Петък,

Айтос с най-модерна пречиствателна станция

От: Стандарт -
1789
Айтос с най-модерна пречиствателна станция
A
A
A

  • Най-го­ле­ми­ят ин­фрас­трук­ту­рен про­ект в гра­да от 30 го­ди­ни е де­ло на кон­сор­ци­ум с во­дещ пар­тньор КА­РО ТРЕЙ­ДИНГ ООД

След 10 го­ди­ни ча­ка­не Ай­тос ве­че мо­же да се пох­ва­ли с най-мо­дер­на пре­чис­тва­тел­на стан­ция. Тя пре­чис­тва от­па­дъч­ни­те во­ди на над 22 000 ду­ши ка­то тех­но­ло­гич­на­та й схе­ма включ­ва ме­ха­нич­но и пъл­но би­о­ло­гич­но пре­чис­тва­не на от­па­дъч­ни­те во­ди с от­стра­ня­ва­не на азот и фос­фор, ста­би­ли­за­ция и ме­ха­нич­но обез­вод­ня­ва­не на из­лиш­на­та утай­ка.

Ма­щаб­ни­ят ин­фрас­трук­ту­рен про­ект е най-го­ле­ми­ят за гра­да от на­ча­ло­то на де­мок­ра­ци­я­та у нас. Из­пъл­не­ни­е­то му се на­реж­да сред топ ин­вес­ти­ци­и­те в стра­на­та.

Про­ек­тът е из­пъл­нен от кон­сор­ци­ум с во­дещ пар­тньор КА­РО ТРЕЙ­ДИНГ ООД - ед­на от ком­па­ни­и­те у нас с най-го­лям опит в ре­а­ли­за­ци­я­та на вод­ни цик­ли.

Със су­пер мо­дер­на­та пре­чис­тва­тел­на стан­ция Ай­тос ве­че от­го­ва­ря на ед­но от най-важ­ни­те ус­ло­вия за прив­ли­ча­не на ин­вес­ти­то­ри, осо­бе­но в об­лас­тта на ту­риз­ма и ле­ка­та про­миш­ле­ност. Об­щи­на­та тряб­ва­ше да ми­не през два прог­рам­ни пе­ри­о­да, за да се стиг­не до пър­ва­та коп­ка през ав­густ 2018 г. и ре­ал­но­то стро­и­тел­ство на съ­о­ръ­же­ни­е­то. То бе тър­жес­тве­но от­кри­то 20 юли 2020 г. от кме­та на Ай­тос Ва­сил Ед­рев и еки­па по про­ект "Пре­чис­тва­тел­на стан­ция за от­па­дъч­ни во­ди на град Ай­тос" на Об­щи­на Ай­тос с ръ­ко­во­ди­тел инж. Иван Би­де­лев.

"Ис­ти­на­та е, че ча­ка­ме то­зи ден от го­ди­ни. За­що­то то­ва е най-го­ля­ма­та ин­вес­ти­ция за Ай­тос от 30 го­ди­ни на­сам. Горд съм, че пос­тиг­нах­ме очак­ва­ния ре­зул­тат - пре­чис­тва­не на всич­ки от­па­дъч­ни во­ди на те­ри­то­ри­я­та, и по-чис­та окол­на сре­да за граж­да­ни­те на об­щи­на Ай­тос", за­я­ви кме­тът Ва­сил Ед­рев. И раз­ка­за: "Ра­бо­та­та по про­ек­та бе­ше мно­го про­дъл­жи­тел­на и теж­ка. Ми­нах­ме през два прог­рам­ни пе­ри­о­да. По­лу­чих­ме мно­го се­ри­оз­на под­кре­па от Ми­нис­тер­ство­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те и от Уп­рав­ля­ва­щия ор­ган на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Окол­на сре­да".

През пос­лед­ни­те 8-9 го­ди­ни об­щи­на Ай­тос ре­а­ли­зи­ра де­сет­ки про­ек­ти, но по то­зи об­щин­ска­та ад­ми­нис­тра­ция ра­бо­ти от пър­вия ден на пър­вия ми ман­дат ка­то кмет на Ай­тос, ка­за още Ед­рев. И обоб­щи: "Ка­то се има пред­вид, че то­зи про­ект ми бе­ше за­ве­щан от пред­ход­но­то об­щин­ско уп­рав­ле­ние, ня­ма как днес да не съм горд и до­во­лен."

На це­ре­мо­ни­я­та по от­кри­ва­не­то при­със­тва­ха на­род­ни­те пред­ста­ви­те­ли Иве­ли­на Ва­си­ле­ва и Се­вим Али, об­лас­тни­ят уп­ра­ви­тел Въл­чо Чо­ла­ков, кме­то­ве­те на Сун­гур­ла­ре и Ру­ен - Ге­ор­ги Ке­нов и Ис­ма­ил Ос­ман, инж. Ган­чо Те­нев - ди­рек­тор на ВиК-Бур­гас, инж. Тон­ка Ата­на­со­ва - ди­рек­тор на РИ­ОСВ-Бур­гас, Ли­дия Стан­ко­ва - ди­рек­тор Об­лас­тна ди­рек­ция "Зе­ме­де­лие и го­ри" - Бур­гас, ше­фо­ве на служ­би, об­щин­ски съ­вет­ни­ци, кме­то­ве на на­се­ле­ни мес­та, пред­ста­ви­те­ли на фир­ми­те из­пъл­ни­те­ли и сто­ти­ци жи­те­ли на гра­да.

В но­во­то пре­чис­тва­тел­но съ­о­ръ­же­ние на Ай­тос са ин­вес­ти­ра­ни 18 262 282,82 лв. Фи­нан­си­ра­не­то от Ко­хе­зи­о­нен фонд (ЕС) е 11 513 369,03 лв., на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не е 2 031 771,01 лв., а соб­стве­ни­ят при­нос на об­щи­на­та - 4 717 142,78 лв. Из­пъл­ни­те­ли по две­те обо­со­бе­ни по­зи­ции на про­ек­та са ДЗ­ЗД КА-АЙ­ТОС, с во­дещ пар­тньор "КА­РО ТРЕЙ­ДИНГ" ООД и ДЗ­ЗД "ВО­ДО­КА­НАЛ АЙ­ТОС 2017". Те ус­пеш­но из­пъл­ни­ха две­те ос­нов­ни дей­нос­ти по про­ек­та - из­граж­да­не на пре­чис­тва­тел­на­та стан­ция и съ­път­ства­ща­та ин­фрас­трук­ту­ра, ка­то до­веж­дащ во­доп­ро­вод, пло­щад­ко­ви пъ­ти­ща вън­шно елек­тро­зах­ран­ва­не и др. И до­из­граж­да­не на Гла­вен клон I и Гла­вен клон III от ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на Ай­тос и всич­ки съ­път­ства­щи съ­о­ръ­же­ния - пре­лив­ни­ци, за­дър­жа­те­ли, шах­ти и др. Кме­тът Ед­рев спе­ци­ал­но бла­го­да­ри на на­род­ния пред­ста­ви­тел от ГЕРБ Иве­ли­на Ва­си­ле­ва, с ко­я­то, в ка­чес­тво­то й на ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те, през яну­а­ри 2017 г. е под­пи­сал до­го­во­ра за фи­нан­си­ра­не на про­ек­та.

Кме­тът от­че­те ек­спер­тна­та по­мощ на МОСВ, на уп­рав­ле­ни­е­то на опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Окол­на сре­да", на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци, на об­щин­ския екип по про­ек­та и спе­ци­ал­но бла­го­да­ри за пер­фек­тна­та ра­бо­та на из­пъл­ни­те­ли­те с во­дещ пар­тньор КА­РО ТРЕЙ­ДИНГ ООД, ко­и­то до­ве­до­ха про­ек­та до ус­пе­шен край.

Об­лас­тни­ят уп­ра­ви­тел Въл­чо Чо­ла­ков чес­ти­ти на ай­тоз­лии но­во­то съ­о­ръ­же­ние и за­я­ви, че го­ре­що под­кре­пя вся­ки про­ект, свър­зан със здра­ве­то на хо­ра­та. "На­да­ли пре­ди 10 го­ди­ни, ай­тоз­лии са си пред­ста­вя­ли, че днес ще от­кри­ем то­ва ма­щаб­но и мо­дер­но съ­о­о­ръ­же­ние за пре­чис­тва­не на от­па­дъч­ни­те во­ди. То е ин­вес­ти­ция в бъ­де­ще­то, ин­вес­ти­ция в опаз­ва­не­то на окол­на­та сре­да", за­я­ви още Чо­ла­ков.

"То­ва е 53-та пре­чис­тва­тел­на стан­ция и тя ми е осо­бе­но скъ­па. То­ва е про­ект, ре­зул­тат от пос­ле­до­ва­тел­ни­те уси­лия на про­ек­тан­ти, ин­же­не­ри и стро­и­те­ли, ре­зул­тат от уси­ли­я­та на кме­та Ва­сил Ед­рев и об­щин­ска­та ад­ми­нис­тра­ция. То­зи про­ект е осо­бе­но ва­жен и да­ва шанс на един осо­бе­но оби­чан от мен ре­ги­он - Ай­тос, да се раз­ви­ва ка­то мо­де­рен ев­ро­пей­ски град. Да­ва шанс на хо­ра­та да жи­ве­ят в чис­та и здра­вос­лов­на сре­да и да по­лу­ча­ват чис­ти и ка­чес­тве­ни ус­лу­ги", ка­за Иве­ли­на Ва­си­ле­ва.

Лен­та­та пре­ря­заха кме­тът Ва­сил Ед­рев, об­лас­тни­ят уп­ра­ви­тел Въл­чо Чо­ла­ков, Иве­ли­на Ва­си­ле­ва, пред­ста­ви­те­ли­те на фир­ми­те из­пъл­ни­те­ли на про­ек­та Кон­стан­ти­на Бу­лян­ска и Ру­мя­на Со­ко­ло­ва и Ган­чо Те­нев. Кме­тът из­ля во­да от мен­че­то със здра­вец с по­же­ла­ни­е­то, "не­ка во­да­та от ПСОВ-Ай­тос да бъ­де тол­ко­ва чис­та, кол­ко­то е во­да­та в то­ва мен­че!" Став­ро­фо­рен ико­ном Ро­мил Не­го­зов от­слу­жи во­дос­вет за здра­ве­то на еки­па и ус­пеш­но фун­кци­о­ни­ра­не на пре­чис­тва­тел­на­та стан­ция. Ре­ал­ни­ят старт на про­ек­та бе да­ден на 27 яну­а­ри 2017 г., ко­га­то в Ай­тос, в при­със­тви­е­то на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов, бе­ше под­пи­сан до­го­во­рът за фи­нан­си­ра­не по ОП "Окол­на сре­да". На 8 ав­густ 2018 го­ди­на тър­жес­тве­но бе­ше нап­ра­ве­на пър­ва­та коп­ка за из­граж­да­не на съ­о­ръ­же­ни­е­то, ко­е­то ве­че е ра­бо­те­що с Акт 16 и раз­ре­ши­тел­но, и пре­чис­тва от­па­дъч­ни­те во­ди на гра­да.

Пло­щад­ка­та на из­гра­де­на­та пре­чис­тва­тел­на стан­ция за от­па­дъч­ни во­ди е с об­ща площ 35,344 дка. Тя е в не­пос­ред­стве­на бли­зост до съ­щес­тву­ва­щия път Ай­тос - Тро­я­но­во.

Си­ту­и­ра­не­то на но­воп­ро­ек­ти­ра­ни­те сгра­ди и съ­о­ръ­же­ния е съ­об­ра­зе­но с тех­но­ло­гич­ния про­цес по пре­чис­тва­не на от­па­дъч­ни­те во­ди, кон­фи­гу­ра­ци­я­та на оп­ре­де­ле­на­та пло­щад­ка, до­веж­да­щия ко­лек­тор и мяс­то­то за от­веж­да­не и за­ус­тва­не на пре­чис­те­ни­те от­па­дъч­ни во­ди. Во­доп­ри­ем­ник на пре­чис­те­ни­те от­па­дъч­ни во­ди е Алан­ско де­ре - при­ток на Ай­тос­ка ре­ка. Де­ре­то пре­ми­на­ва в бли­зост до пло­щад­ка­та на ПСОВ - Ай­тос.

За пра­вил­на­та ек­спло­а­та­ция на пре­чис­тва­тел­на­та стан­ция са из­гра­де­ни пло­щад­ко­ви и сград­ни ВиК - мре­жи, тех­но­ло­гич­ни тръ­боп­ро­во­ди, сград­ни и пло­щад­ко­ви елек­три­чес­ки мре­жи. А съ­що та­ка и зах­ран­ващ елек­троп­ро­вод, ра­йон­но ос­вет­ле­ние, пло­щад­ко­ви пъ­ти­ща, пар­кинг и др. Из­пъл­не­но е озе­ле­ня­ва­не и бла­го­ус­тро­я­ва­не на пло­щад­ка­та. Пре­чис­тва­тел­на­та стан­ция е ог­ра­де­на с трай­на про­зир­на ог­ра­да с ви­со­чи­на 2,00 м на ме­тал­ни ко­ло­ве и вхо­ден пор­тал.


Всички новини от категория Моят град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com