Без нова леглова база в ПП "Витоша"

Без нова леглова база в ПП "Витоша" | StandartNews.com

Разработеният от екипът на „Пролес Инженеринг" нов План за упраевление на природен парк „Витоша" категорично и недвусмислено забранява изграждането на нова леглова база (хижи, хотели, почивни станции и други места за подслон) на територията на целия парк. Допуска се изграждането на спортни съоръжения, туристически пътеки, велоалеи, трасета за маунтин байк и ски бягане, но единствено в зоната,определена за „Туризъм, административните центрове и спортните съоръжения" и то само след приемане на Специализиран подробен устройствен план и екологична оценка. В най-голямата зона за „Опазване на биоразнообразието и местообитанията", която е почти 60% от територията на парка, е забранено освен строителството, но и изграждането на съоръжения за зимни спортове, ски писти, трасета за вело и мото спорт.
Философията на целия план, разработен от „Пролес Инженеринг", е да не се допуска строителството на нова леглова база, защото до сега изградената е напълно достатъчна. В момента от около 4000 легла реално използваеми са по-малко от 1400. На територията на Витоша има над 200 сгради, част от тях са полуразрушени и необитаеми и по тази причина основната ни цел е да стимулираме възстановяването, основните ремонти и модернизацията на този сграден фонд. Другата не по-малко важна цел е да се даде възможност за възстановяване на старите и амортизирани спортни съоръжения, изграждането на нови модерни за зимен и летен туризъм при стриктно спазване не екологичното законодателство.

Екипът, разработващ плана, плътно се е придържал към Закона за защитените територии, който стриктно определя какви зони да има в защитените територии, включително и в природните паркове, какъвто е Витоша. В тях трябва да се предвидят зони за резервати и поддържащи резервати; туристическа зона; зона за хижите; административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения; други зони, съобразно конктретните условия във всеки отделен парк. Съгласно същият закон природен парк „Витоша" е обект от пета категория с относително либерални режими, свързани с управлението, и допуска много повече възможности за спорт, отдих и раввлечения, отколкото другите видове защитени територии, в това число и националните паркове.

Освен за поддържане на екосистемите и биологичното разнообразие в природните паркове се дава възможност за развитието на научни, образователни и рекреационни дейности, използване на природните ресурси и запазване на традиционните форми на поминък и осигуряване възможности за развитие на туризма.

Съхранението и поддържането на ценните дървесни видове и растителност и възможностите за лов се извършват по два горскостопански и ловностопански планове, приети през 2009 г. от Изпълнителна агенция по горите и утвърдени от Министерство на околна среда и водите.

Във връзка с бъдещото устойчиво развитие на природен парк „Витоша" се предлага да се възстанови един предишен модел за управление на парка, а именно водеща да бъде ролята на Столична обшина. В момента паркът се управлява от редица дървжавни и общински институции без ефективно работеща координация помежду им.

Екипът на „Пролес Инженеринг" е убеден, че новият План за управление на „Витоша"дава възможност наред със запазване на биологичното разнообразие паркът да се превърне в едно модерно място за отдих и туризъм и за успешно реализиране на програмата „София, спортна столица на Европа 2018".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай