Сряда,

Cui prodest - про­тес­тът на ло­ги­ка­та

От: Лю­бен Ди­лов син -
A
A
A
  • Съ­би­ти­я­та до­каз­ват по­ли­ти­чес­ки тес­тос­те­рон в из­ли­шък

По пъ­тя на ло­ги­ка­та се сти­га да­леч, пре­лю­без­ни! Нап­ри­мер: ако си ку­пи­те джа­пан­ки на из­пла­ща­не, ло­гич­но е да ня­ма­те мно­го щас­тли­во ля­то. Ко­га­то за­пи­та­ли Шер­лок Хол­мс за­що ни­ко­га не го виж­дат с же­ни, той тра­ди­ци­он­но от­го­во­рил: "Еле­мен­тар­но. Уот­сън"

Ня­кои не­ща не са тол­ко­ва елемeнтар­ни. Нап­ри­мер, ло­гич­но бе­ше да пред­по­ло­жим, че  Ким Чен Ир ня­ма двой­ник. Два­ма де­бе­ли ко­рей­ци ико­но­ми­ка­та на КНДР прос­то не мо­же да по­не­се! Но се под­ве­дох­ме и дъл­го вре­ме я дъв­ках­ме та­зи дъв­ка са­мо пре­ди ме­се­ци. С про­тес­ти­те съ­що е слож­но и аз на­ис­ти­на се чу­дя

за­що се мо­рим с те­зи шес­твия и бло­ка­ди

При то­ва в тях учас­тват по-мал­ко хо­ра от агит­ка­та на "Лу­до­го­рец"! За­що нап­ра­во не си спрет­нем ед­на граж­дан­ска вой­на? Съ­би­ти­я­та и на кон­фе­рен­ци­я­та на ГЕРБ по­ка­за­ха, че има по­ли­ти­чес­ки тес­тос­те­рон в из­ли­шък. А пък и  пос­ле­ди­ци­те от граж­дан­ска вой­на и 6-7 ме­се­ца без пар­ла­мент в раз­га­ра на пан­де­мия - об­що взе­то - ще са ед­нак­ви. Знам, ще ка­же­те: за граж­дан­ска вой­на се не­об­хо­ди­ми граж­да­ни, а не сел­ски­те пръч­ки на Куб­рат, ко­и­то - как­то е из­вес­тно - съб­ра­ни в сноп са не­по­бе­ди­ми. То­ва е, пре­лю­без­ни, ха­рес­ва ни - не ни ха­рес­ва, Бъл­га­рия е пар­ла­мен­тар­на ре­пуб­ли­ка и въп­ре­ки съм­не­ни­я­та ни, че мно­го от де­пу­та­ти­те труд­но дъв­чат дъв­ка и хо­дят в пра­ва ли­ния ед­нов­ре­мен­но, без тях ще е дос­та по-ло­шо.

Ло­ги­ка­та по­каз­ва, че не­за­бав­на ос­тав­ка на пра­ви­тел­ство­то, по­не ме­сеч­на пар­ла­мен­тар­на вър­те­леж­ка с ман­да­ти­те, раз­пус­ка­не на пар­ла­мен­та, кон­сул­та­ции при пре­зи­ден­та, нас­роч­ва­не на да­та за пред­сроч­ни из­бо­ри и... слу­жеб­ни­ят пре­ми­ер ве­ро­ят­но ще мо­же да вле­зе в ка­би­не­та си в сре­да­та на но­ем­ври. Ще има ме­сец пре­ди Ко­ле­да, за да осъз­нае, че

без пар­ла­мент не мо­же да нап­ра­ви ни­що

съ­щес­тве­но, ако - не­дай си, Бо­же - се ус­лож­ни об­ста­нов­ка­та с пан­де­ми­я­та. Ни­то да пре­на­соч­ва бюджет­ни сред­ства, ни­то да взи­ма за­е­ми - ни­що! След­ва­що­то ло­гич­но след­ствие - при кон­сти­ту­ци­он­но пред­ви­де­ни­те про­це­ду­ри - нов пар­ла­мент и нов ка­би­нет ще мо­же да при­е­ме бюдже­та за 2021 го­ди­на най-ра­но през ап­рил. И то, ако всич­ко вър­ви ка­то по ча­сов­ник. През ця­ло­то то­ва вре­ме ме­сеч­ни­те хар­чо­ве на дър­жа­ва­та ще са 1/12 от пос­лед­но из­ме­не­ния и гла­су­ван бюджет от то­зи пар­ла­мент. И сто­тин­ка за неп­ред­ви­ден раз­ход не мо­же да се от­де­ли... Ня­ма ак­ту­а­ли­за­ции, ня­ма за­ку­пу­ва­не на спе­ци­ал­ни сред­ства сре­щу гри­па, ня­ма ин­дек­са­ции на со­ци­ал­ни­те пла­ща­ния. Вси­чи стар­ти­ра­ни в мо­мен­та прог­ра­ми - все ед­но да­ли ха­рес­ва­ме уп­рав­ля­ва­щи­те, или не - ще бъ­дат вдиг­на­ти на труп­че­та в очак­ва­не на но­во­то пра­ви­тел­ство. Кол­ко вре­ме ще му тряб­ва пък на не­го да вле­зе в час? А кол­ко вре­ме ще тряб­ва на но­ви­те чи­нов­ни­ци?

Cui prodest? Ко­му е из­год­но то­ва, как­то са пи­та­ли древ­ни­те рим­ля­ни. Чес­тни­ят от­го­вор на то­зи въп­рос мо­же да ни за­ка­ра на мно­го неп­ри­ят­ни мес­та, ка­то най-при­ят­ни­те от тях ще са пре­зи­ден­тство­то или пък слън­че­ви­ят Ду­бай. Има и по-неп­ри­ят­ни, но със си­гур­ност ня­ма да ни за­ка­ра в до­ма­кин­ства­та или офи­си­те на про­тес­ти­ра­щи­те. Всъщ­ност имен­но те - сред­на­та кла­са, за­е­та най-ве­че в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те, ще по­не­се най-теж­кия удар.

Све­тов­на­та ико­но­ми­ка ве­че се сви­ва със зас­тра­ши­тел­ни тем­по­ве - в САЩ ми­на 30, а в ЕС - 15%.  На бъл­гар­ска­та ста­тис­ти­ка, ко­я­то тра­ди­ци­он­но ми об­яс­ня­ва, че сред­на­та те­жи­на на 3 сло­на и 3 миш­ки е 500 ки­лог­ра­ма, не вяр­вам мно­го. Въп­ре­ки бод­ряш­ки­те й из­каз­ва­ния, всич­ки виж­да­ме как­ва е тен­ден­ци­я­та.

Хай­де да за­ре­жем то­ва "Cui prodest"! У нас ла­тин­ски­те мъд­рос­ти още от вре­ме­то на пър­ви­те бра­ко­раз­вод­ни де­ла се пре­веж­дат в стил - "la dona e mobile - на же­на­та са ме­бе­ли­те"! Ня­ма зна­че­ние на ко­го е из­год­но. Важ­но­то за ко­го не е. За всич­ки, ко­и­то се опит­ват ня­как да преп­лу­ват през бур­ни­те во­ди, ко­и­то се за­да­ват. И се­га ло­гич­но е да по­пи­та­ме же­ла­е­щи­те да вле­зем в не­за­бав­на по­ли­ти­чес­ка кри­за как­ви точ­но идеи имат за из­ли­за­не от нея. Всич­ки­те яв­ни и скри­ти  триа, квар­те­ти и сек­сте­ти е ло­гич­но да ка­жат не­що за то­ва как си пред­ста­вят Бъл­га­рия, при­мер­но, на 17 фев­ру­а­ри 2021 го­ди­на. Ня­как­ва най-об­ща идея, ако мо­гат да спо­де­лят...

Бо­ри­сов, на чи­я­то от­стъп­чи­вост пред ка­мер­ни про­я­ви на ули­чен на­тис­ки не­вед­нъж сме се удив­ля­ва­ли, ве­че за­я­ви го­тов­ност да го­во­ри по те­ма­та с все­ки, кой­то има пред­ло­же­ние. За­я­ви го­тов­ност и да се от­тег­ли ка­то пре­ми­ер, ако той е преч­ка­та за пос­ти­га­не на раз­би­ра­тел­ство.  Не­ка на­ис­ти­на ня­кой от име­то на про­тес­ти­ра­щи­те да пред­ло­жи сце­на­рий. Да пред­ло­жи път, мер­ки, стъп­ки за пос­ти­га­не на оно­ва, ко­е­то ис­ка про­тес­тът.  Не е нуж­но да е смис­лен до­ри, прос­то да е де­мок­ра­ти­чен и да след­ва ло­ги­ка­та, за­ло­же­на в кон­сти­ту­ци­он­ни­те про­це­ду­ри. Да не се ока­же, че ед­ни пред­сроч­ни из­бо­ри ще ни от­да­ле­чат от но­во пра­ви­тел­ство дос­та по­ве­че от ре­дов­ни­те? Обе­щах­ме си да не пи­та­ме кой има из­го­да от то­ва. Но мно­зин­ство­то бъл­га­ри ка­те­го­рич­но ня­ма да имат.

Да си спом­ним раз­мир­на­та пър­ва сед­ми­ца на ав­густ точ­но пре­ди 30 го­ди­ни. Ни­то из­бо­рът на Же­лев за пред­се­да­тел (пре­зи­дент),

ни­то ос­тав­ка­та на Лу­ка­нов

ус­пя­ват да ус­по­ко­ят страс­ти­те и най-бе­зо­бид­но­то, ко­е­то се случ­ва, е под­пал­ва­не­то на Пар­тий­ния дом. По­ли­ти­чес­ка­та кри­за бло­ки­ра дър­жа­ва­та за дъл­го и съв­сем ло­гич­но до­веж­да до...Лу­ка­но­ва­та зи­ма, ку­по­ни­те и всич­ко ос­та­на­ло. Мо­же да се ка­же, че то­зи ме­сец от 1990 г. за­ба­ви раз­ви­ти­е­то на Бъл­га­рия с по­не де­се­ти­ле­тие. И ако то­га­ва мо­жем да си прос­тим, че ен­ту­си­аз­мът на ули­ца­та е по­ве­че от мъд­рос­тта и опи­та, то днес ра­дос­тно да под­прип­ва­ме към по­до­бен сце­на­рий е не­о­бяс­ни­мо! На ни­що ли не се на­у­чих­ме за 30 го­ди­ни?!

Оче­вид­но опи­тът е то­ва, ко­е­то по­лу­ча­ваш, ко­га­то по­лу­чиш то­ва, ко­е­то не си ис­кал. Ли­ца­та на про­тес­та са ми без­край­но сим­па­тич­ни. Не бих ис­кал да ги виж­дам "по­сър­на­ли от опит" - а и да сме по­лу­чи­ли от­го­вор на въп­ро­са Cui prodest, съм­ня­вам се, че пе­чал­но при­до­би­то­то зна­ние ще ни нап­ра­ви по-ум­ни в бъ­де­ще.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички