Участие в конкурс от „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД

Покана

П О К А Н А    

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

НА „БЕЗКОНТАКТНИ  МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ“ ЕООД

 

 

            На основание чл. 28 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финасови институции, и решение на Управителя на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101, тел: 02/9316075; e-mail: о[email protected] , отправя настоящата покана при следните условия:

 

I. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за предоставяне на следните видове финансови услуги :

1.  Свободни парични средства – депозити .;

2.  Платежни и свързани услуги - управление на разплащателни сметки, банкови преводи,

     касови операции, и др;

3. Финансиране – банкови гаранции ;

Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и следва да участва за изпълнение на цялата поръчка.

Срокът за възлагане е 24 месеца от влизане в сила на договора.

 

              II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

1. Да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на закона на кредитните институции;

            2. Да представят копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;

 

            III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

 

1. Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата покана;

2. Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки;

3. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на български език;

4. Банката няма право да включва клаузи за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД  – доказва се с декларация по образец;

5. Предлаганите цени да са без ДДС. Стойностите на показателите  да са посочени в съответната валута, проценти или да са с „ДА” или „НЕ”; Ако участникът даде отговор „ДА“, на участника се присъждат максималните точки  дадени в Таблица № 1.

В т. 2.2.7.1 и 2.2.7.2 от Таблицата се присъждат отрицателни/наказателни/ точки за дадените предложения  по следния ред /попълват се само при даден отговор „НЕ” в т. 2.2.7/:

По т. 2.2.7.1. максимален брой наказателни точки за най-малкото/не благоприятното/ предложение, а за остоналите по формулата

6. Офертата не може да бъде с по-лоши условия от тези на аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната институция и от тези, обявени на официалната й страница в интернет, към датата на подаване на офертата;

7. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация, или от изрично упълномощено за това лице;

 

          Документи, които всяка оферта трябва да съдържа:

 • Административни сведения по образец– Приложение № 1;
 • Декларация по глава III. т.4 по образец – Приложение № 2
 • Декларация за конфиденциалност по образец – Приложение № 3
 • Ценово предложение – Приложение № 4
 • Документ по глава II т.1.
 • Документ по глава II т.2.
 • Декларация за приемане условията на конкурсната процедура – Приложение №5

 

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

 •             чийто оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази покана;
 • не са представили някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана;
 • чиято оферта не отговаря на условията в тази покана;

 

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

 •  е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
 •  е постъпила в нарушена цялост;
 •  е постъпила след изтичане на крайния срок;

 

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по начин, който не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и на условията, посочени в тази покана.

 

            IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. нa 19.10.2020 г.

Офертите се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи, в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. Върху плика се посочва име и адрес на оферента, както и наименованието на процедурата, за която се подава офертата.

Всички въпроси следва да се изпращат на e-mail: о[email protected] или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на Възложителя - http://bmv-eood.bg .

 

            V. УСЛОВИЯ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

 

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

 •  име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 •  име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника;
 •  следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД”;

 

Пликът съдържа документите, изисквани от Възложителя и документ за упълномощаване ако има такова.

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: : „Ценово предложение” и име на участника. Той съдържа ценовото предложение на участника - Приложение № 4.

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящия регистър се отбелязват: входящ номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Ако след изтичането на срока „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД е събрало по-малко от шест оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите 5 (пет) работни дни от датата на обявяването. След изтичане на срока, даден в повторната покана, Възложителят избира изпълнители по  предоставените оферти, независимо от техния брой.

Подадените оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия. За резултатите от решениято на Възложителя за избор на обслужваща кредитна и финансова институция, участниците се уведомяват.

Предложенията се оценяват от комисията по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Всички образци и формуляри изискуми за конкурса, както и показателите на комплексната оценка, относителната им тежест и условията, които отнемат точки описани в „Методика за определяне на икономически най-изгодната оферта”  са достъпни в профила на купувача на интернет страницата на „БМВ” ЕООД.

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира кандидатът с най-висока крайна оценка.

Показателите за оценяване са:

 

ДЕЙНОСТ I. ЗА ГРУПАТА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ "СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - ДЕПОЗИТИ"

Мярка

1.1. Санкция при предсрочно прекратяване на срочен депозит

лева

1.2. Лихвени проценти за депозит от и над 300 000.00

х

1.2.1. за шест месечен депозит

%

1.2.2. за девет месечен депозит

%

ДЕЙНОСТ II. ЗА  ГРУПАТА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ  "ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ"

х

2.1. Разплащателни сметки във валута и лева

х

2.1.1. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

лева

2.1.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка във валута - Евро

евро

2.1.3. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка във валута – Щатски долари

щатски долари

2.1.4. Годишна лихва по разплащателна сметка в лева

%

2.1.5. Годишна лихва по стандартна разплащателна сметка във валута, в т.ч.:

х

2.1.5.1. при наличност по всички разплащателни сметки  в EUR

%

2.1.5.2. при наличност по всички разплащателни сметки в USD

%

2.2.Преводи (Разплащания) във валута и лева

х

2.2.1. Такса междубанков превод наредени чрез БИСЕРА

х

2.2.1.1 чрез платежно на хартиен носител

лева

2.2.2.2 чрез платежно по електронен път

лева

2.2.2. Такса вътрешно банков превод в лева в т.ч.:

х

2.2.2.1. чрез платежно на хартиен носител

лева

2.2.2.2. чрез платежно по електронен път

лева

2.2.3. Такса междубанков превод наредени чрез РИНГС

х

2.2.3.1. чрез платежно на хартиен носител

лева

2.2.3.2  чрез платежно по електронен път

лева

2.2.4. Издадени междубанкови преводи в  евро към ЕИП, с ТОМ вальор, онлайн/мобилно банкиране :

х

2.2.4.1. Комисионна от стойността на превода

%

2.2.4.2. Максимален размер на таксата по превода

евро

2.2.5. Издадени междубанкови преводи в щатски долари с ТОМ вальор, онлайн/мобилно банкиране :

х

2.2.5.1. Комисионна от стойността на превода

%

2.2.5.2. Максимален размер на таксата по превода

щатски  долари

2.2.6. Масови вътрешно и междубанкови преводи за изплащане на заплатите на служителите на „БМВ” ЕООД   - Безплатно.

(Да/Не)

2.2.7. Не се събира и начислява такса за съхранение парични средства /по разплащателни, депозитни и др. сметки/

(Да/Не)

2.2.7.1 Лимит над който се начислява таксата /наказателни точки/

лева

2.2.7.2. Размер на таксата /наказателни точки/

%

2.3.Касови операции

х

2.3.1. Комисионна за теглене в брой на банкноти от разплащателни сметки в лева в т.ч.:

х

2.3.1.1. До 5 000 лв. без предизвестие

%

2.3.1.2. Над 5 000,01 лв. с двудневно предизвестие

%

2.3.2. Внасяне в брой на банкноти по разплащателни сметки в лева в т.ч.:

х

2.3.2.1.Комисионна за внасяне на суми в брой

%

2.3.2.2. Максимална стойност на комисионната за внасяне на суми в брой

лева

ДЕЙНОСТ III. Финансиране - поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова гаранция

х

3.1. Годишен лихвен процент за олихвяване на парични средства, служещи като обезпечение за издаване на банкова гаранция

%

3.2.Комисионна за издаване на банковата гаранция с парично обезпечение на година  (като % от стойността на банковата гаранция)

%

3.3. Комисионна за промяна на параметрите по гаранцията (срок на валидност, стойност)

лева

 

Не се допуска представяне на варианти. За да бъде оценена офертата е необходимо да се посочи конкретна стойност по отделните показатели (по преценка на кандидата може да бъде посочена средна стойност, ако финансовата институция предлага на практика множество варианти на услугата).

Възложителят публикува настоящата покана в профила на купувача на официалната интернет страница на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД , както и в една специализирана интернет  медия.

В срок от пет работни дни след провеждане на избора участниците ще бъдат уведомени писмено за избраните изпълнители, като ще бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

Класираните участници  ще бъдат поканени за сключване на  договори.

В случай, че определен за изпълнител участник не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 5-дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на следващото място участник в процедурата.

В  договора ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за Изпълнител.

Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на договор.

При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителя и клаузите на договора, се прилагат клаузите на договора.

 

 

 

 

 

 

                                                      УПРАВИТЕЛ : ...............................................

                                                                                     /ФИЛИП  ВАСИЛЕВ/

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай