Неделя,

УНСС има 150 партньори в 45 държави

От: Стандарт -
177
УНСС има 150 партньори в 45 държави
A
A
A

 

  • 6 бакалавърски и 5 магистърски специалности на английски език предлага вузът
  • УН­СС ста­ва част от ев­ро­пей­ски кам­пус за­ед­но с още 5 во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та

 

Над 150 дейс­тва­щи меж­ду­на­род­ни пар­тньор­ства има в мо­мен­та най-прес­тиж­ни­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет у нас - УН­СС. Те са с вис­ши ико­но­ми­чес­ки учи­ли­ща от над 45 дър­жа­ви - Ав­стрия, Азер­байд­жан, Ал­ба­ния, Бе­ла­рус, Бел­гия, Бра­зи­лия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ви­ет­нам, Гер­ма­ния, Гру­зия, Гър­ция, Еги­пет, Из­ра­ел, Ин­дия, Ис­па­ния, Ита­лия, Йор­да­ния, Ка­зах­стан, Ки­пър, Ки­тай, Ко­со­во, Лат­вия, Ли­ван, Ма­лай­зия, Мал­та, Мек­си­ко, Мол­до­ва, Ни­дер­лан­дия, Нор­ве­гия, Пол­ша, Ру­мъ­ния, Ру­сия, САЩ, Се­вер­на Ма­ке­до­ния, Сло­ва­кия, Сър­бия, Тай­ван, Тур­ция, Ук­рай­на, Фран­ция, Хър­ват­ска, Че­хия, Швей­ца­рия, Юж­на Ко­рея, Япо­ния и др.

Меж­ду­на­род­на­та дей­ност в УН­СС да­ти­ра от са­мо­то съз­да­ва­не на уни­вер­си­те­та. Днес пар­тньор­ства­та на уни­вер­си­те­та са в три стра­те­ги­чес­ки нап­рав­ле­ния - об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка и съз­да­ва­не на до­ба­ве­на стой­ност за об­щес­тво­то. Имен­но те прев­ръ­щат УН­СС в ут­вър­де­на ин­сти­ту­ция в ев­ро­пейс­ко­то прос­тран­ство.

Ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та дей­ност в уни­вер­си­те­та е фо­ку­си­ра­на глав­но вър­ху на­сър­ча­ва­не­то на мо­бил­нос­тта, по­доб­ря­ва­не­то на меж­ду­на­род­ния про­фил на спе­ци­ал­нос­ти­те и учас­ти­е­то в меж­ду­на­род­ни об­ра­зо­ва­тел­ни про­ек­ти.

В мо­мен­та УН­СС пред­ла­га шест ба­ка­ла­вър­ски и пет ма­гис­тър­ски спе­ци­ал­нос­ти, в ко­и­то обу­че­ни­е­то се из­вър­шва из­ця­ло на ан­глий­ски език. Съ­щес­тву­ват и две съв­мес­тни ма­гис­тър­ски спе­ци­ал­нос­ти (с University of International Studies of Rome - Ита­лия, и Shanghai Jiao Tong University - Ки­тай), ко­и­то оси­гу­ря­ват на сту­ден­ти­те "двой­на" дип­ло­ма. Ус­той­чив е опи­тът и в про­веж­да­не­то на обу­че­ние по съв­мес­тни док­тор­ски прог­ра­ми с чуж­дес­тран­ни уни­вер­си­те­ти и док­тор­ски прог­ра­ми със съв­мес­тно на­уч­но ръ­ко­вод­ство. Та­ки­ва са прог­ра­ми­те с Vrije Universiteit Brussel - Бел­гия, Modern University for Business and Science - Ли­ван, и Haxhi Zeka University - Ко­со­во. Мно­го от спе­ци­ал­нос­ти­те в уни­вер­си­те­та са ак­ре­ди­ти­ра­ни от меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции, сред ко­и­то: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), European Logistics Association (ELA), International Atomic Energy Agency (IAEA), Institute of Chartered Accounting in England and Wales (ICAEW), World Intellectual Property Organization (WIPO) и др.

Об­ра­зо­ва­тел­ни­те про­ек­ти, ре­а­ли­зи­ра­ни до мо­мен­та по раз­лич­ни ев­ро­пей­ски и меж­ду­на­род­ни прог­ра­ми, са на­ис­ти­на мно­гоб­рой­ни, а бъ­де­щи­те ам­би­ции са свър­за­ни с то­ва УН­СС да бъ­де част от ев­ро­пей­ски меж­ду­у­ни­вер­си­тет­ски кам­пус на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние за­ед­но с още пет дру­ги во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та.

По от­но­ше­ние ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ска­та дей­ност най-це­нен опит в УН­СС е нат­ру­пан чрез сис­тем­но­то учас­тие на пре­по­да­ва­те­ли­те в меж­ду­на­род­ни на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски про­ек­ти и меж­ду­на­род­ни на­уч­ни фо­ру­ми. Зна­чи­тел­на част от про­ек­ти­те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в меж­ду­на­род­ни ко­лек­ти­ви по Шес­та и Сед­ма Рам­ко­ва прог­ра­ма на ЕС, как­то и по Хо­ри­зонт 2020.

Важ­на ро­ля за меж­ду­на­род­но­то на­уч­но сът­руд­ни­чес­тво има и учас­ти­е­то на уни­вер­си­те­та в тран­сна­ци­о­нал­ни на­уч­ни мре­жи, из­граж­да­щи съв­ре­мен­ни Ев­ро­пей­ски на­уч­ни ин­фрас­трук­ту­ри в со­ци­ал­ни­те на­у­ки. Зна­чим е и при­но­сът на ре­гу­ляр­но про­веж­да­ни­те в уни­вер­си­те­та меж­ду­на­род­ни на­уч­ни фо­ру­ми, ор­га­ни­зи­ра­ни от фа­кул­те­ти, ка­тед­ри, ин­сти­ту­ти и цен­тро­ве. През пос­лед­ни­те пет го­ди­ни, поч­ти ня­ма учеб­на сед­ми­ца, в ко­я­то уни­вер­си­те­тът да не е бил до­ма­кин на съ­би­тие с меж­ду­на­род­но учас­тие. Сред най-ма­щаб­ни­те меж­ду­на­род­ни съ­би­тия през пос­лед­ни­те го­ди­ни са VIII ASECU Youth Меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция и лят­но учи­ли­ще, про­ве­де­ни дни пре­ди на­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на по слу­чай 100-го­диш­ни­на­та на уни­вер­си­те­та. В тях учас­тва­ха над 50 сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли от 13 уни­вер­си­те­та от Ал­ба­ния, Бъл­га­рия, Гър­ция, Ки­тай, Ру­мъ­ния, Ру­сия, Тур­ция и Ук­рай­на.

УН­СС тра­ди­ци­он­но ор­га­ни­зи­ра и учас­тва в мно­жес­тво меж­ду­на­род­ни фо­ру­ми на со­ци­ал­но зна­чи­ми те­ми. При­ме­ри са ино­ва­тив­ни­те сту­ден­тски про­ек­ти с Rotterdam Business School - Ни­дер­лан­дия, и Financial University under the Government of the Russian Federation - Ру­сия, до­ма­кин­ство­то на со­фийс­ко­то из­да­ние на пъ­ту­ва­щия се­ми­нар "Women in Entrepreneurship" Roadshow 2019 и мно­го дру­ги. Съв­мес­тно със свои чуж­дес­тран­ни пар­тньо­ри УН­СС учас­тва и в ини­ци­а­ти­ви за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на бъл­гар­ски и чуж­дес­тран­ни ор­га­ни­за­ции с при­нос в ус­той­чи­во­то раз­ви­тие. Та­ка­ва ини­ци­а­ти­ва е Меж­ду­на­род­на­та на­уч­но-прак­ти­чес­ка кон­фе­рен­ция SOVAТ19 в Со­фия (и пред­сто­я­ща­та SOVAТ20 в Бра­тис­ла­ва) за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на ус­пеш­ни прак­ти­ки на кор­по­ра­тив­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност, ор­га­ни­зи­ра­на в пар­тньор­ство с University of Economics in Bratislava - Сло­ва­кия, и По­сол­ство­то на Сло­ваш­ка­та ре­пуб­ли­ка в Бъл­га­рия.

 

Сту­ден­тска мо­бил­ност в над 220 вис­ши учи­ли­ща

Над 1000 чуж­ди сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли ста­на­ха пос­ла­ни­ци на уни­вер­си­те­та и Бъл­га­рия