УНСС има 150 партньори в 45 държави

УН­СС ста­ва част от ев­ро­пей­ски кам­пус за­ед­но с още 5 во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та

УНСС има 150 партньори в 45 държави | StandartNews.com

  • 6 бакалавърски и 5 магистърски специалности на английски език предлага вузът
  • УН­СС ста­ва част от ев­ро­пей­ски кам­пус за­ед­но с още 5 во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та

Над 150 дейс­тва­щи меж­ду­на­род­ни пар­тньор­ства има в мо­мен­та най-прес­тиж­ни­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет у нас - УН­СС. Те са с вис­ши ико­но­ми­чес­ки учи­ли­ща от над 45 дър­жа­ви - Ав­стрия, Азер­байд­жан, Ал­ба­ния, Бе­ла­рус, Бел­гия, Бра­зи­лия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ви­ет­нам, Гер­ма­ния, Гру­зия, Гър­ция, Еги­пет, Из­ра­ел, Ин­дия, Ис­па­ния, Ита­лия, Йор­да­ния, Ка­зах­стан, Ки­пър, Ки­тай, Ко­со­во, Лат­вия, Ли­ван, Ма­лай­зия, Мал­та, Мек­си­ко, Мол­до­ва, Ни­дер­лан­дия, Нор­ве­гия, Пол­ша, Ру­мъ­ния, Ру­сия, САЩ, Се­вер­на Ма­ке­до­ния, Сло­ва­кия, Сър­бия, Тай­ван, Тур­ция, Ук­рай­на, Фран­ция, Хър­ват­ска, Че­хия, Швей­ца­рия, Юж­на Ко­рея, Япо­ния и др.

Меж­ду­на­род­на­та дей­ност в УН­СС да­ти­ра от са­мо­то съз­да­ва­не на уни­вер­си­те­та. Днес пар­тньор­ства­та на уни­вер­си­те­та са в три стра­те­ги­чес­ки нап­рав­ле­ния - об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка и съз­да­ва­не на до­ба­ве­на стой­ност за об­щес­тво­то. Имен­но те прев­ръ­щат УН­СС в ут­вър­де­на ин­сти­ту­ция в ев­ро­пейс­ко­то прос­тран­ство.

Ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та дей­ност в уни­вер­си­те­та е фо­ку­си­ра­на глав­но вър­ху на­сър­ча­ва­не­то на мо­бил­нос­тта, по­доб­ря­ва­не­то на меж­ду­на­род­ния про­фил на спе­ци­ал­нос­ти­те и учас­ти­е­то в меж­ду­на­род­ни об­ра­зо­ва­тел­ни про­ек­ти.

В мо­мен­та УН­СС пред­ла­га шест ба­ка­ла­вър­ски и пет ма­гис­тър­ски спе­ци­ал­нос­ти, в ко­и­то обу­че­ни­е­то се из­вър­шва из­ця­ло на ан­глий­ски език. Съ­щес­тву­ват и две съв­мес­тни ма­гис­тър­ски спе­ци­ал­нос­ти (с University of International Studies of Rome - Ита­лия, и Shanghai Jiao Tong University - Ки­тай), ко­и­то оси­гу­ря­ват на сту­ден­ти­те "двой­на" дип­ло­ма. Ус­той­чив е опи­тът и в про­веж­да­не­то на обу­че­ние по съв­мес­тни док­тор­ски прог­ра­ми с чуж­дес­тран­ни уни­вер­си­те­ти и док­тор­ски прог­ра­ми със съв­мес­тно на­уч­но ръ­ко­вод­ство. Та­ки­ва са прог­ра­ми­те с Vrije Universiteit Brussel - Бел­гия, Modern University for Business and Science - Ли­ван, и Haxhi Zeka University - Ко­со­во. Мно­го от спе­ци­ал­нос­ти­те в уни­вер­си­те­та са ак­ре­ди­ти­ра­ни от меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции, сред ко­и­то: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), European Logistics Association (ELA), International Atomic Energy Agency (IAEA), Institute of Chartered Accounting in England and Wales (ICAEW), World Intellectual Property Organization (WIPO) и др.

Об­ра­зо­ва­тел­ни­те про­ек­ти, ре­а­ли­зи­ра­ни до мо­мен­та по раз­лич­ни ев­ро­пей­ски и меж­ду­на­род­ни прог­ра­ми, са на­ис­ти­на мно­гоб­рой­ни, а бъ­де­щи­те ам­би­ции са свър­за­ни с то­ва УН­СС да бъ­де част от ев­ро­пей­ски меж­ду­у­ни­вер­си­тет­ски кам­пус на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние за­ед­но с още пет дру­ги во­де­щи за­пад­но­ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­та.

По от­но­ше­ние ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ска­та дей­ност най-це­нен опит в УН­СС е нат­ру­пан чрез сис­тем­но­то учас­тие на пре­по­да­ва­те­ли­те в меж­ду­на­род­ни на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски про­ек­ти и меж­ду­на­род­ни на­уч­ни фо­ру­ми. Зна­чи­тел­на част от про­ек­ти­те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в меж­ду­на­род­ни ко­лек­ти­ви по Шес­та и Сед­ма Рам­ко­ва прог­ра­ма на ЕС, как­то и по Хо­ри­зонт 2020.

Важ­на ро­ля за меж­ду­на­род­но­то на­уч­но сът­руд­ни­чес­тво има и учас­ти­е­то на уни­вер­си­те­та в тран­сна­ци­о­нал­ни на­уч­ни мре­жи, из­граж­да­щи съв­ре­мен­ни Ев­ро­пей­ски на­уч­ни ин­фрас­трук­ту­ри в со­ци­ал­ни­те на­у­ки. Зна­чим е и при­но­сът на ре­гу­ляр­но про­веж­да­ни­те в уни­вер­си­те­та меж­ду­на­род­ни на­уч­ни фо­ру­ми, ор­га­ни­зи­ра­ни от фа­кул­те­ти, ка­тед­ри, ин­сти­ту­ти и цен­тро­ве. През пос­лед­ни­те пет го­ди­ни, поч­ти ня­ма учеб­на сед­ми­ца, в ко­я­то уни­вер­си­те­тът да не е бил до­ма­кин на съ­би­тие с меж­ду­на­род­но учас­тие. Сред най-ма­щаб­ни­те меж­ду­на­род­ни съ­би­тия през пос­лед­ни­те го­ди­ни са VIII ASECU Youth Меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция и лят­но учи­ли­ще, про­ве­де­ни дни пре­ди на­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на по слу­чай 100-го­диш­ни­на­та на уни­вер­си­те­та. В тях учас­тва­ха над 50 сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли от 13 уни­вер­си­те­та от Ал­ба­ния, Бъл­га­рия, Гър­ция, Ки­тай, Ру­мъ­ния, Ру­сия, Тур­ция и Ук­рай­на.

УН­СС тра­ди­ци­он­но ор­га­ни­зи­ра и учас­тва в мно­жес­тво меж­ду­на­род­ни фо­ру­ми на со­ци­ал­но зна­чи­ми те­ми. При­ме­ри са ино­ва­тив­ни­те сту­ден­тски про­ек­ти с Rotterdam Business School - Ни­дер­лан­дия, и Financial University under the Government of the Russian Federation - Ру­сия, до­ма­кин­ство­то на со­фийс­ко­то из­да­ние на пъ­ту­ва­щия се­ми­нар "Women in Entrepreneurship" Roadshow 2019 и мно­го дру­ги. Съв­мес­тно със свои чуж­дес­тран­ни пар­тньо­ри УН­СС учас­тва и в ини­ци­а­ти­ви за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на бъл­гар­ски и чуж­дес­тран­ни ор­га­ни­за­ции с при­нос в ус­той­чи­во­то раз­ви­тие. Та­ка­ва ини­ци­а­ти­ва е Меж­ду­на­род­на­та на­уч­но-прак­ти­чес­ка кон­фе­рен­ция SOVAТ19 в Со­фия (и пред­сто­я­ща­та SOVAТ20 в Бра­тис­ла­ва) за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на ус­пеш­ни прак­ти­ки на кор­по­ра­тив­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност, ор­га­ни­зи­ра­на в пар­тньор­ство с University of Economics in Bratislava - Сло­ва­кия, и По­сол­ство­то на Сло­ваш­ка­та ре­пуб­ли­ка в Бъл­га­рия.

Сту­ден­тска мо­бил­ност в над 220 вис­ши учи­ли­ща

Над 1000 чуж­ди сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли ста­на­ха пос­ла­ни­ци на уни­вер­си­те­та и Бъл­га­рия

Мо­бил­нос­тта е ед­на от го­ле­ми­те гор­дос­ти на УН­СС. Уни­вер­си­те­тът има склю­че­ни до­го­во­ри с над 220 вис­ши учи­ли­ща от дър­жа­ви от ЕС за сту­ден­тска, пре­по­да­ва­тел­ска и ад­ми­нис­тра­тив­на мо­бил­ност.

Спе­ци­ал­но за це­ли­те на Ера­зъм - най-ус­пеш­на­та прог­ра­ма на Ев­ро­пей­ския съ­юз за об­мен на сту­ден­ти, пре­по­да­ва­те­ли и слу­жи­те­ли, през 2005 г. в УН­СС е съз­да­ден Уни­вер­си­тет­ски цен­тър за мо­бил­ност на сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли (УЦ­МСП). Той ко­ор­ди­ни­ра и ре­а­ли­зи­ра дей­нос­ти­те по ин­фор­ми­ра­не за въз­мож­нос­ти­те за меж­ду­на­род­на ака­де­мич­на мо­бил­ност, сти­му­ли­ра­не на по­тен­ци­ал­ни­те учас­тни­ци и ор­га­ни­зи­ра­не на мо­бил­нос­тта по прог­ра­ма­та. В нея е за­лег­нал стре­ме­жът да се спо­де­ля, да се об­щу­ва, да се свър­зват хо­ра­та по­меж­ду си. Ре­а­ли­зи­ра­не­то на Ера­зъм за­поч­ва още през 1987 г. ка­то в прог­ра­ма­та се включ­ват 33 ев­ро­пей­ски стра­ни. От 2014 г. тя обе­ди­ня­ва всич­ки фи­нан­си­ра­ни от ЕС про­ек­ти за об­ра­зо­ва­ние, ква­ли­фи­ка­ция, мла­деж и спорт. Бъл­га­рия за пър­ви път из­пра­ща сту­ден­ти на мо­бил­ност през учеб­на­та 1999/2000 го­ди­на, ка­то още от съ­ща­та го­ди­на УН­СС ак­тив­но се включ­ва в ака­де­мич­ния об­мен.

От ака­де­мич­на­та 2017/2018 го­ди­на в УН­СС ус­пеш­но се под­гот­вят и ре­а­ли­зи­рат про­ек­ти за сту­ден­тски и пре­по­да­ва­тел­ски об­мен по Ера­зъм и с пар­тньор­ски дър­жа­ви из­вън ЕС - с Ка­зах­стан, Ви­ет­нам, Йор­да­ния, Ко­со­во, Ма­ро­ко и Ал­ба­ния. В пет­на­де­сет­го­диш­на­та си ис­то­рия Уни­вер­си­тет­ски­ят цен­тър ин­тен­зив­но съ­дейс­тва за ре­а­ли­зи­ра­не­то на над 1700 сту­ден­тски мо­бил­нос­ти и по­ве­че от 400 мо­бил­нос­ти на пре­по­да­ва­те­ли и ад­ми­нис­тра­ти­вен пер­со­нал. Учас­тни­ци­те в прог­ра­ма­та от УН­СС спо­де­лят, че ака­де­мич­ни­ят об­мен по Ера­зъм се прев­ръ­ща в ис­тин­ско пре­жи­вя­ва­не. Те по­ви­ша­ват ком­пе­тен­ци­и­те си, усъ­вър­шен­стват ези­ко­ви­те и ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те си уме­ния и уме­ни­я­та за ра­бо­та в мул­ти­кул­тур­на сре­да. Пъ­ту­ва­не­то, но­ва­та сре­да, раз­ши­ря­ва­не­то на кръ­го­зо­ра изос­трят се­ти­ва­та и обу­че­ни­е­то е ес­тес­тве­но и ле­ко, а при­я­тел­ства­та ос­та­ват за цял жи­вот. В пос­лед­ни­те две де­се­ти­ле­тия УН­СС е ут­вър­де­на прив­ле­ка­тел­на дес­ти­на­ция за ака­де­ми­чен об­мен и за по­ве­че от 800 чуж­дес­тран­ни сту­ден­ти и над 250 пре­по­да­ва­те­ли и ад­ми­нис­тра­ти­вен пер­со­нал. Всич­ки те се прев­ръ­щат в ед­ни от най-цен­ни­те пос­ла­ни­ци на уни­вер­си­те­та и на Бъл­га­рия.

Над 6 млн. лв. по европроекти

Над 6 млн. ле­ва сред­ства за про­ек­ти по опе­ра­тив­ни­те прог­ра­ми и струк­тур­ни­те фон­до­ве на ЕС е по­лу­чил УН­СС пред 2019 г. За 2018г. та­зи су­ма е би­ла мал­ко под 1 млн. ле­ва. В мо­мен­та уни­вер­си­те­тът учас­тва го­диш­но в над 10 про­ек­та, фи­нан­си­ра­ни от сред­ства по раз­лич­ни мер­ки на опе­ра­тив­ни­те прог­ра­ми и струк­тур­ни­те фон­до­ве на ЕС, как­то и в над 15 меж­ду­на­род­ни про­ек­та, фи­нан­си­ра­ни по прог­ра­ма Ера­зъм + и Хо­ри­зонт 2020. Го­ля­ма част от те­зи про­ек­ти це­лят да по­доб­рят ка­чес­тво­то на про­веж­да­не на обу­че­ние и на на­уч­ни из­след­ва­ния в УН­СС, ка­то раз­чи­тат на съ­щес­тву­ва­щи­те доб­ри мо­де­ли на вза­и­мо­дейс­твие "УН­СС - биз­нес" и "УН­СС - дър­жав­на ад­ми­нис­тра­ция". Сред най-зна­чи­ми­те про­ек­ти са "Ди­ги­та­ли­за­ция на ико­но­ми­ка­та в сре­да на Го­ле­ми дан­ни" и "По­ви­ша­ва­не на из­сле­до­ва­тел­ския по­тен­ци­ал на УН­СС и по­доб­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та за про­веж­да­не на на­уч­ни из­след­ва­ния-ин­вес­ти­ция с мно­го из­ме­ре­ния", фи­нан­си­ра­ни по ОП НО­ИР. А съ­що та­ка и "Към ус­той­чи­ви и гъв­ка­ви сис­те­ми за зе­ме­де­лие в ЕС", фи­нан­си­ран по Хо­ри­зонт 2020, "Съз­да­ва­не на те­о­ре­тич­на ба­за за прак­ти­ку­ва­щи­те цен­тро­ве за ино­ва­ции и за­е­тост" и "Ин­тег­ри­ра­не раз­ви­ва­не­то на та­лан­ти към ино­ва­ци­он­ни­те еко­сис­те­ми във вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние", фи­нан­си­ра­ни по Ера­зъм +.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай