Петък,

Ед­на пе­та от уро­ци­те пред ком­пю­тъ­ра

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
146
Ед­на пе­та от уро­ци­те пред ком­пю­тъ­ра
A
A
A
  • Не ва­жи за физ­кул­ту­ра, тру­до­во, му­зи­ка и ри­су­ва­не
  • Дис­тан­ци­он­но­то вли­за в учи­лищ­ния за­кон

Дис­тан­ци­он­но­то пре­по­да­ва­не нав­ли­за трай­но в бъл­гар­ско­то шко­ло. То­ва об­мис­ля Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то, а иде­я­та е би­ла об­съ­де­на и на от­рас­лов съ­вет, къ­де­то при­със­тват МОН, син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли.

Окон­ча­тел­но ре­ше­ние не е взе­то, но тряб­ва да бъ­де при­е­то след око­ло ме­сец. Спо­ред Ди­ян Ста­ма­тов, ди­рек­тор на 119 СУ и пред­се­да­тел на най-го­ля­ма­та ра­бо­то­да­тел­ска ор­га­ни­за­ция в об­ра­зо­ва­ни­е­то, пред­ло­же­ни­е­то е вся­ко учи­ли­ще, ко­е­то по­же­лае, да мо­же да въ­веж­да дис­тан­ци­он­но обу­че­ние в до 20% от учеб­ни­те си ча­со­ве. Тек­стът би тряб­ва­ло да се вне­се ка­то про­мя­на в учи­лищ­ния за­кон.

По ду­ми­те на Ста­ма­тов по то­зи на­чин мо­гат да бъ­дат ком­пен­си­ра­ни грип­ни­те ва­кан­ции, или пък част от учеб­ни­те дни ка­то фи­ло­со­фия и ис­то­рия да се об­я­вя­ват за неп­ри­със­тве­ни от уче­ни­ци­те и те да ра­бо­тят от вкъ­щи. Иде­я­та е да се изу­ча­ва вкъ­щи или 20 на сто от учеб­на­та прог­ра­ма, или 20 на сто от учеб­ния план.

По ду­ми­те на Ста­ма­тов то­ва не мо­же да ва­жи за пред­ме­ти ка­то фи­зи­чес­ко въз­пи­та­ние, му­зи­ка, изоб­ра­зи­тел­но из­кус­тво. За уче­ни­ци­те мо­же да има един ден, в кой­то се ком­би­ни­рат са­мо пред­ме­ти, ко­и­то се изу­ча­ват от раз­сто­я­ние, та­ка че те да ра­бо­тят от вкъ­щи, да пра­вят пре­зен­та­ции и да се обу­ча­ват са­мо он­лайн. За учи­те­ли­те мо­же да се нап­ра­ви ком­би­на­ция - ня­кол­ко ре­ал­ни учеб­ни ча­са и ня­кол­ко он­лайн. "Не го­во­рим за ико­но­мия на сред­ства, за­що­то точ­но за под­го­тов­ка и ква­ли­фи­ка­ция на учи­те­ли­те тряб­ва да се ин­вес­ти­рат по­ве­че па­ри. Иде­я­та е точ­но об­рат­на­та - да се ин­вес­ти­рат па­ри, за да ста­не об­ра­зо­ва­ни­е­то мно­го по-съв­ре­мен­но", ко­мен­ти­ра Ста­ма­тов. 

По ду­ми­те му иде­я­та е все още на етап про­ект и със си­гур­ност ще се об­мис­ли мно­го вни­ма­тел­но и де­тайл­но, пре­ди да вле­зе в си­ла. Цел­та е да се да­де въз­мож­ност на вся­ко учи­ли­ще, не са­мо на ино­ва­тив­ни­те, да въ­ве­де до 20% в учеб­ни­те пла­но­ве и дни за дис­тан­ци­он­но обу­че­ние, ако же­лае. "Та­ка при ед­на сед­ми­ца от 5 дни, един от дни­те мо­же да бъ­де пос­ве­тен на дис­тан­ци­он­но обу­че­ние", каз­ва Ста­ма­тов, кой­то да­ва при­мер с Ав­стрия. Там по­не­дел­ник и втор­ник уче­ни­ци­те учат в учи­ли­ще, а сря­да имат дис­тан­ци­он­ни ча­со­ве вкъ­щи, в ко­и­то обик­но­ве­но ра­бо­тят по пос­та­вен от учи­те­ли­те про­ект.

Ед­на от про­ме­ни­те в за­ко­на за пре­ду­чи­лищ­но­то и учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние ще е свър­за­на с яс­но де­фи­ни­ра­не на то­ва що е то дис­тан­ци­он­но обу­че­ние, как­то и с при­ла­га­не­то на та­зи фор­ма при грип­ни ва­кан­ции - не­що, ко­е­то ве­че бе анон­си­ра­но от прос­вет­ния ми­нис­тър Кра­си­мир Въл­чев. Иде­я­та е та­ка да не се из­пус­ка уче­бен ма­те­ри­ал. С дру­га про­мя­на ще се рег­ла­мен­ти­ра и въ­веж­да­не­то на за­дъл­жи­тел­но пре­ду­чи­лищ­но об­ра­зо­ва­ние за 4-го­диш­ни­те - съ­що опо­вес­те­но ве­че на­ме­ре­ние. Все още не е яс­но и как ще бъ­де рег­ла­мен­ти­ран от­пус­кът на учи­те­ли­те при грип­ни ва­кан­ции, тъй ка­то до­се­га те пол­зва­ха до­пъл­ни­те­лен пла­тен от­пуск в то­зи пе­ри­од. Ако се на­ла­га да пре­по­да­ват по вре­ме на грип­на ва­кан­ция, ве­ро­ят­но ще се на­ло­жи про­мя­на в ко­лек­тив­ния тру­дов до­го­вор, ка­за­ха ди­рек­то­ри.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com