В Стара Загора ще бъде отбелязан Световният ден на хипертонията

Участниците ще получат информационни материали със съвети за здравословен начин на живот

В Стара Загора ще бъде отбелязан Световният ден на хипертонията | StandartNews.com

За 15-ти пореден път в България ще сепроведе национална здравна кампанияпод надслов „ИЗМЕРВАНЕ, КОЕТО СПАСЯВАЖИВОТ. ТВОЯ" за отбелязване наСветовния ден на хипертонията. На 19 май(сряда), от 10.00 до 16.00 часа, на бул.“ЦарСимеон Велики“, срещу сградата наОбщина Стара Загора (долната Гъба), щебъде разположен пункт, къдетогражданите ще могат да измеряткръвното си налягане и да се информиратпо проблемите на хипертонията.Участниците ще получат информационниматериали със съвети за здравословенначин на живот, за стойностите накръвното налягане и как да разпознаватнеговото покачване. Ще бъде измеренокръвното им налягане с електронниапарати, снабдени с AFIB-технология заоткриване на предсърдно мъждене безЕКГ. Тази технология е подходящ исигурен метод за скрининг напредсърдно мъждене в домашни условиякато профилактика на мозъчен инсулт иинфаркт.Българската лига по хипертонияподчертава значението на повишаванекачеството на осведоменост, контрол итерапия на високото кръвно наляганекато ключово действие, необходимо запревенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания в България.Инициативата се подкрепя официално отСветовната лига по хипертония,Международното дружество похипертония, Световната инициатива попроблемите, свързани с консумацията насол и здравето и Международнатадиабетна федерация. Всички тезиорганизации работят съвместно заповишаване информираността нанаселението в световен мащаб зазначението на високото кръвноналягане, като рисков фактор завъзникване на различни сърдечносъдови, мозъчно съдови, бъбречни идруги усложнения. При организациятаизмерванията ще бъдат съобразени сепидемиологичната обстановка и ще сеприложат всички законови мерки забезопасност на участниците на местатаза скрининг. Програма ще бъдепубликувана в сайта на Българскаталига по хипертония (https://hypertension.bg/) инашите партньори. Допълнителнаинформация за кампанията може да бъденамерена и на официалния сайт на May MeasureMonth (https://maymeasure.org/).--

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай