По­чив­ка за все­ки в слън­че­ва Ал­бе­на

Из­бе­ри най-кра­си­вия бъл­гар­ски ку­рорт за тво­и­те не­заб­ра­ви­ми лет­ни спо­ме­ни

По­чив­ка за все­ки в слън­че­ва Ал­бе­на | StandartNews.com
  • Из­бе­ри най-кра­си­вия бъл­гар­ски ку­рорт за тво­и­те не­заб­ра­ви­ми лет­ни спо­ме­ни
  • Ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще пред­ла­га и бюджет­ни all inclusive се­мей­ни ва­кан­ции, и пет­звез­ден лук­со­зен ро­манс в пен­тха­у­си

Ля­то­то е в раз­га­ра си, а вие все още се ко­ле­ба­е­те къ­де да бъ­де ва­ша­та лят­на по­чив­ка? Не се чу­де­те по­ве­че! Из­бе­ре­те ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ал­бе­на!

То­ва слън­че­во мяс­то ще ви пос­рещ­не със сво­я­та ма­гич­ност и при­вет­ли­вост. Ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще е раз­по­ло­же­но на Бъл­гар­ска­та Ри­ви­е­ра и е по­то­пе­но в прег­ръд­ка­та на тюр­ко­а­зе­но­то Чер­но мо­ре и ди­ви­те лон­гоз­ни го­ри на при­ро­ден ре­зер­ват Бал­та­та.

В Ал­бе­на има хо­те­ли за все­ки вкус и джоб, за­що­то ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще раз­по­ла­га с 33 хо­те­ла. Нас­та­ня­ва­не за все­ки - от бюджет­ни all inclusive се­мей­ни по­чив­ки, до пет­звез­ден лук­со­зен ро­манс в пен­тха­у­си с не­заб­ра­ви­ми глед­ки от пер­со­нал­ни те­ра­си, с джа­ку­зи и ви­но под звез­ди­те. От хо­те­ла на пла­жа с

мор­ска па­но­ра­ма, спи­ра­ща дъ­ха

до усе­ща­не­то за ди­во на хо­те­ли­те сред го­ра­та.

Мно­жес­тво рес­то­ран­ти и ба­ро­ве ще се пог­ри­жат за то­ва да ви е вкус­но и раз­но­об­раз­но, за­що­то то­ва, ко­е­то се сер­ви­ра в тях, е с га­рант за най-доб­ро ка­чес­тво и е соб­стве­но про­из­вод­ство от фер­ми­те на Ал­бе­на. Вкус­ни прес­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци от гра­ди­ни­те на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще, ме­са от най-доб­ри­те френ­ски по­ро­ди те­ле­та Абър­дийн Ан­гъс и Га­ло­вей, ко­и­то се от­глеж­дат па­сищ­но и би­о­ло­гич­но. А за­що не и към то­ва вкус­но по­хап­ва­не да уто­ли­те жаж­да­та с пряс­но из­це­де­ни со­ко­ве от ис­тин­ски пло­до­ве от гра­ди­ни­те на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще или с ви­но Ге­ра­неа от ло­зя­та на Ал­бе­на, раз­по­ло­же­ни в до­ли­на­та, опи­са­на от рим­ския по­ет Ови­дий в "Пис­ма от Пон­тат" 8 г. пр. н.е.ка­то "Там нас­ре­ща се тъм­нее зе­ле­на сте­на на чуд­на ве­ков­на го­ра, а зад нея е прек­рас­на­та до­ли­на Ге­ра­ни­ум, в ко­я­то цъф­тят и зре­ят ли­мо­ни и пор­то­ка­ли".

Но то­ва не е всич­ко, за­що­то ва­кан­ци­я­та не е са­мо по­чив­ка, тя е и за­бав­ле­ния, а въз­мож­нос­ти­те в лю­би­мо­то ва­кан­ци­он­но се­ли­ще са без­брой.

В Ал­бе­на се на­ми­ра

един от най-доб­ри­те ак­ва­пар­ко­ве в Ев­ро­па

кой­то дър­жи 8-о мяс­то в кла­са­ци­я­та на ту­рис­ти­чес­кия ги­гант, на ко­го­то всич­ки вяр­ват Trip Advisor. В не­го за­бав­ле­ни­я­та са га­ран­ти­ра­ни, как­то за най-мал­ки­те, та­ка и за най-го­ле­ми­те с при­ят­на до­за ад­ре­на­лин. А за­що да не про­дъл­жи­те вод­ни­те прик­лю­че­ния с плаж­ни, ка­то по­ка­ра­те джет, вод­ни ски или се по­во­зи­те на ба­нан. Мо­же­те да иг­ра­е­те и пла­жен во­лей­бол или фут­бол. Изоб­що пла­жът на Ал­бе­на е тол­ко­ва ог­ро­мен, че ви да­ва въз­мож­ност да пра­ви­те тол­ко­ва мно­го не­ща, ос­вен прос­то да ре­лак­си­ра­те на удоб­ни­те шез­лон­ги. Це­ли шест ки­ло­мет­ра дъ­лъг и до 300 мет­ра ши­рок на мес­та, а пя­съ­кът - бя­ла и сит­на коп­ри­не­на пуд­ра, га­ле­на от въл­ни­те на плит­ко мо­ре - аб­со­лют­ни­ят Рай за ва­ша­та меч­та­на ва­кан­ция. Имен­но зато­ва и вся­ка го­ди­на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще бе­за­пе­ла­ци­он­но пе­че­ли наг­ра­да­та Син флаг - сер­ти­фи­кат на Ев­ро­пей­ския съ­юз за чист плаж и крис­тал­но чис­ти мор­ски во­ди.

Ако сте от лю­би­те­ли­те на ис­тин­ски ак­тив­на­та по­чив­ка и спор­тът е важ­на част от ежед­не­ви­е­то ви, ще мо­же да се вклю­чи­те в ак­тив­нос­ти ка­то ае­ро­би­ка, зум­ба, тае бо или йо­га на пла­жа с из­вес­тния ин­дий­ски гу­ру - Сан­дип Ку­мар.

Ал­бе­на съ­що пред­ла­га въз­мож­ност за про­фе­си­о­нал­ни и раз­вле­ка­тел­ни спор­то­ве. Нап­ри­мер за те­нис. Ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще раз­по­ла­га с един от

най-доб­ри­те Те­нис цен­тро­ве в Ев­ро­па

Обо­руд­ван с 22 от­кри­ти те­нис кор­та и удоб­ства, от­го­ва­ря­щи на изис­ква­ни­я­та на Меж­ду­на­род­на­та фе­де­ра­ция по те­нис за ор­га­ни­зи­ра­не на меж­ду­на­род­ни те­нис тур­ни­ри.

Ком­плек­сът раз­по­ла­га с про­фе­си­о­нал­ни тре­ньо­ри по те­нис и от­лич­ни ус­ло­вия за ор­га­ни­зи­ра­не на тур­нир, ла­ге­ри и със­те­за­ния от раз­ли­чен тип.

Всич­ки от­кри­ти те­нис кор­то­ве раз­по­ла­гат с чер­ве­ни нас­тил­ки, тип "Ша­мот" и ос­вет­ле­ние за ве­чер­ни за­ни­ма­ния.

Фут­бол­ни иг­ри­ща, плув­ни ба­сей­ни, кон­на ез­да или как­во­то ви хрум­не, че ви се пра­ви, в Ал­бе­на ще мо­же­те да го пра­ви­те, за­що­то има всич­ко за все­ки.

Ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще е и един от най-доб­ри­те из­бо­ри, ко­и­то мо­же да нап­ра­ви­те за по­чив­ка, съ­че­та­на с ре­ха­би­ли­та­ция.

Ми­не­рал­ни­те из­во­ри

в Ал­бе­на да­ват ос­но­ва за об­шир­на прог­ра­ма от те­ра­пии, с ко­и­то да се пог­ри­жи­те за здрав дух и тя­ло.

Не на пос­лед­но мяс­то за­щи­та­та на окол­на­та сре­да и ус­той­чи­вос­тта не са прос­то ху­ба­ви те­о­ре­тич­ни тер­ми­ни в Ал­бе­на, те са ре­ал­ност, в ко­я­то се жи­вее. Те включ­ват слън­че­ви­те сис­те­ми, ко­и­то об­ра­бот­ват го­ре­ща­та во­да, и сис­те­ма­та за ре­цик­ли­ра­не на ор­га­нич­ни от­па­дъ­ци.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай