Събота,

МОСВ организира 5 срещи за качеството на водите

От: Стандарт -
114
МОСВ организира 5 срещи за качеството на водите
A
A
A

     

Про­дъл­жа­ва ра­бо­та­та по про­ект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03

"До­из­г­раж­да­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на во­ди­те"

   Ми­нис­тер­с­т­во на окол­на­та сре­да и во­ди­те ор­га­ни­зи­ра 5 сре­щи-кон­сул­та­ции по Про­ект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "До­из­г­раж­да­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на во­ди­те". Пър­ва­та сре­ща се про­ве­де в град Вар­на, в хо­тел "Гол­дън Тю­лип" на 19 фев­ру­а­ри 2020 г.

   Про­ек­тът се ре­а­ли­зи­ра с фи­нан­со­ва­та под­к­ре­па на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Окол­на сре­да 2014-2020". Ев­ро­пейс­ко­то фи­нан­си­ра­не, в раз­мер на 12 749 914.00 лв., е със сред­с­т­ва на Ко­хе­зи­он­ния фонд.

   На сре­ща­та при­със­т­ва­ха пред­с­та­ви­те­ли на ди­рек­ция "Уп­рав­ле­ние на во­ди­те", ко­я­то е бе­не­фи­ци­ент по про­ек­та, пред­с­та­ви­те­ли на Ба­сей­но­ва ди­рек­ция "Чер­но­мор­с­ки ра­йон", Ре­ги­о­нал­на­та ла­бо­ра­то­рия към ИА­ОС, град Шу­мен, На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут по ме­те­о­ро­ло­гия и хид­ро­ло­гия - фи­ли­ал Вар­на, ДЗЗД "Ин­ф­ра-Те­ра-про­ект".

   Чрез из­пъл­не­ни­е­то на про­ект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "До­из­г­раж­да­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на во­ди­те" се це­ли до­из­г­раж­да­не и/или оп­ти­ми­зи­ра­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на по­вър­х­нос­т­ни­те и под­зем­ни­те во­ди. По вре­ме на сре­ща­та бя­ха пред­с­та­ве­ни под­роб­ни ана­ли­зи на със­то­я­ни­е­то на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на по­вър­х­нос­т­ни­те и под­зем­ни­те во­ди в Чер­но­мор­с­кия ра­йон за ба­сей­но­во уп­рав­ле­ние и пред­ло­же­ния за оп­ти­ми­зи­ра­не­то им.

   Пред­с­та­ви­тел на ДЗЗД "Ин­ф­ра-Те­ра-про­ект" пред­с­та­ви дей­нос­ти­те, свър­за­ни с ана­ли­за на мре­жа­та за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­ве­но­то със­то­я­ние на под­зем­ни­те во­ди, про­ект на ин­с­т­ру­мент/ба­за-дан­ни за под­дър­жа­не на ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция за ко­ли­чес­т­ве­но­то със­то­я­ние на под­зем­ни­те во­ди. Пред­с­та­ви­тел на НИМХ - фи­ли­ал Вар­на пред­с­та­ви ана­ли­за на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на по­вър­х­нос­ти­те во­ди в Чер­но­мор­с­кия ра­йон за ба­сей­но­во уп­рав­ле­ние. Нап­ра­вен бе­ше прег­лед на дей­нос­ти­те за оп­ти­ми­зи­ра­не на те­зи мре­жи, пред­с­та­ве­ни бя­ха ме­то­ди за под­бор на но­ви пун­к­то­ве за мо­ни­то­ринг. Раз­г­ле­да­ни бя­ха и тех­ни­чес­ки­те ас­пек­ти, в то­ва чис­ло и прак­ти­чес­ки ог­ра­ни­че­ния (дос­тъп, елек­т­ро­зах­ран­ва­не) при из­бо­ра на мес­то­по­ло­же­ни­е­то на но­ви стан­ции за мо­ни­то­ринг.

   Пре­зен­та­ци­и­те бя­ха в ос­но­ва­та на дис­ку­сии по кон­к­рет­ни въп­ро­си от­нос­но прак­ти­чес­ка­та при­ло­жи­мост на под­хо­ди­те за оп­ти­ми­зи­ра­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на во­ди­те, сре­ща­ни­те труд­нос­ти и въз­мож­нос­ти­те за тях­но­то пре­о­до­ля­ва­не.

   Нап­ра­ве­ни­те пре­по­ръ­ки от ек­с­пер­ти­те, учас­т­ва­щи в сре­ща­та, ще бъ­дат из­пол­з­ва­ни при фи­на­ли­зи­ра­не­то на оп­ти­ми­за­ци­я­та на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на под­зем­ни­те и по­вър­х­нос­т­ни­те во­ди.

   Про­ект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "До­из­г­раж­да­не на мре­жи­те за мо­ни­то­ринг на ко­ли­чес­т­во­то на во­ди­те" е на стой­ност 14 999 898.82 ле­ва, ка­то 85% са фи­нан­си­ра­ни от ЕС чрез Ко­хе­зи­о­нен фонд.

 


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията