Понеделник,

70 ми­ли­о­на за но­ви дет­ски гра­ди­ни

От: Стандарт -
120
70 ми­ли­о­на за но­ви дет­ски гра­ди­ни
A
A
A
  • До 3 ми­ли­о­на за стро­еж на ед­на за­ба­вач­ка, до 5 млн. - за шко­ло

Дър­жа­ва­та пла­ни­ра да от­пус­не до 70 ми­ли­о­на ле­ва за но­ви дет­ски гра­ди­ни в близ­ки­те го­ди­ни. До 3 млн. лв. ще да­ва ка­би­не­тът за стро­еж на ед­на но­ва дет­ска гра­ди­на, а до 5 млн. лв. - за но­во учи­ли­ще.

Раз­че­ти­те са за­пи­са­ни в про­ект на прог­ра­ма на МОН за из­граж­да­не, прис­тро­я­ва­не, над­стро­я­ва­не и ре­кон­струк­ция на дет­ски гра­ди­ни и учи­ли­ща за пе­ри­о­да 2020-22 г. Це­ли­те й са да се на­ма­ли не­дос­ти­гът на мес­та в дет­ски­те гра­ди­ни и яс­ли, след ка­то та­зи го­ди­на над 7000 де­ца са­мо в сто­ли­ца­та не на­ме­ри­ха мяс­то в тях. Дру­га­та при­чи­на за удар­на­та ин­вес­ти­ция е иде­я­та учи­ли­ща­та плав­но да пре­ми­нат на ед­нос­ме­нен ре­жим, въп­ре­ки че в сто­ли­ца­та та­ки­ва ус­ло­вия ня­ма да има, до­ка­то не се пос­тро­ят но­ви сгра­ди.

Прог­ра­ма­та опис­ва по ка­къв на­чин ще се из­раз­ход­ват пла­ни­ра­ни­те от ка­би­не­та 70 млн.лв. за стро­еж на но­ви дет­ски гра­ди­ни и учи­ли­ща. Ин­те­рес­но е, че по нея е пред­ви­де­но фи­нан­си­ра­не­то на ми­ни­мум 90 об­ра­зо­ва­тел­ни ин­сти­ту­ции - 60 дет­ски гра­ди­ни с раз­кри­ти но­ви мес­та за де­ца и 30 учи­ли­ща, пре­ми­на­ли на ед­нос­ме­нен ре­жим на обу­че­ние. Сро­кът й оба­че е ед­ва 2 го­ди­ни - от 1 яну­а­ри 2020 до 31 де­кем­ври 2022 г., ка­то пър­ви­те поч­ти 6 ме­се­ца ве­че ми­на­ха.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com