МОСВ с мониторинг на водите

"Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03

"Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Последната среща се проведе в град София, в хотел „Света София“ на 28 февруари 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Европейското финансиране, в размер на 12 749 914.00 лв., е със средства на Кохезионния фонд.

На срещата присъстваха представители на дирекция „Управление на водите“, която е бенефициент по проекта, представители на Националния институт по метеорология и хидрология, Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Чрез изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ се цели доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води. По време на срещата бяха представени подробни анализи на състоянието на мрежите за мониторинг на повърхностните и подземните води и предложения за оптимизирането им.

Дейностите, свързани с анализа на мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води, бяха представени от експерт от дирекция „Управление на водите“. Проект на инструмент/база-данни за поддържане на актуална информация за количественото състояние на подземните води беше обект на дискусия от страна на специалистите. Представител на НИМХ представи анализа на мрежите за мониторинг на повърхностите води. Направен беше преглед на дейностите за оптимизиране на тези мрежи, представени бяха методи за подбор на нови пунктове за мониторинг. Разгледани бяха и техническите аспекти при изготвянето на предложения за местоположението на нови станции за мониторинг.

Презентациите бяха в основата на дискусии по конкретни въпроси относно практическата приложимост на подходите за оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на водите, срещаните трудности и възможностите за тяхното преодоляване.

Направените препоръки от експертите, участващи в срещата, ще бъдат използвани при финализирането на оптимизацията на мрежите за мониторинг на количеството на подземните и повърхностните води.

Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ е на стойност 14 999 898.82 лева, като 85% са финансирани от ЕС чрез Кохезионен фонд.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай