БАКБ с ръст от 32% при ипотечните кредити

През юни активите на БАКБ достигнаха 2 391 253 хил. лв., което ръст от 20.17% за година

БАКБ с ръст от 32% при ипотечните кредити | StandartNews.com

В условията на висока инфлация и глобална несигурност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва второто тримесечие на 2022 год.  Нетната печалба на БАКБ е в размер на 10.792 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст от 31.55% спрямо второто тримесечие на 2021 г., воден основно от нетните приходи от такси и комисионни.

В края на месец юни активите на БАКБ  достигнаха 2 391 253 хил. лв., което представлява ръст от 20.17% на годишна база, спрямо 10.61% общо за банковия сектор.  

Благодарение на активността и  добрите си условия БАКБ е успяла да привлече двойно по-голям ресурс от средните нива за сектора. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 25.88%. През разглеждания период, банковата система отбелязва 10.39% ръст на привлечените средства от домакинства и нефинансови предприятия, спрямо второто тримесечие на 2021 г. 

БАКБ продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръстът е с 26.55%, при отчетени 15.50% за банковата система. Ипотечните кредити за граждани нарастват с впечатляващите 32.76%, при 15.90%  ръст за банковия пазар.

Растежът на банката по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ преди обезценка, за разглеждания 12 месечен период, е в размер на 10.80% при 9.41% общо за банковата система.

В края на юни 2022 год. БАКБ отчита 1.58% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки  нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове, като основен фактор за това е увеличаването на приходите от лихви с 1.17% до 25.321 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 2.28% до 2.576 млн. лева. 

Благодарение на възстановената активност на потребителите и привличането на нови клиенти, през второто тримесечие БАКБ отчита сериозен ръст на нетния доход от такси и комисионни с 54.30% при 22.87% за пазара.  

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.68% спрямо юни 2021 г,. като годишната печалба за 2021 г. е  съхранена в банката и изцяло включена в капиталовата и база. 

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай