Четвъртък,

Че­ти­ри­ма в бит­ка за рек­тор на УНCC

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
502
Че­ти­ри­ма в бит­ка за рек­тор на УНCC
A
A
A
  • Пред­ла­гат уве­ли­че­ние на зап­ла­ти­те с 25 на сто, тър­сят сту­ден­ти от Ев­ро­па и в пла­те­но обу­че­ние

Че­ти­ри­ма вли­зат в бит­ка­та за рек­тор на УНСС, след ка­то вто­ри­ят ман­дат на до­се­гаш­ния му ръ­ко­во­ди­тел проф. Ста­ти Ста­тев из­те­че. Об­що­то съб­ра­ние, ко­е­то ще се про­ве­де на 18 де­кем­в­ри, ще тряб­ва да из­би­ра меж­ду до­се­гаш­ния за­мес­т­ник на проф. Ста­тев по на­уч­на­та част - проф. Ва­лен­тин Го­ев, проф. Ди­ми­тър Ди­мит­ров, ка­тед­ра "На­ци­о­нал­на и ре­ги­о­нал­на си­гур­ност", доц. Жив­ко Дра­га­нов, ка­тед­ра "Меж­ду­на­род­но пра­во и пра­во на ЕС" и проф. Си­ме­он Же­лев, фа­кул­тет "Уп­рав­ле­ние и ад­ми­нис­т­ра­ция".

Има и очак­ва­ния, че тъй ка­то ни­кой от тях ня­ма да съ­бе­ре не­об­хо­ди­мия брой гла­со­ве, ще се стиг­не до но­ми­ни­ра­не на кан­ди­да­ти нап­ра­во на мяс­то, ко­е­то пра­вил­ни­кът поз­во­ля­ва. Ед­но­то от пред­по­ло­же­ни­я­та е, че но­ми­ни­ран ще бъ­де до­се­гаш­ни­ят со­ци­а­лен ми­нис­тър Би­сер Пет­ков. Ка­то фа­во­рит на до­се­гаш­ния рек­тор проф. Ста­тев пък се по­соч­ва проф. Ва­лен­тин Го­ев, чи­я­то кон­цеп­ция съ­дър­жа ан­га­жи­мент да вдиг­не зап­ла­ти­те на пре­по­да­ва­те­ли­те с 25 на сто. Спо­ред не­го уни­вер­си­те­тът тряб­ва да тър­си ком­пен­са­ция за то­ва, че дър­жа­ва­та е за­ни­жи­ла броя при­е­ма­ни сту­ден­ти в ико­но­ми­чес­ки­те спе­ци­ал­нос­ти, чрез уве­ли­ча­ва­не на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те пуб­ли­ка­ции в из­да­ния с им­пакт фак­тор, ко­и­то но­сят до­пъл­ни­тел­но ви­сок рей­тинг на ву­за. Той смя­та съ­що да раз­ши­ри при­е­ма но ба­ка­лав­ри и ма­гис­т­ри сре­щу зап­ла­ща­не, пред­вид спа­да на дър­жав­на­та по­ръч­ка. Ис­ка и да пос­та­ви спе­ци­а­лен ак­цент вър­ху при­е­ма на сту­ден­ти от чуж­би­на в спе­ци­ал­нос­ти с обу­че­ние на ан­г­лийс­ки. Ще бъ­дат ус­ко­ре­ни и про­це­ду­ри­те за из­рас­т­ва­не на до­цен­ти до про­фе­со­ри, тъй ка­то от 2012 го­ди­ни те са на­ма­ле­ли с 5 на сто.

Проф. Ди­ми­тър Ди­мит­ров съ­що обе­ща­ва уве­ли­че­ние на до­хо­ди­те и прив­ли­ча­не на чуж­ди сту­ден­ти, но не­го­ва­та кон­цеп­ция за­ла­га и на то­ва сту­ден­ти­те да мо­гат да из­би­рат спе­ци­ал­ност още след пър­ви курс без про­мя­на в учеб­ни­те пла­но­ве. В мо­мен­та то­ва ста­ва след вто­ри курс. Той смя­та и да тър­си час­т­но фи­нан­си­ра­не и да­ри­тел­с­т­во за сла­га­не на кли­ма­ти­ци в уни­вер­си­те­та. Сту­ден­ти­те ще по­лу­чат по-ши­ро­ко учас­тие в ръ­ко­вод­ни­те ор­га­ни на уни­вер­си­те­та, а кри­те­ри­и­те за сти­пен­дии ще бъ­дат пре­раз­г­ле­да­ни, ка­то ус­пе­хът ще има по-ви­со­ка те­жест.

И доц. Жив­ко Дра­га­нов за­ла­га в кон­цеп­ци­я­та си из­ли­за­не на УНСС на ев­ро­пейс­кия об­ра­зо­ва­те­лен па­зар. Той оба­че вкар­ва в пред­ло­же­ни­я­та си и уве­ли­че­ние на по­се­ща­е­мост­та на за­ня­ти­я­та, как­то и към осъв­ре­ме­ня­ва­не на сред­с­т­ва­та за пре­по­да­ва­не. За прив­ли­ча­не на бъ­де­щи сту­ден­ти той оба­че тър­си не са­мо мла­де­жи от чуж­би­на, а и хо­ра­та на 30 и 40 го­ди­ни у нас, ко­и­то имат нуж­да от об­но­вя­ва­не на зна­ни­я­та, как­то и раз­ши­ря­ва­не на ма­гис­т­ра­ту­ри­те. Дра­га­нов за­ла­га съ­що и на пре­мах­ва­не­то на ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та те­жест и на ня­кои от утеж­ня­ва­щи­те вът­реш­на­та дей­ност на УНСС про­це­ду­ри. Кан­ди­да­тът за­ла­га и на сти­му­ли за из­вър­ш­ва­не­то на на­уч­на дей­ност в уни­вер­си­те­та, за­що­то до­се­га те има­ли пре­дим­но кам­па­ни­ен ха­рак­тер. Той един­с­т­вен пос­та­вя и те­ма­та за то­ва как се от­да­ват те­ре­ни­те на УНСС под на­ем, ка­то по­соч­ва, че то­ва тряб­ва да ста­ва за съз­да­ва­не на ус­ло­вия за учеб­ни дей­нос­ти и пъл­но­цен­на по­чив­ка, а не за нощ­ни за­бав­ле­ния. Не­от­дав­на от­но­во се раз­ра­зи­ха скан­да­ли със сгра­ди на УНСС, от­да­ва­ни за чал­го­те­ки.

Проф. Си­ме­он Же­лев от­чи­та фак­та, че съв­ре­мен­ни­ят сту­дент и сре­да на обу­че­ние са сил­но про­ме­не­ни и пре­по­ръч­ва по-чес­то ре­ша­ва­не на ка­зу­си и упот­ре­ба на ре­ал­ни дан­ни в обу­че­ни­е­то, как­то и прив­ли­ча­не за пре­по­да­ва­те­ли на спе­ци­а­лис­ти от прак­ти­ка­та. За на­ми­ра­не на вто­ри­чен па­зар на сту­ден­ти той се на­соч­ва към хо­ра, ко­и­то са за­вър­ши­ли пре­ди вре­ме, но имат же­ла­ние от но­во вис­ше об­ра­зо­ва­ние по­ра­ди смя­на на ра­бо­та­та или за оп­рес­ня­ва­не на зна­ни­я­та си, ка­то за тях УНСС мо­же да ор­га­ни­зи­ра дис­тан­ци­он­но обу­че­ние. Той оба­че по­соч­ва, че пре­пъ­ни-ка­мъ­кът е мно­го по-нис­ко­то фи­нан­си­ра­не от стра­на на дър­жа­ва­та на дис­тан­ци­он­но­то обу­че­ние в съ­от­но­ше­ние с ре­дов­но­то. Пред­ла­га и въ­веж­да­не на "при­съд­руж­ни учи­ли­ща" - то­ест та­ки­ва, в ко­и­то мо­гат да пре­по­да­ват кад­ри на УНСС и те да под­гот­вят сту­ден­ти за ву­за, по мо­де­ла на ТУ­ЕС и Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет. В раз­ши­ря­ва­не­то на елек­т­рон­но­то обу­че­ние той пред­ла­га съ­що да бъ­дат по­тър­се­ни оне­зи про­це­си, в ко­и­то мо­же да бъ­де внед­рен из­кус­т­вен ин­те­лект. Пла­ни­ра съ­що и спе­ци­ал­на длъж­ност на за­мес­т­ник-рек­тор, кой­то ще ра­бо­ти със сту­ден­ти­те. В пла­но­ве­те му е и на­ма­ля­ва­не на раз­хо­ди­те с цел на­рас­т­ва­не на зап­ла­ти­те.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията