Образованието влезе в ХXI век, но на 2 скорости

Почти въведохме електронното правителство

Образованието влезе в ХXI век, но на 2 скорости | StandartNews.com

"Тат­ков­ци от 6 ча­са сут­рин­та на опаш­ка за пър­во­ла­ци". Спом­ня­те ли си сър­це­раз­ди­ра­тел­ни­те ре­пор­та­жи от­пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни, ко­га­то ро­ди­те­ли­те спя­ха пред учи­ли­ща­та ка­то на опаш­ка за те­ле­ви­зор "Ве­ли­ко Тър­но­во" през со­ца, за да по­да­дат за­вет­ни­те до­ку­мен­ти на де­те­то си за пър­ви клас? Са­мо и са­мо да бъ­де за­пи­са­но в же­ла­но­то учи­ли­ще? Без­край­ни­те опаш­ки пред ги­ше­та­та, къ­де­то тряб­ва да по­лу­чиш не­об­хо­ди­ма­та справ­ка за не­що ма­ло­важ­но, ко­е­то вто­ри път ня­ма да ти се на­ло­жи, и на­му­се­на­та чи­нов­нич­ка на ги­ше­то ти каз­ва "По­пъл­не­те още един до­ку­мент и пак се вър­не­те", ама нак­рая на опаш­ка­та. И, раз­би­ра се, обе­ща­ни­я­та за елек­трон­но пра­ви­тел­ство, да­ти­ра­щи Бог знае от­ко­га и от кол­ко съв­сем ре­ал­ни пра­ви­тел­ства?

Ко­вид-19 на прак­ти­ка ус­пя да до­ка­ра не­що по­доб­но. То­ест, в ня­как­ва сте­пен ин­сти­ту­ци­и­те у нас ус­пя­ха да за­ра­бо­тят ка­то ин­сти­ту­ции от 21 век, а не ка­то та­ки­ва от 20-ти. По­да­ва­не­то на до­ку­мен­ти­те за пър­во­ла­ци в Со­фия, за ко­и­то от го­ди­ни се об­яс­ня­ва­ше, че ня­ма­ло как да ста­не по елек­тро­нен път, вне­зап­но се ока­за не прос­то въз­мож­но, а и по-лес­но. Как­то и на те­зи за обез­ще­те­ни­я­та за без­ра­бот­ни. Ад­ми­нис­тра­ци­я­та, ко­я­то от го­ди­ни оби­ча да гле­да ло­шо и да те връ­ща за още ед­на бу­ма­га, на­ме­ри на­чин да уре­ди са­ма по­лу­ча­ва­не­то на слу­жеб­ни­те ти бе­леж­ки, за да по­да­деш да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Из­ле­зе, че ви­ру­сът, кой­то ни па­ра­ли­зи­ра по до­мо­ве­те, мо­же да се ока­же в ро­ля­та на ка­та­ли­за­тор за въ­веж­да­не­то на елек­трон­но­то пра­ви­тел­ство или по­не за об­лек­ча­ва­не­то на граж­да­ни­те при мно­го от ус­лу­ги­те, ко­и­то пол­зват. Раз­би­рам, то­ва е ис­тин­ска­та "Смърт на чи­нов­ни­ка" /по Че­хов/, за­що­то при въ­веж­да­не­то на он­лайн плат­фор­ми за мно­го от не­ща­та, ко­и­то до­се­га са би­ли са­мо те­хен пре­ро­га­тив, тях­но­то при­със­твие ве­че ня­ма да бъ­де за­дъл­жи­тел­но. Най-мал­ко­то, ед­на плат­фор­ма по­не не ти се мръ­щи, ко­га­то те об­служ­ва. Е, най-мно­го да за­бие, съг­лас­но бъл­гар­ския мо­дел.

Но оно­ва, ко­е­то епи­де­ми­я­та, без да ис­ка, пре­диз­ви­ка ка­то ре­во­лю­ция, бе в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, ко­е­то на де­сет­ки мес­та бе зас­ти­на­ло в на­ча­ло­то на ве­ка. За­що­то всич­ки съ­ве­ти да се про­веж­дат ква­ли­фи­ка­ции на учи­те­ли­те за он­лайн обу­че­ние бя­ха са­мо по­же­ла­тел­ни. За­що­то в мно­го мал­ко учи­ли­ща учи­те­ли и де­ца бя­ха го­то­ви да се обу­ча­ват в ед­ни и съ­щи плат­фор­ми и има­ха ед­ни и съ­щи ни­ва на поз­на­ние за тех­ни­ка­та. Ако в ми­на­ли­те го­ди­ни ми­нис­тер­ство­то не бе фи­нан­си­ра­ло ква­ли­фи­ка­ци­он­ни кур­со­ве, в ко­и­то из­да­тел­ства во­дят учи­те­ли в СПА-цен­тро­ве, за да им про­да­дат сво­и­те учеб­ни­ци, а бе ин­вес­ти­ра­ло в обу­че­ния, свър­за­ни с об­ра­зо­ва­тел­ни плат­фор­ми, пре­по­да­ва­те­ли­те щя­ха да пре­ми­нат с мно­го по-го­ля­ма ле­ко­та в при­ну­ди­тел­но но­вия фор­мат. Вмес­то да кре­щят от ек­ра­на "Еми­ле, из­ви­кай ба­ща си да ми ка­же как­во да пра­вя, че не­що за­би" или "Уче­ни­ци, свър­ши ми ви­со­кос­ко­рос­тния ин­тер­нет, за ут­ре ре­ше­те тест 13 и ми го пра­те­те по вай­бър". Да не го­во­рим, че ми­нис­тер­ство­то не се пог­ри­жи до­ри да пла­ти ин­тер­не­та на пре­по­да­ва­те­ли­те, ко­и­то вър­шат под­ви­зи от до­ма си - все­ки спо­ред си­ли­те си.

Има и ед­но "но" - не­го не­от­дав­на про­че­тох в един учи­тел­ски фо­рум. В ко­мен­тар на учи­тел пи­ше­ше "Не­ка не се хва­лим пре­ка­ле­но, за да не би след края на из­вън­ред­на­та си­ту­а­ция ми­нис­тер­ство­то да ре­ши, че всич­ко е на­ред". За­що­то то не е - все­ки пре­по­да­ва спо­ред си­ли­те си, но не все­ки е дос­та­тъч­но под­гот­вен и оцен­ки­те та­зи го­ди­на най-ве­ро­ят­но ня­ма да бъ­дат дос­та­тъч­но ре­ал­ни. Има де­ца, ко­и­то ня­мат ус­тройс­тва, има учи­те­ли, ко­и­то имат са­мо ед­но ус­тройс­тво, а и тех­ни­те де­ца тряб­ва да учат дис­тан­ци­он­но.  Има мо­бил­ни опе­ра­то­ри, ко­и­то взе­мат твър­де скъ­по за то­ва. Има квар­та­ли, къ­де­то де­ца­та мо­же и да имат ус­тройс­тва, но ня­ма и да по­мис­лят да вля­зат в об­ра­зо­ва­тел­на плат­фор­ма. За пър­ви път от мно­го вре­ме не­рав­но­пос­та­ве­нос­тта в бъл­гар­ска­та об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма е ог­ром­на. Да, об­ра­зо­ва­ни­е­то ни вле­зе в 21 век, но на ня­кол­ко ско­рос­ти. Ред е на МОН - как да дър­жи се­кун­до­ме­ра.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай