Събота,

Це­лув­ки­те на звез­ди­те

От: Стандарт -
A
A
A

Це­лув­ка­та е ху­бав но­мер, съз­да­ден от при­ро­да­та, за да спре го­во­ре­не­то, ко­га­то ду­ми­те ста­нат из­лиш­ни. Проз­ре­ни­е­то е на го­ля­ма­та швед­ска ак­три­са Ин­грид Бер­гман, но­си­тел­ка на три "Ос­кар"-а. Ки­нок­ри­ти­ци­те я кла­си­рат на чет­вър­то мяс­то сред най-доб­ри­те ак­три­си на всич­ки вре­ме­на. Ней­на ем­бле­ма оба­че ос­та­ва ро­ля­та й във фил­ма "Ка­заб­лан­ка", къ­де­то пар­тни­ра на Хъм­фри Бо­гарт.

Це­лув­ка­та на­ис­ти­на е ав­тог­ра­фът на лю­бов­та. Хи­ля­ди лен­ти я уве­ко­ве­ча­ват, за­що­то тя из­ра­зя­ва в най-чист вид хи­ми­я­та меж­ду мъ­жа и же­на­та. И в то­ва от­но­ше­ние бъл­гар­ски­те не от­стъп­ват по ни­що на хо­ли­вуд­ски­те. Ня­кои до­ри са по-въз­дейс­тва­щи...

Мис­лят Гин­ка Стан­че­ва и Ка­ра­ми­тев за гадже­та

Гин­ка Стан­че­ва е във­ле­че­на в сан­ти­мен­тал­ни­те ек­шъ­ни още от на­ча­ло­то на ек­ран­на­та си ка­ри­е­ра. Бо­ян Да­нов­ски сни­ма 17 ду­бъ­ла на це­лув­ка­та меж­ду кра­са­ви­ца­та и Асен Ки­си­мов в "Точ­ка пър­ва" - ка­ме­ра­та се вър­ти пред на­ци­о­нал­ния ста­ди­он "Ва­сил Лев­ски". Сто­ти­на мет­ра по-на­вът­ре в Пар­ка на сво­бо­да­та, до ед­на от мно­го­то чеш­мич­ки, ко­и­то от­дав­на ги ня­ма в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на, Гин­ка и Апос­тол Ка­ра­ми­тев се це­лу­ват в пос­лед­ния ка­дър на "Лю­би­мец 13" - Во­ло­дя Ян­чев сни­ма 12 пъ­ти то­зи миг. Два­ма­та ак­тьо­ри ве­че са иг­ра­ли за­ед­но в "Хай­душ­ка клет­ва", ще си пар­тни­рат и в "Спе­ци­а­лист по всич­ко". На по­ло­вин Бъл­га­рия мно­го й се ис­ка меж­ду тях да има "не­що по­ве­че", но ня­ма. Гин­ка приз­на­ва, че се прех­лас­ва по Апос­тол още ка­то сту­ден­тка в ака­де­ми­я­та - то­га­ва тя и ко­ле­ги­те й от тре­ти курс вли­зат в ми­ман­са на "Ро­мео и Жу­ли­е­та" в На­род­ния.

Кра­де­цът на чув­ства

Ко­га­то Не­ве­на Ко­ка­но­ва и Ра­де Мар­ко­вич тряб­ва да се це­лу­нат за пър­ви път в "Кра­де­цът на прас­ко­ви", меж­ду тях нас­тъп­ва ви­ди­мо и неп­ре­о­до­ли­мо сму­ще­ние, ко­е­то мно­го пре­чи на Въ­ло Ра­дев. То­га­ва го­ле­ми­ят ки­наджия каз­ва на дру­ги­те от еки­па: "Ос­та­ве­те ги за мал­ко". Ак­тьо­ри­те се от­да­ле­ча­ват - са­мо два­ма­та, в за­ду­ше­вен раз­го­вор, без лю­бо­пит­ни очи и уши. Да­ли точ­но то­га­ва, да­ли в друг мо­мент, но лю­бов­та меж­ду Не­ве­на и Ра­де из­бух­ва с опус­то­ши­тел­на си­ла. И от­тук на­та­тък ней­на­та ма­гия пре­ли­ва от все­ки ка­дър на ек­ран­ния хит по из­клю­чи­тел­на­та по­вест на Еми­лиян Ста­нев. Но Не­ве­на е мно­го омъ­же­на за най-доб­рия чо­век, ко­го­то поз­на­ва, Лю­бо­мир Шар­лан­джи­ев, а Ра­де е сил­но же­нен за Оли­ве­ра Кръс­те­вич - сръб­ска­та Сто­ян­ка Му­та­фо­ва. Той оба­че се раз­веж­да, до­ка­то Не­ве­на ща­ди сър­це­то на съп­ру­га си. Звез­ди­те на Въ­ло Ра­дев се сре­щат по меж­ду­на­род­ни­те фес­ти­ва­ли. Тях­на­та при­каз­ка във Ве­не­ция бе­ле­жи за­ви­на­ги жи­во­та им. Там до­ри ги при­е­мат ка­то двой­ка. Но ко­га­то Не­ве­на ос­та­ва са­ма, ре­ша­ва, че жи­во­тът не мо­же да бъ­де вър­нат на­зад и от­каз­ва пред­ло­же­ни­е­то на Ра­де за брак.

Да­ми ка­нят

Сте­фан Да­на­и­лов се е це­лу­вал мо­же би с всич­ки же­ни в род­но­то ки­но, че и с ня­кол­ко от рус­ко­то и ев­ро­пейс­ко­то, ка­то най-фа­тал­на­та меж­ду тях е по­ля­ки­ня­та Бар­ба­ра Брил­ска. Про­фе­со­рът "про­из­ве­де" бур­на це­лув­ка в "Стък­лен дом" - с топ­мо­де­ла Ста­ни­ми­ра Ко­ле­ва, ко­я­то се проб­ва ка­то ак­три­са. "Ни­как не ми бе­ше лес­но. Но той под­хо­ди по мно­го де­ли­ка­тен и еле­ган­тен на­чин, на­ка­ра ме да се от­пус­на. Нес­лу­чай­но всич­ки­те му сту­ден­ти го обо­жа­ват - умее да об­яс­ня­ва на те­рен и да об­щу­ва", спо­де­ля кра­са­ви­ца­та. Де­си Ба­кър­джи­е­ва пък "пре­лъс­ти" Лам­бо във "Фа­ми­ли­я­та", къ­де­то иг­ра­е­ше не­го­ва ра­зюз­да­на сна­ха. Сте­фан Да­на­и­лов е изиг­рал по­ве­че­то въз­мож­ни ро­ли под слън­це­то. Но Джейк в "Же­ни­те на Джейк" на На­род­ния и Яким в "Да­ми ка­нят" на Иван Ан­до­нов ка­то че ли най-яр­ко обоб­ща­ват ма­чов­ско-ду­хов­ни­те дра­ми на те­ат­рал­ни­те и фил­мо­ви­те му ге­рои.

Дру­ги­ят наш въз­мо­жен жи­вот

Иван Ива­нов в Ар­ми­я­та се це­лу­ва­ше ка­то Ро­мео с Жу­ли­е­та на Ма­ри­а­на Ди­мит­ро­ва. В ки­но­то ос­та­вя­ше без дъх Яни­на Ка­ше­ва във "Всич­ко е лю­бов", но же­на­та, с ко­я­то ос­та­ват хрис­то­ма­тий­на двой­ка, е Ва­ня Цвет­ко­ва. Те са за­ед­но в "Ла­ви­на", "Ком­би­на", "Дру­ги­ят наш въз­мо­жен жи­вот". Той е един­стве­ни­ят мъж, за ко­го­то ак­три­са­та все още про­дъл­жа­ва да го­во­ри с мла­деж­ка­та си емо­ция.

Аня по­бър­ква на­ред в ки­но­то и те­а­тъ­ра

"Ня­ма ни­що по-про­тив­но от еро­ти­ка без чув­ства", каз­ва Аня Пен­че­ва, ко­я­то па­зи лю­бов­та си са­мо за Ивай­ло Ка­ра­ньо­тов. Съп­ру­гът й, чи­е­то чер­но чув­ство за ху­мор е ре­пуб­ли­кан­ско ка­то шам­пи­он­ски­те му тит­ли в ле­ка­та ат­ле­ти­ка, иро­ни­зи­ра: "Лю­бов­та е страш­на, прог­ра­ми­ра­на глу­пост". То­ва, раз­би­ра се, ни­как не пре­чи на мъ­жа, кой­то мра­зи ко­му­нис­ти­те, жур­на­лис­ти­те и фут­бо­лис­ти­те, да е луд по Аня поч­ти чет­върт век. Звез­да­та на На­род­ния ви­на­ги е дейс­тва­ла на ре­жи­сьо­ри­те ка­то чер­ве­но на бик - раз­бе­рат ли, че тя е го­то­ва да сни­ма или ре­пе­ти­ра с тях, вед­на­га за­поч­ват да й мис­лят го­ре­щи флир­то­ве, неж­ни сце­ни и про­во­ка­тив­ни кад­ри.

За­ха­ри Ба­ха­ров - хла­ден и кра­сив

За­ха­ри Ба­ха­ров - мо­же би най-мощ­ни­ят от ак­ту­ал­ни­те мъж­ка­ри в на­шен­ско­то сед­мо из­кус­тво - има­ше по­ре­ди­ца от из­ра­зи­тел­ни лас­ки с Ди­ля­на По­по­ва в Love.net и с Та­ня Или­е­ва в "Дзифт". В жи­во­та оба­че от­лич­ни­кът, кой­то се сни­ма в "Па­зи­те­ли на нас­лед­ство­то" на Джор­дж Клу­ни и в "Иг­ра на тро­но­ве", е ве­рен на кра­си­ва­та жур­на­лис­тка Ди­а­на Алек­си­е­ва, май­ка на две­те му де­ца.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички