най-голям обем на застрахователно покритие към настоящия момент се отличават следните сектори:

1. Неенергийни промишлени стоки (с преобладаващ дял на търговията на едро на метали и руди, на дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване);

2. Строителство и инженеринг (с преобладаващ дял на строителството на жилищни и нежилищни сгради, на автомагистрали, пътища и самолетни писти, леене на стомана, производство на чугун, стомана и феросплави, производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана);

3. Селскостопанска продукция и хранително-вкусова промишленост (с преобладаващ дял на търговията на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн).

- В началото на 2023 г. какви са Вашите планове за бизнес развитие?

- Стартирахме годината с разширяване на презастрахователната програма на дружеството, като включихме в нея и застрахователни продукти, които бяха извън обхвата на предишната такава. Тази промяна ни гарантира едно по-сигурно и стабилно предлагане на всички бизнес линии, които БАЕЗ предоставя на своите клиенти и внася допълнителна увереност в качеството на работа на нашия екип. Същевременно новите параметри осигуряват възможност за застраховане на по-големи рискове, без това да се отразява на финансовата стабилност на дружеството.

В допълнение към темата за технологичните въведения, по продукта Застраховка "МСП Финансови партньори" БАЕЗ ще изисква съгласие от Кредитополучателя за ползване на т.н. "Отворено банкиране" - за доставка на информация за налично салдо и транзакции по негови разплащателни сметки в различните банки.  С цел подобряване риск контрола в тази бизнес линия и поддържане на ниска цена на застраховката, БАЕЗ ще изисква кредитиращата банка да следи за целево усвояване на средствата от кредита с цел недопускане отклонението им за разходи, които са извън типичните оперативни нужди на фирмата. При сигнали за нецелево разходване на средствата, БАЕЗ и финансиращата банка ще могат своевременно да реагират и съвместно да вземат последващи мерки за коректно разходване и обслужване на кредита.

Една от основните ни насоки като цяло, не само за 2023 г., ще бъде да разширяваме продуктовото портфолио на дружеството, съобразявайки се с пазарните потребности и базирайки решенията си, съобразно икономическата обстановка. Работим по 2 проекта, единият от които е за въвеждане, на опростен модел за застраховане на длъжници срещу търговски риск - т.нар. "дискреционна зона". Характерното за нея е, че кандидатът за застраховане ще има възможност да застрахова свои контрагенти в България, които отговарят  на предварително зададени от нас критерии, без за целта да изисква риск анализ от БАЕЗ.  Услугата ще се предоставя като допълнение към най-търсения ни застрахователен продукт.

За втория проект - Застраховка "Гаранции" пред бенефициенти от ЕС, както споменах малко по-горе, БАЕЗ ще гарантира коректното изпълнение на договорните задължения на български фирми пред чуждестранни бенефициенти, свързани с износа на стоки и услуги. Бих искал да уточня, че към настоящия момент БАЕЗ нотифицира чрез Комисията за финансов надзор /КФН/ съответните регулаторни органи в държавите членки на ЕС, с цел бенефициентите по издадените застраховки в съответните страни да бъдат наясно кой е издателят на тези гаранции и да имат уверението, че ние заставаме зад поетия ангажимент при предявяване на щета.

- Каква насока възнамерявате да бъде с най-висок приоритет за БАЕЗ?

- С оглед да подпомогнем зеления преход на България, наша дългосрочна цел е при облекчени условия да предоставяме застрахователно покритие на кредити и да гарантираме проекти на български компании, чиито дейности са свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Възнамеряваме да оповестяваме публично положителния ефект от всеки такъв проект, който БАЕЗ застрахова.

В заключение мога да обобщя, че основни приоритети пред БАЕЗ за 2023 г. се очертават бизнес, продуктовото и технологично развитие, с които ще целим не само да предоставяме подкрепа на българските МСП, но и тази подкрепа да бъде ефективна, бърза и целенасочена.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com