Георги Тахов:Отпускането на евросредства ще се контролира по нов начин

Фермерите ще получават пари за опазване на околната среда

Георги Тахов:Отпускането на евросредства ще се контролира по нов начин | StandartNews.com
  • Сред най-важните промени е внедряването на дистанционен мониторинг на стопанствата
  • 120 млн. лв. ще бъдат преведени по сметките на животновъдите
  • Фермерите ще получават пари за опазване на околната среда
  • Предстоят информационни кампании и обучения по Стратегическия план
  • Плащанията към земеделците вървят ритмично и дори изпреварващо, казва Георги Тахов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Господин Тахов, успяхте да разплатите субсидиите за единно плащане на площ седмица по-рано и те са с 18 млн. лева повече в сравнение с предишни периоди. Чакането на най-голямото плащане по СЕПП винаги е изнервяло фермерите, ако има закъснение. Как ДФ "Земеделие" - РА успя да се справи с предизвикателството? Още повече, че като изпълнителен директор на ДФЗ от август 2022 г., вие за първи път се сблъсквате с него.

- Това е отговорът на ДФ "Земеделие" на предизвикателствата и динамиката на нашето време, в което необходимите ресурси трябва да стигнат до фермерите в срок, допринасяйки за решаване на кризите. Още с встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на ДФЗ заявих, че ще направя необходимото, за да може българският земеделски производител да получи адекватна и навременна подкрепа.

Всички плащания към земеделците до днес вървят ритмично и дори изпреварващо на заложените срокове. 

- През последните дни бяха извършени още плащания към различни сектори - рибари, животновъди. Бяха разсрочени и стари заеми на животновъди с решение на УС на ДФЗ. Бихте ли разкрили повече подробности?

- На 14 декември, например, Фондът, преведе 58 885 707 лв. по мярка 12, "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022. Парите са постъпили в банковите сметки на 12 759 земеделски стопани. Тази година кампанията подпомага значително повече стопани с повече средства. Ако сравним с миналата година бенефициерите са 11 417, а сумата - 53.8 млн. лв. През Кампания 2020 общата оторизирана сума е била 45,3 млн. лева.

Фондът извършва редовни плащания към рибарите по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Само през ноември изплатихме близо 2 млн. лв. на бенефициери по ПМДР. Те са насочени към откриване на нови работни места, изграждане на нови рибовъдни стопанства, софтуерни системи за наблюдение и превенция на бракониерството.

Удължихме периода за погасяване на задълженията на животновъдите заради създалата се ситуация, в която голяма част от фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.

Тази година плащанията по Кампания 2022 започнаха с животновъдите. През ноември за първи път изплатихме на 100% финансовата подкрепа по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2022, а не както предходните години - на 2 транша. Близо 31 млн. лв. бяха изплатени по ПНДЖ1, а по ПНДЖ3 овцевъди и козевъди получиха над 21 млн. лв.

- Взето е решение за помощ по de minimis от 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо. Защо се налага отпускането на тази помощ?

- Тази седмица управителният съвет на ДФ "Земеделие" взе решение за отпускане на 1, 4 млн. лв. по помощ de minimis на животновъди за реализация на българско говеждо месо с цел да се подпомогнат родните производители да реализират отгледаните от тях говеда предвид геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна.

- Съобщихте още, че са одобрени над 4000 проекти за инвестиции в земеделски стопанства. За кои мерки става въпрос?

- Миналия месец финализирахме оценката на проектните предложения по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014 - 2020 г. Те са подадени в ИСУН, в рамките на прием от 2021 г. Приключила е оценката на всички постъпили 1868 проекта и предстои изпращане на уведомителни писма до предложените за финансиране кандидати. Паралелно с оценката на проектите по подмярка 4.1 премина и обработката на заявленията по Подмярка 6.1  и тези по подмярка 6.3.

По подмярка 6.1 - "Стартова помощ за млади земеделски стопани", бяха подадени 218 проекта. На етап техническа и финансова оценка успешно преминаха 175 от тях и същите са включени в списъка на одобрените кандидати, за които е наличен бюджет за финансиране.

По подмярка 6.3 - "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", приключи оценката на 1 496 проектни предложения. Успешно преминалите последния етап на обработка са 1 298 проекта.

- Какви още плащания предстоят за стопаните до края на годината?

- Следващото голямо плащане са средствата по Схемите за обвързано подпомагане - сектор "Животновъдство". По 8-те схеми за обвързана подкрепа около 120 млн. лв. ще бъдат преведени по сметките на стопаните.

До 23 декември ще доплатим близо 73 млн. лв. в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна. До момента по държавната помощ заради войната в Украйна сме разплатили над 353 млн. лв.

През декември ще платим помощта за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия, настъпили през 2022 г., в рамките на утвърдения ресурс от 2,3 млн. лева.

- В края на ноември участвахте в среща на директорите на Разплащателните агенции в страните от ЕС, като темата бе борбата с измамите. Предстои да влезем в новата ОСП. Какво ще се промени в ролята на ДФЗ-РА според Стратегическия план за земеделие?

- Реформата в политиките на финансирането ще допринесе за по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни стопанства, както и на младите фермери. Освен това земеделските стопани ще бъдат насърчавани да предприемат иновации - от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Новата Обща селскостопанска политика дава гъвкавост, при която държавите членки сами могат да подбират мерките, които са подходящи и в съответствие с техните специфики. Освен това е по-добра и с по-големите възможности, които дава на земеделците, с по-голям брой интервенции, които да подпомогнат фермерите в зеления преход и да поощрят техните усилия в този зелен преход, т.е. ако те опазват околната среда, да получават средства за това.

- Каква е дългосрочната визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност в дейността на разплащателните агенции, и в частност на ДФЗ-РА, относно гарантиране на предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси?

- Предотвратяването на измамите е от изключително значение, особено, когато това би защитило репутацията на институцията и същевременно би гарантирало, че бюджетът на ЕС се усвоява правилно с цел подобряване благосъстоянието на земеделските производители.

През октомври Фондът организира в София международна конференция на тема "Борба с измамите и конфликт на интереси" в контекста на ОСП. В нея участваха представители на Генерална Дирекция "Земеделие и развитие на селските райони", Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), представители на разплащателните агенции на страните от ЕС, представители на АФКОС и други. Участниците в срещата се договориха за съвместна работа и партньорство, за да се гарантира своевременния обмен на информация, което ще допринесе за изграждане на превантивен механизъм в борбата с измамите. Отношенията ни с колегите от ОЛАФ и Генералната дирекция след тази среща са на ново и по-стабилно ниво.

- Очаквате ли през новия период да има промени в изискванията към земеделските стопани и за какво трябва да се подготвят те?

- Следващата стъпка е да се обясни на хората какво пише в този Стратегически план. Предстоят информационни кампании, обучения. Смятам, че стопаните и в момента прилагат нови практики и иновативни методи и са готови да тръгнат по така наречения "зелен път".

- Ще има ли нови дейности в ДФЗ-РА и ще се наложи ли да се назначават още служители?

- Основната част от тежестта за прилагането на Стратегическия план ще бъде върху ДФ "Земеделие", като ОСП съчетава финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и секторни програми за подпомагане, като се цели да бъдат обхванати всички нуждаещи се сектори. Стратегическия план за ОСП включва широк набор от интервенции, които са приспособени и насочени към нашите специфични нужди и местни условия.

Именно с осъществяването и изпълнението на всички нормативни изисквания за следващия програмен период от ДФЗ са свързани и допълнителните функции, като например Системата за мониторинг на площ. В новия програмен период отпускането на европейските средства ще се контролира по нов начин. Една от най-важните промени е свързана с внедряването на дистанционен мониторинг на стопанствата. За адекватното функциониране на всички системи са необходими съответните човешки ресурси, при това с опит от предишния програмен период, познаващи наличните данни, нуждите от подобрения, както и имащи опит в работата със законодателството и извършването на анализи, съдействие на одитни мисии. ДФЗ вече неколкократно и на различни нива е обосновал необходимостта от допълнителен административен капацитет за прилагането на всички възложени му задължения и отговорности, като са предприети необходимите стъпки за това, включително чрез новия Устройствен правилник на ДФЗ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай