Петък,

COVID-19 - те­ра­пия със ство­ло­ви клет­ки

От: Ина КЪНЧЕВА -
790
COVID-19 - те­ра­пия със ство­ло­ви клет­ки
A
A
A
  • Виж­те но­вос­ти­те в ди­аг­нос­ти­ка­та, ле­че­ни­е­то и вак­си­ни­те

Въп­ре­ки че все още ня­ма одоб­ре­но ле­че­ние за COVID-19, на­уч­ни­те, ме­ди­цин­ски­те и ре­гу­ла­тор­ни­те аген­ции по­ла­гат ге­ро­ич­ни уси­лия да от­кри­ят но­ви ле­кар­ства. По­я­ви­ха се мно­жес­тво ка­те­го­рии про­дук­ти сре­щу COVID-19, вклю­чи­тел­но хра­ни­тел­ни до­бав­ки, ан­ти­те­ла, ан­ти­ви­рус­ни ле­кар­ства.

Хи­ля­ди на­уч­ни ста­тии са пуб­ли­ку­ва­ни след из­бух­ва­не на епи­де­ми­я­та от COVID-19, ко­я­то за­поч­на в края на 2019 г. Па­тен­тна­та ак­тив­ност око­ло COVID-19 на­рас­тва, ка­то мно­го ком­па­нии ра­бо­тят , за да си оси­гу­ря­ват ин­те­лек­ту­ал­на соб­стве­ност .

По­тър­сих­ме мне­ни­е­то на Ви­ли Пе­е­ва, ди­рек­тор на Ме­ди­цин­с­ки цен­тър Аф­ро­ди­та - най-го­ле­мия ре­ге­не­ра­ти­вен цен­тър в Бъл­га­рия. Пе­е­ва ра­бо­ти в сфе­ра­та на здра­ве­о­паз­ва­не­то от 2004 г., за­е­ма пос­та CEO на Ме­ди­цин­с­ки цен­тър Аф­ро­ди­та от са­мо­то му съз­да­ва­не, тя е омъ­же­на, с две де­ца.

- Госпожо Пе­е­ва, мно­го се го­вори у нас за то­ва кол­ко са дос­-то­вер­ни тес­то­ве­те за Covid -19. Как­во Ви е мне­ни­е­то по въп­ро­са и как­ви са пос­лед­ни­те но­ви­ни в све­то­вен ма­щаб?

- Hо­ви­те ди­аг­нос­тич­ни тес­то­ве за COVID-19 се очер­та­ват ка­то ос­но­вен ин­стру­мент за прос­ле­дя­ва­не на раз­прос­тра­не­ни­е­то на за­бо­ля­ва­не­то, тъй ка­то Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция (СЗО) при­зо­ва­ва здрав­ни­те аген­ции по це­лия свят да нап­ра­вят тес­тва­не­то за ви­ру­са ос­но­вен при­о­ри­тет. Към 20 май 2020 г. FDA из­да­ва раз­ре­ше­ние за упот­ре­ба (EUA) на 58 тес­та, ба­зи­ра­ни на ви­рус­на РНК, де­сет тес­та на ба­за­та на ан­ти­те­ла, един тест на ба­за­та на ан­ти­ген, как­то и за до­маш­но пол­зва­не. От дру­га стра­на, де­сет­ки ком­па­нии бър­зат с раз­ра­бот­ва­не­то на вак­си­ни и прис­тъп­ват към кли­нич­ни из­пит­ва­ния. Ка­то при­мер ще дам Inovio Pharmaceuticals, ко­и­то нап­ред­ват с из­пит­ва­не­то на вак­си­на­та си вър­ху хо­ра на те­ри­то­ри­я­та на САЩ и въз­на­ме­ря­ват да про­из­ве­дат един ми­ли­он до­зи до края на го­ди­на­та. В све­то­вен ма­щаб ин­дус­три­я­та на здра­ве­о­паз­ва­не­то из­пол­зва всич­ки сред­ства, за да по­тис­не зап­ла­ха­та от ви­ру­са, вклю­чи­тел­но ство­ло­ви клет­ки. До­ка­то се из­след­ват мно­го но­ви под­хо­ди, ство­ло­ви­те клет­ки - по-спе­ци­ал­но ме­зен­хим­ни­те ство­ло­ви клет­ки (MSCs) - по­каз­ват ин­три­гу­ващ по­тен­ци­ал за ле­че­ние на COVID-19.

- Как­ва е ве­ро­ят­нос­тта ство­ло­ви­те клет­ки да по­бе­дят Covid-19 ?

- MSCs /ме­зен­хим­ни­те ство­ло­ви клет­ки/ прив­ля­ко­ха вни­ма­ни­е­то, тъй ка­то ми­на­ли про­уч­ва­ния с тях са ус­та­но­ви­ли, че сек­ре­ти­те, из­вле­че­ни от тях, са ефек­тив­ни при ле­че­ние на въз­па­ле­ния и ци­то­ки­но­ви бу­ри. От про­уч­ва­ни­я­та в ра­нен ста­дий се оказ­ва, че ме­зен­хим­ни­те ство­ло­ви клет­ки оказ­ват бла­гоп­ри­ят­но въз­дейс­твие, чрез по­доб­ря­ва­не на мик­рос­ре­да­та на бе­ли­те дро­бо­ве, ин­хи­би­ра­не на свръ­хак­ти­ва­ция на имун­на­та сис­те­ма, на­сър­ча­ва­не на въз­ста­но­вя­ва­не­то на тъ­ка­ни­те, за­щи­та на епи­тел­ни­те клет­ки на бе­лод­роб­ни­те ал­ве­о­ли, пре­дот­вра­тя­ва­не на бе­лод­роб­на фиб­ро­за или по­доб­ря­ва­не на бе­лод­роб­на­та фун­кция. В мо­мен­та има 81 па­ци­ен­ти по све­та ,ко­и­то са ле­ку­ва­ни със ство­ло­ви клет­ки.

- Меж­ду­на­род­но за кол­ко ком­па­нии зна­е­те да раз­ра­бот­ват ле­кар­ство за Covid-19?

- За мо­мен­та зна­ем за по­не 26 ком­па­нии, ко­и­то про­уч­ват про­дук­ти­те за кле­тъч­на те­ра­пия сре­щу COVID-19 и не­го­ви­те ус­лож­не­ния. Пър­ви­те ре­зул­та­ти се очак­ват в края на го­ди­на­та.

През пос­лед­ни­те ме­се­ци се наб­лю­да­ва­ше бур­на ак­тив­ност в сек­то­ра на кли­нич­ни­те из­пит­ва­ния. Ко­га­то се взе­мат пред­вид всич­ки ви­до­ве из­пит­ва­ния, има над 400 из­след­ва­ния, за ди­аг­нос­ти­ци­ра­не, ле­че­ние или про­фи­лак­ти­ка на COVID-19. От тях 15 сa про­уч­ва­ния, из­пол­зва­щи ство­ло­ви клет­ки сре­щу COVID-19. С бър­зо раз­ви­ва­щия се ха­рак­тер на та­зи гло­бал­на пан­де­мия ня­ма­ме вре­ме за мно­го из­след­ва­ния, тъй ка­то тряб­ва не­за­бав­но да се при­ло­жи вак­си­на и ле­че­ние и то в най- крат­ки сро­ко­ве, за да се спа­сят мак­си­мал­но по­ве­че жи­во­та.

- За фи­нал да ни ка­же­те дос­та­тъч­но ин­фор­ми­ра­ни ли са се­мейс­тва­та в Бъл­га­рия за съх­ра­не­ни­е­то на ство­ло­вите клетки?

- С гор­дост мо­га да ка­жа, че бъл­гар­ско­то се­мейс­тво с все­ки из­ми­нал ден ста­ва все по-ин­фор­ми­ра­но и от­го­вор­но. За­поз­на­то е с фак­то­ри­те, с ко­и­то тряб­ва да вни­ма­ва при из­бо­ра на час­тна бан­ка, знае, че тряб­ва да ин­вес­ти­ра в тъ­кан­на бан­ка с до­ка­за­ни ус­пеш­ни тран­сплан­та­ции, с мак­си­ма­лен брой ак­ре­ди­та­ции, опит и меж­ду­на­род­но при­със­твие. Точ­но то­ва е и при­чи­на­та Future Health да е ка­те­го­ри­чен ли­дер в Бъл­га­рия, как­то и в Ев­ро­па.

Ту­ка е мяс­то­то да бла­го­да­ря на бъл­гар­ски­те се­мейс­тва­, за­що­то с тях­но­то до­ве­рие и под­кре­па расте и на­шият ус­пех, кой­то про­дъл­жа­ва да е факт през всич­ки­те те­зи го­ди­ни.

Ме­ди­цин­ски цен­тър Аф­ро­ди­та е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на ев­ро­пей­ския ли­дер в час­тно­то тъ­кан­но бан­ки­ра­не Future Health, кой­то се смя­та за гу­ру в сфе­ра­та на кле­тъч­на­та тран­сплан­та­ция на кон­ти­нен­та.

Future Health е ев­ро­пей­ски ли­дер в час­тно­то тъ­кан­но бан­ки­ра­не. Би­о­бан­ка­та се смя­та за ед­на от най-ак­ре­ди­ти­ра­ни­те в све­та. Future Health е из­бо­рът на бъл­гар­ски­те се­мейс­тва за пос­лед­ни­те го­ди­ни.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията