Неделя,

Вижте какво реши кабинетът днес

От: Стандарт -
102
Вижте какво реши кабинетът днес
A
A
A

Вицепремиерът Марияна Николова ще председателства НСТС

Правителството измени свое решение № 289/2017г. за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Във връзка с настъпилите персонални промени в Министерския съвет, заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова е определена за председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Правителството определи представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие

Министерският съвет определи Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година. Към момента представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие с РМС № 223/2016 г. е Калин Митрев. Карина Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие и ще представлява ефективно интересите на Република България. Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество. От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31.10.2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта в различни сектори на икономиката на страната. Инвестициите в частния сектор представляват 56 % от актуалния портфейл на банката в България.  ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро.

Правителството предлага Михаил Белчев да бъде удостоен с орден „Стара Планина“ – първа степен

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на акад. Михаил Белчев с орден „Стара Планина“ – първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.  Акад. Михаил Иванов Белчев е български естраден певец, композитор, поет и режисьор. Той е автор на повече от 50 песни, между които най-популярни са: „Булевардът“, „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Негови са текстовете на шлагери като „След десет години“, „Жалба за младост“, „И утре е ден“ и много други. Има издадени десетки албуми, сред които: „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Преквалификация“, „Късна любов“, „Мила моя“, „Прераждане“. Белчев е носител на Първата национална литературна награда „Георги Джагаров“ (2004 г.), на „Златна книга“ от Европейския форум на експертите в сътрудничество с Академия на международно признати лидери в науката и културата (2008 г.) и на Почетна награда на Министерство на културата - „Златен век“ за заслуги към Българската култура (2011 г.). През 2004 г. Михаил Белчев е удостоен със званието „Почетен гражданин на София“.

Пътна карта определя графика за улесняване на високоскоростни мрежи от пето поколение (5G)

Правителството прие Национална пътна карта, която определя графика за улесняване на високоскоростни мрежи от пето поколение (5G) и други технологии за високоскоростен интернет и иновативни услуги. Документът е свързан с изпълнение на задълженията, съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза.

Предвижда се освобождаване на радиочестотна лента 470-694 MHz, която е ползвана за нуждите на националната сигурност и отбрана, както и за излъчване на каналите на ефирната телевизия. Утвърден е времеви график за преместване на телевизионните канали в друга радиочестотна лента.

Одобрен е отчетът за изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г.

 

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г. беше проведено първото систематизирано Национално проучване на годишната обемна активност на радон на територията на България. Проучването ще послужи като основа за следващите действия в областта на разработването и провеждането на държавната политика по намаляване на риска от облъчване от радон.

Данните от проведените измервания бяха предоставени и съгласно Договора за Евратом за събиране и предоставяне на информация за нивата на радиоактивност в околната среда. Публикуването на данните в атласа на Европа е доказателство за успешно изпълнение на задачите на Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г.

Една от основните цели на програмата беше и разработване на националното законодателство в областта на радон. Изготвен е проект на Наредбата за техническите изисквания към сградите за защита от радон. С приемането на тази техническа наредба се очаква постигането на следните резултати: Изпълнение на разпоредби от директива 2013/59/ЕС, отнасящи се до облъчване от радон в закрити помещения; подпомагане на проектанти, консултанти, строители и възложители с ясни технически изисквания и правила за изпълнение на технически мерки за превенция и защита на българското население от облъчване с радон в закрити помещения; подпомагане осведомеността на гражданите за нивата на потенциална вероятност от проникване на радон, при които е необходимо да се предприемат превантивни мерки в сградите.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2018 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 902,30 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 898,26 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 781,09 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 160 лв. и за командировки на областни управители – 4 753,96 лв. 

Осигуряват се средства за физическо възпитание и спорт в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Сумата в размер на 25 483 лв. е за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството. 

С друго правителствено Постановление се осигуряват 91 980 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата, както и за изплащане на стипендии на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

Разходите и по двете Постановления са в рамките на предвидените средства за съответната дейност по централния бюджет за настоящата година.

Одобрени са допълнително 58 860 лева за стипендии на даровити деца през 2018 година

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 58 860 лева по бюджетите на общините и на МОН за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 година.

С три постановления през 2018 година по бюджетите на общините и на МОН са предоставени общо 500 985 лв. по Програмата.

С настоящия документ се одобряват допълнителни средства, които ще бъдат преведени по бюджетите на общините и на МОН за 2018 г. във връзка с издадени от министъра на образованието и науката заповеди и искания на общините.

За постъпили искания от 12 общини за финансиране на предоставени 55 стипендии по Програмата през 2018 г. необходимите средства са в размер на 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища през 2018 г. средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища на територията на гр. София, необходимите средства за 2018 година са 3 240 лв. и се предоставят на Столична община. Това се налага в резултат на извършени промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, с което е дадена възможност и на учениците в частните училища да получават стипендии, като подават заявление до съответния министър, предложил мярката, по която е класиран ученикът. По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв. Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 58 860 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 година.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2018 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързан с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, на обща стойност 2 076 000 лв. Средствата по Постановлението са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове.  Съгласно друго правителствено Решение се одобряват допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 2 130 500 лв. за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел „Пътна полиция“ при СДВР и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, Варна и Бургас. Министерският съвет одобри също така вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за настоящата година, които целят увеличаване на разходите по политиките в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред и политиките в областта на управлението и развитието на системата на МВР.

Одобрени са промени по бюджета на МРРБ

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Чрез тях ще се компенсира недостигът в размер на 2 755 000 лв. за изпълнението на приоритетни дейности и проекти за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. Допълнителните средства ще бъдат инвестирани в поддръжката, модернизацията и изграждането на техническа инфраструктура. Недостигът ще бъде компенсиран чрез намаление на разходите по бюджетните програми на МРРБ „Геозащита, картография и кадастър“ (1 600 000 лв.) и „Ефективна администрация и координация“ (1 155 000 лв.). Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г.

До 5 млн. лв. се отпускат по бюджета на ДФЗ за изпълнение на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи

Правителството одобри допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Парите ще се използват за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи. Осигуряването на допълнителен финансов ресурс ще позволи насочване на по-съществен размер на подкрепа към земеделските стопани, в момент, в който те имат необходимост от допълнително финансиране с оглед създалата се неблагоприятна климатична и епизоотична обстановка в страната.

Увеличен е максималният размер на ангажиментите за разходи през 2018 г. по бюджета на Комисия за защита на конкуренцията

Правителството увеличи с 350 000 лв. утвърдения с чл. 35, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показател по бюджета на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година. С постановлението се дава възможност както да бъдат сключвани нови договори, а също и да бъдат поемани ангажименти с незабавна реализация, свързани с дейността на КЗК.

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на икономиката на Община Елин Пелин ще се предоставят средства в размер до 353 740 лв. за изграждането на пътна връзка към складово - логистична база на Кооперация „Панда“ в с. Равно поле, където се изпълнява инвестиционният проект на Кооперация „Панда“ - „Логистичен център Office 1 Superstore“. Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Елин Пелин и ще се ползва от всички физически и юридически лица, обслужващи складовата база „Логистичен център Office 1 Superstore“, изпълняващи спедиторска, транспортна и товаро-разпределителна дейност, собственици и ползватели на съседни или намиращи се в близост имоти. Съгласно друго правителствено решение от бюджета на Министерството на икономиката на Община Ямбол ще се предоставят средства в размер до 661 900 лв. за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. Тя ще се бъде общодостъпна за ползване и ще осигури достъп от Околовръстен път Запад на гр. Ямбол до четири имота източно от него. В момента там се реализира инвестиционният проект на „Баумит България“ ЕООД „Нова производствена инсталация на Баумит България за производство на продукти за строителната промишленост“.  Пътната конструкция и габарита са съобразени с транспортните средства обслужващи разширението на индустриалната зона, което ще я направи по- привлекателно и за други инвеститори.

Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите ще верифицира разходи по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще извърши проверки за верификация на разходи на Управляващия орган (УО) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) в качеството му на бенефициент в рамките на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“, реши правителството.  След обсъждане на различни възможни варианти за верификация на разходите, в т.ч. възлагане на дейността на външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки, се предлага настоящият вариант, а именно верификацията да бъде извършвана от дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите, като за целта се подпише оперативното споразумение, с което да бъдат уредени правата и задълженията на страните по споразумението с цел осигуряване спазването на принципа на разделение на функциите чрез осигуряване на адекватно разделение на отговорностите при извършване на управленски проверки на разходите по тази ос. Предимството на предлагания вариант е свързан основно със съществуващия изграден административен капацитет в дирекция „Национален фонд“ по отношение сертификация на разходите както от ЕСФ, така и от ЕФРР в рамките приключилия (2007 -2013) и текущия програмен период 2014-2020. По-специално тя разполага с необходимия професионален и административен опит по отношение проверката на допустимостта и законосъобразността на разходите, което ще допринесе за качественото и навременно извършване на верификацията на разходите. В допълнение дирекцията е не само функционално независима от Управляващия орган, но и има опит в извършване на контролни функции и дейности по отношение на разходите декларирани от всички управляващи органи на оперативни програми в България. Предложените изменения не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране, а касаят единствено промени, произтичащи от препоръки в рамките на извършен тематичен системен одит, с цел подобряване функционирането на системата.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката част от имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира в ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 и представлява три помещения от сградата. Досега имотът е управляван от Министерството на здравеопазването, но вече е с отпаднала необходимост за ведомството. Съгласно друго правителствено решение на община Лъки се прехвърлят безвъзмездно имоти - частна държавна собственост, намиращи се в землището на село Манастир в общината. Те представляват водностопански съоръжения и са с обща площ 17,8 дка. Имотите ще бъдат предоставени от общината на ВиК ЕООД гр. Пловдив за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“. Имот-публична държавна собственост се обявява за имот - частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Русе. Поземленият имот с площ от 1 031 кв. м и построени в него пет сгради се намира на ул. „Александровска“ № 29 в общинския център. Той ще бъде използван от общината за създаването на единна инфраструктура с цел обособяването на места за провеждане на образователни и младежки дейности от общината съгласно приетия Общински годишен план за младежта на община Русе. Ползвателите - учебни заведения, студентски, ученически клубове и ученици, ще бъдат допускани без заплащане. Имотът досега е управляван от Регионалния инспекторат по образованието – Русе към Министерството на образованието и науката, но е с отпаднала за ведомството необходимост. От публична в частна държавна собственост се променя статутът и на имот, управляван Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Троян“. Имотът се намира в град Троян и представлява терен с площ 459 кв. м заедно с построената в него сграда със застроена площ 105 кв. м. Той не се използва от горското стопанство и промяната на статута ще даде възможност за по-ефективното му използване и извършване на разпоредителни действия с него. С друго Решение на правителството статутът на имоти в село Царев брод се променя от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите представляват пет сгради, част от психоневрологична болница в селото. Промяната в техния статут се предприема с цел уреждане на съществуващи дългогодишни сложни правни и фактически отношения между собствениците им, Държавната психиатрична болница - Царев брод и Католическата монашеска общност „Сестри Бенедиктински“, и предоставяне на възможност за предприемане на последващи разпоредителни действия с тях. Променя се също статутът на имот в гр. Лом, предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Имотът с площ 1153 кв. м, заедно с построената в него четириетажна административна сграда, става частна държавна собственост. В момента той е предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, но не се ползва за нуждите на пристанището за обществен транспорт с национално значение. С решението на правителството се дава възможност за по-голяма оперативност и гъвкавост при управлението на имота. Ще се създадат предпоставки за реализиране на допълнителни приходи, включително чрез отдаване под наем на помещения от административната сграда. Имот - публична държавна собственост, преминава в управление на областния управител на област Благоевград съгласно Закона за държавната собственост. Досега той е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но се отнема от ведомството поради отпаднала необходимост за съдебната власт. Имотът с площ 100 кв. м. се намира в град Благоевград и представлява самостоятелен обект в сграда с предназначение за парокотелна централа.

Вицепрезидент в „Гугъл“ става български почетен консул в Силициевата долина

Правителството прие решение за назначаване на Богомил Балкански, гражданин на Република България, за почетен консул в Сан Франциско с консулски окръг, обхващащ територията на Силициевата долина, щата Калифорния. Кандидатурата на Богомил Балкански е предложена от българската общност в Силициевата долина. Балкански живее в САЩ от 1991 г. Той е вицепрезидент в „Гугъл“, където играе важна роля за разработването на нови продукти и ръководи екипите за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Балкански е инвеститор в български стартиращи софтуерни компании, както и във фондове за рискови инвестиции в технологични компании в Силициевата долина и в България.

За ратификация е предложен протоколът за присъединяване на Еквадор към Споразумението за търговия между ЕС, Колумбия и Перу

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед присъединяването на Еквадор. Присъединяването на Еквадор укрепва правната рамка на търговските отношения с ЕС и улеснява взаимната търговия и инвестиции. С този акт се постигат поставените цели в хода на преговорите за премахване на високите мита, справяне с техническите пречки пред търговията, либерализиране на пазарите на услуги, закрила на важните географски означения на ЕС, отваряне на пазарите за обществени поръчки, включване на ангажименти за прилагане на стандартите в областта на труда и околната среда и предлагане на ефективни и бързи процедури за уреждане на спорове. България е заинтересована от допълнително либерализиране на търговията с Еквадор, като освен премахване на митата, от особена важност е намаляването на нетарифните пречки пред търговията. По този начин българските износители ще получат по-добър пазарен достъп до южноамериканската страна.

Правителството отпусна 877 303 лв. за финансиране на проекти на Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия

Министерският съвет даде съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти в Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия. Средствата са на стойност 877 303 лева и се отпускат по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ. Проектите ще бъдат в областта на здравеопазването, образованието и съвременните технологии. Сред тях са оборудване на имиграционен център (Босна и Херцеговина), на център за деца с аутизъм (Република Македония) на терапевтичен комплекс за деца с увреждания (Грузия), както и осигуряване на компютри за 19 училища (Молдова). Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Официалната помощ за развитие е важно средство за насърчаване на устойчивия растеж на развиващите се страни, подпомагане на интегрирането им в световната икономика и изграждане на по-справедливи и демократични общества. Като държава - член на ЕС, България активно се ангажира в международното сътрудничество за развитие като в рамките на Средносрочната програма за периода 2016-2019 г., страната ни финансира проекти в от Западните Балкани, Черноморския регион, Афганистан, Монголия, Виетнам и други.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри и позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което ще се проведе на 7 декември в Брюксел. Заседанието ще стартира с приемане на предложение за Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. В рамките на обсъжданията по част „Разни“ Комисията ще представи информация за постигнатия напредък на Съвета на здравните министри на базата на доклада, изготвен от Председателството, по Предложението за Регламент за оценка на здравните технологии. На 7 декември в Брюксел предстои да заседава и Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. Във формат „Правосъдие“, в частта на заседанието, свързана с обсъждането на законодателни актове е предвидено постигането на общ подход по три акта - Директивата относно договорите за продажба на стоки, Регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (Брюксел IIа) и Регламента относно заповедите за предоставяне и запазване на електронни доказателства. Ще бъде разисквана и темата за запазването на данни от електронни комуникации. Съветът ще заседава и във формат „Вътрешни работи“, като сред разглежданите документи ще бъдат: Регламент за изменение на Регламента за Европейска гранична и брегова охрана; Директива за връщането; Проект на Регламент за превенция разпространението на терористично съдържание онлайн.

Съветът на ЕС по заетост и социална политика ще заседава на 6 декември в Брюксел. Очаква се да бъде постигнат Общ подход по две законодателни досиета - предложението за Регламент за създаването на Европейски орган по труда (EOT) и по проекта за Директива относно канцерогените и мутагените по време на работа (трети пакет). В дневния ред на заседанието е предвидено и приемане на проекта на Препоръка относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила. Очаква се Съветът да приеме проект на Заключения относно равенството между половете, младежта и цифровизацията.

В рамките на Съвет „Общи въпроси“, който ще заседава на 11 декември в Брюксел, министрите ще обсъдят актуалното състояние на преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Съюза. Ще продължи и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 13-14 декември с обмен на мнения по темите от дневния ред - МФР, Единен пазар, миграция и други въпроси, вкл. противодействието на дезинформацията, външни отношения, борба срещу расизма и ксенофобията и граждански консултации по бъдещето на Европа. Ще бъде представена 18-месечната програма на Съвета на ЕС за периода 1 януари 2019 г. - 30 юни 2020 г. Програмата е съгласувана от следващото Трио ротационни председателства на Съвета - Румъния, Финландия и Хърватия. Европейската комисия ще представи Годишния обзор на растежа, с което се поставя началото на новия цикъл на Европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики за 2019 г.

Правителството одобри и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 6 ноември в Брюксел, Белгия. Съветът проведе дискусия по предложението за директивата за данък върху приходите от някои цифрови услуги. На заседанието Европейската сметна палата представи своя годишен доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2017 г. Финансовите министри, участвали в ЕКОФИН, одобриха заключенията на Съвета за статистиката на ЕС. Заключенията за финансирането на борбата с изменението на климата също бяха одобрени, те ще послужат като мандат на ЕС за 24-тата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР24), която ще се проведе през декември в Катовице, Полша.

Правителството одобри девет разрешения за проучване на подземни богатства

„Гекон“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“, разположена на територията на общините Кюстендил, Трекляно и Земен, области Кюстендил и Перник. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за три години. За този срок титулярят ще вложи минимум 6,4 млн. лв. в търсещо-проучвателните дейности. В площ „Теди“, разположена в землището на с. Телиш, област Плевен, „Кварц 5“ ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали за срок от три години. За това време дружеството ще вложи минимум 44 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности. „Еврострой В.Т. комерс“ ЕООД ще вложи минимум 28 800 лв. за проучване на строителни материали в площ „Сашево-2“, разположена в землището на с. Петко Каравелово, област Велико Търново. Разрешението за проучване се предоставя за срок от шест месеца.  За срок от една година „ДС Строй груп“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Луковицата-3", разположена в землището на с. Грохотно, област Смолян. Дружеството ще вложи минимум 25,5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Също за срок от една година „Орбелус Консорциум“ ООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Ботушчето“, разположена в землището на гр. Добринище, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лева в проучвателните дейности. „Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Лютичето“, разположена в землището на с. Моравица, област Враца. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Пътища М“ ще вложи минимум 31 хил. лв. в проучвателните дейности. Варненското дружество „ЗСК-Девня“ АД ще проучва строителни материали в площ „Петров дол“, разположена в землището на с. Петров дол, област Варна. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „ЗСК-Девня“ АД ще вложи минимум 20 хил. лв. в проучвателните дейности.  В площ „Калината“, разположена в землището на с. Рогош, област Пловдив, „Вени – Трансстрой“ ЕООД ще проучва строителни материали за срок от дванадесет месеца. За това време дружеството ще вложи минимум 26 200 лв. в проучвателните дейности.  „Строител-Криводол“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Въртешница”, разположена в землището на с. Лиляче, област Враца. За 1-годишния срок на проучването дружеството ще вложи минимум 43 хил. лв. в проучвателните дейности. С друго правителствено решение „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ ЕООД, с. Крибул, получи концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Скрибин“, община Сатовча, област Благоевград. Концесионната площ е с размер 48.2 декара. За 35-годишния срока на действие на концесията се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на 480 хил. лв. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая Община Сатовча. За осигуряване на производствената си дейност кандидат - концесионерът предвижда да инвестира над 151 хил. лв.

Правителството възлага на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с „Юлен” АД за изменение и допълнение на концесионния договор

Министерският съвет възложи на министъра на околната среда и водите да предприеме действия за изпълнение на предложенията на Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост - част от територията на Национален парк „Пирин”, община Банско, „Ски зона с център Банско“. С решението се възлага мандат на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с концесионера „Юлен” АД за изменение и допълнение на концесионния договор при спазване на действащото законодателство, като се съобрази с предложенията на Главния прокурор на Република България.  След постигането на взаимно приемливо решение, министърът на околната среда и водите следва да внесе в Министерския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор в съответствие със Закона за концесиите.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., с целево предназначение за държавни лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора, основните от които са Националната здравна стратегия 2020 и Концепция „Цели за здраве 2020“. Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ. Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши качеството на живот, на пациентите.

Предоставяме 100 000 евро хуманитарна помощ за Афганистан

Правителството прие решение за одобряване на хуманитарна помощ за Афганистан в размер на 100 000 евро поради рекордната за последните години суша в страната. Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР за 2018 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Съгласно поетия ангажимент, още с присъединяването си към Европейския съюз, България е длъжна да се ангажира с предоставянето на безвъзмездна официална помощ за развитие. Тази помощ трябва да бъде 0.33% от брутния национален доход на България за отпусканите средства за официална помощ за развитие.

През 2017 г. и през първото тримесечие на 2018 г. страната ни предостави 200 000 евро хуманитарна помощ, като средствата бяха разпределени за изпълнение към Международната организация по миграцията, Детския фонд на ООН и Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности.

Отпускат се средства за изплащане на стипендии на ученици за постигнати спортни успехи

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.  Средствата на обща стойност 57 645 лв. са предназначени за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни и общински училища за постигнати спортни успехи през третото тримесечие на годината. Сумата е в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 г.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МОСВ и на МТСП

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.  Вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетна програма „Администрация“ има за цел осигуряване финансирането на дейности свързани с управлението на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието, контролната и превантивна дейност. Преразпределението на средствата е свързано основно с реализирани икономии по бюджетна програма „Администрация“, които средства се предлага да бъдат използвани за реализиране на задачи попадащи в обхвата на политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.  Правителството одобри също така вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите, без това да променя общия размер на разходите по бюджета за 2018 г. Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2018 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

Министерският съвет прие правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Целта на предлагания проект е да бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), и на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). Необходимо е да бъдат регулирани въпросите, свързани с процедурите по предоставяне на държавна помощ в областта на филмовата индустрия, дейностите на консултативно-експертните органи по чл. 8 от Закона за филмовата индустрия (като задължителни участници в тази процедура), както и други въпроси, свързани с процесите на производство, разпространение, фестивали и показ на филми. Цели се да бъдат разписани условията и процедурите за прилагането на три схеми за помощ - две схеми за държавна помощ, прилагани на основание Регламент (ЕС) № 651/2014 и една смеха по Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Правителството одобри новия Устройствен правилник на Български институт по метрология

Правителството прие нов Устройствен правилник на Българския институт по метрология. С него ще се осигури съответствие между структурата на института и актуалните разпоредби на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Ще има ясно разпределение на функциите по структурни звена в БИМ.  До момента разпределянето на ангажиментите, контролът и отговорностите за определени дейности се припокриваха от няколко административни звена в института. Преди новите промени, липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията и контролът при осъществяването на основните функции се отразяваше тежко на работата на БИМ. В тази връзка новият правилник ще даде ясна регламентация и разпределение на функциите по структурни звена, с което се очаква работата на института да стане по-ефективна.

Увеличава се числеността на две дирекции и изпълнителна агенция чрез вътрешни промени в системата на МЗХГ

Правителството променя нормативни актове на Министерски съвет, с което се увеличава числеността на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ с 4 щатни бройки и дирекция „Морско дело и рибарство“ с 3 бройки в Министерството на земеделието, храните и горите.  Ще се увеличи също съставът на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с две щатни бройки. В администрацията на агенцията, дирекция „Одитна дейност“ се разделя на две дирекции - „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ и „Одитни дейности по Европейски фонд за морско дело и рибарство“. Необходимите 9 бройки се осигуряват чрез компенсирани вътрешни промени в системата на Министерството на земеделието, храните и горите, като се намалява числеността на персонала в други структури във ведомството. По този начин ще се подобри осъществявания от министерството надзор върху производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти и храни. Ще се осигури навременно изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и администриране на дейностите по нея.

Правителството одобри промени и в три нормативни акта

Правителството одобри изменение и допълнение в три нормативни акта - Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Промените в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование са в два аспекта: Първият е за подпомагане на храненето на децата в задължителното предучилищно образование и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предвижда се предоставяне възможност на обществените съвети към образователните институции, в чиито състави има и родители, да изразят мнението си при избора на вида закуска за децата и учениците. Решението за този избор ще се взема от педагогическите съвети в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Вторият е финансиране на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие, свързани със занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, съобразени със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

С промените ще се даде и възможност на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общинските училища, да се включат в организиране на изяви на общинско ниво и в подпомагането на дейности, като усъвършенстване на правилата за разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи, ще се конкретизират условията и редът за определяне на броя на паралелките и броя на учениците в тях.

С предложените промени в Наредбата за приобщаващото образование ще се преодолеят някои трудности, които възникват при прилагането й във връзка с воденето на определени документи, свързани с дейностите за обща и допълнителна подкрепа. Те са насочени и към въвеждане на регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, както и с часовете за обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език, увеличаване на часовете за допълнително обучение по български език и по други учебни предмети като част от общата подкрепа за личностно развитие в учебни дни и в неучебно време и увеличаване на часовете за дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение на учениците в неучебно време.

Допълненията в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ предвиждат задължение на обучаващите се преди провеждане на текущата им педагогическа практика задължително да предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професията въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“. Информацията от електронната платформа ще се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.

Постановлението е в синхрон с приоритетите, заложени в действащата национална стратегическа рамка на предучилищното и училищното образование, свързани с повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и с намаляване дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите училище. Създават се по-благоприятни условия за осъществяване на приобщаващото образование в системата на предучилищното и училищното образование.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите финансови ресурси ще се осигурят за сметка на предвидените средства по функция „Образование“ за съответната година.

Правителството прие промени в списъка с пътища за ремонт

Правителството прие промяна в списъка с пътни обекти, по които се изпълняват ремонтно-възстановителни дейности с вече отпуснати допълнителни разходи в размер до 150 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Изменението се налага поради промяна в предварително определените прогнозни стойности при изготвянето на технологичните проекти и замяна на по-късно стартирали обекти с такива, които ще бъдат завършени до края на тази година. Сред обектите, които се включват в списъка, са участъци от първокласните пътища Русе - Велико Търново и Севлиево - Велико Търново - Антоново, както и участъци от третокласната пътна мрежа, като например Микрево - Раздол - Клепало — граница с Република Македония. Предложените нови обекти са пътни участъци с интензивен трафик, по които до момента са извършвани само локални ремонти на настилката. По този начин ще бъдат хомогенизирани пътните отсечки като ще има по-големи участъци с еднакво технико- експлоатационно състояние и така ще се осигури по-безопасно движение на превозните средства.

Автомобилите над 3,5 т ще могат предварително да плащат тол такса за заявен маршрут

При предварително плащане на тол такса ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири. Това предвижда приетата от правителството Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни. За леките автомобили се въвежда и уикенд винетка, която ще важи от 12.00 часа в петък до 23.59 часа в неделя на същата седмица. До 16 август винетка ще трябва да имат и водачите на тежкотоварни автомобили, а след тази дата те ще плащат тол такса. Маршрутна карта могат да използват водачите на автомобили с тегло над 3,5 т, които не разполагат с бордово устройство или такова за спътниково позициониране, с което да се проследи изминатото разстояние, и не са сключили договори с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни. Маршрутна карта може да бъде купена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването, като е валидна за срок от 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването. Тя ще може да се купи по електронен път, чрез картово разплащане на терминали за самотаксуване или в пунктовете за продажба. Размерът на тол таксата ще се определя въз основа на заявените начални, междинни и крайни точки на пътуване. Така ще се позволява и преминаването по платените републикански пътища при временна невъзможност да се ползва вече монтирано бордово устройство. Системата ще изчислява автоматично дължимата такса за изминат участък, която ще се плаща предварително, според данните за превозното средство, маршрута и планираната дата на пътуване. Тол таксата за автомобили с тегло над 3,5 т ще се начислява в зависимост от действително изминатото разстояние, което ще се определя с точност до 100 метра. В случай, че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях, преминавайки по най-краткия маршрут. Нивата на тол таксите ще се променят според екологичните категории на моторните превозни средства. Предвижда се възможност при промяна на регистрационния номер на лек автомобил тя да бъде заявена в централното или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, или по електронен път до 3 работни дни. В срок до 2 работни дни от получаване на заявлението новият регистрационен номер се отразява в електронната система за издадените електронни винетки след справка в Националния регистър на пътните превозни средства.

Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса, е съответно на собственика или ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни, се счита че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.

В наредбата са определени правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“ като лице, събиращо пътните такси, изискванията за регистрация към доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, както и тези за регистрация към националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси и доставчиците на декларирани данни.

Изменя се Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Правителството одобри изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.  С промените се въвеждат критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия. Това предложение е свързано със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им медицински изделия, съобразени със здравословното им състояние. Цели се също преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на разходите на НЗОК за медицински изделия.

С измененията се дава възможност НЗОК да обезпечава, мониторира и контролира доставянето на медицински изделия и поддържането на съответни наличности от тях, посредством договорите, които ще сключва с производители/търговци на едро. Също така ще се осигурят по-висококачествени медицински изделия за здравноосигурените лица посредством въвеждане на изискване в наредбата медицинските изделия да се заплащат от обществен фонд в поне три от страните - членки на Европейския съюз, при същите индикации или заболявания, или да са заплащани от НЗОК през последните 10 години. НЗОК ще има възможност да сключва договори с участниците, заявили съответни групи медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани на производители или търговци на едро, представили най-разходоефективни за бюджета на НЗОК предложения, включващи определените от Националната здравноосигурителна каса съответни условия за доставка на медицинските изделия, отчитането им, заплащането, представяне на банкова гаранция и други. Това предложение отново е свързано със спазване на бюджетната дисциплина, стриктно придържане към нормите на Закона за публичните финанси, както и със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им, съобразно здравословното им състояние медицински изделия.

Одобрен е проект на споразумение за извършване на прегледа за присъединяване на страната ни към кодексите на ОИСР

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за извършване на преглед за присъединяване на страната ни към кодексите на Организацията за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции. Също така правителството упълномощи министъра на финансите да подпише Споразумението при условие за последваща ратификация. Предвижда се ОИСР да извърши техническа помощ, преглед и оценка за присъединяването. Прегледът се очаква да протече в период от 12 до 18 месеца след влизане в сила на Споразумението, като той ще бъде проведен от служителите на Секретариата на ОИСР, с подкрепата на екип от политически анализатори и експерти в областта на международните инвестиции и капиталовите потоци. Дейностите, на стойност 230 000 евро, които ОИСР ще извърши, ще се финансират чрез средства, осигурени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. Правителството вече ясно е декларирало намеренията си за засилено сътрудничество с ОИСР, като с РМС № 789 от 2017 г. е създаден постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на България за членство в Организацията.

Присъединяването към кодексите за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции е неотменна част от пътя към пълноправно членство на страната в ОИСР. Държавата, която желае да се присъедини към кодексите на ОИСР, подлежи на преглед и оценка по същество в светлината на специфичните обстоятелства в страната, включително и нивото на икономическото и финансовото развитие.

Правителството одобри проект на Закон за социалните услуги

Правителството одобри проекта на Закон за социалните услуги, с който се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Основните цели на законопроекта са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Предвижда се облекчаване на достъпа на хората до социални услуги не само чрез подкрепата за информиран избор на услуга, правото на избор на доставчик и премахването на някои формални изисквания, но и със създаването на национална карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране. Ще бъдат въведени и обективни критерии за анализ на потребностите от услуги. Услугите, финансирани от Държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - услуги на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата област; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна.

В законопроекта сериозно внимание се отделя на качеството на социалните услуги, като се предвиждат стандарти за организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на доставчиците на услуги, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Новата структура ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги и ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет.

Другият важен акцент в законопроекта е регламентацията на интегрирания подход и интегрираните междусекторни услуги, като се прави разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани услуги. В първия случай в основата са координационните механизми и взаимодействието, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща организация и управление на услугата.

Акцент в законопроекта се поставя и върху професионалистите в сектора. За тях се предвиждат въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие. Ще се създаде етичен кодекс за служителите, които предоставят социални услуги и стандарти за работно натоварване.

Облекчава се режимът за създаване на услуги, които се финансират от държавния бюджет, като те ще се създават с решение на общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. Регламентират се и възможности за сключване па споразумения между общини за предоставяне на услуги за лица от няколко общини и за лица от цялата област. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при предоставяне на социални услуги.

България се въздържа от присъединяване към Глобалния пакт за миграцията

Министерският съвет реши Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция. Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декември. Правителството също така взе решение при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт Постоянният представител на Република България в ООН да гласува с „въздържал се“. Темата за по-ефективното управление на миграционните процеси е от основно значение за Република България. На този етап българското правителство смята, че решението за неприсъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани. Република България ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички