Сряда,

"Нес­тле” по­бе­ди ко­ро­на­ви­ру­са със сър­це и ду­ша

От: Иван ВА­ТА­ХОВ -
286
"Нес­тле” по­бе­ди ко­ро­на­ви­ру­са със сър­це и ду­ша
A
A
A
  • Кол­ко слад­ка и кол­ко гор­чи­ва бе кри­за­та за хра­ни­тел­ния ги­гант

Най-го­ле­ми­те опа­се­ния в на­чал­ни­те ета­пи на раз­вих­ри­ла­та се пан­де­мич­на кри­за бя­ха те­зи за дос­тав­ки­те на хра­ни, за да не се пре­къс­не снаб­дя­ва­не­то на ос­нов­на пот­реб­ност на хо­ра­та. То­ва се ока­за ог­ром­но пре­диз­ви­ка­тел­ство, как­то за най-бо­га­ти­те, та­ка и за най-бед­ни­те дър­жа­ви на пла­не­та­та. В то­ва от­но­ше­ние как се спра­ви­ха го­ле­ми­те све­тов­ни ги­ган­ти, ко­и­то въп­ре­ки ог­ром­ни­те си въз­мож­нос­ти на све­тов­но ни­во, тряб­ва­ше да опе­ри­рат ка­то мес­тни ком­па­нии при на­ло­же­ни­те от вся­ка дър­жа­ва ог­ра­ни­че­ния. Как те за­па­зи­ха ли­це­то си пред об­щес­тво­то ка­то ця­ло и пред все­ки един от нас? Пи­та­ме Не­ли Ан­ге­ло­ва - Ме­ниджър Ко­му­ни­ка­ции в Юго­из­то­чен па­зар на Нес­тле (Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния, Сър­бия, Хър­ва­тия, Сло­ве­ния, Се­вер­на Ма­ке­до­ния, Чер­на го­ра,Ко­со­во, Бос­на и Хер­це­го­ви­на), с опит и наб­лю­де­ние вър­ху па­за­ра, не са­мо на Бъл­га­рия, но и на ця­ла Юго­из­точ­на Ев­ро­па.

 

Не­ли Ан­ге­ло­ва е дип­ло­ми­ран ин­же­нер ма­гис­тър от Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет в Со­фия и има над 27-го­ди­шен опит в "Нес­тле". Го­ля­ма част от про­фе­си­о­нал­на­та й ка­ри­е­ра за­е­ма опи­тът й в ку­ли­нар­ния биз­нес (1999-2017), за­поч­вай­ки от въ­веж­да­не­то му на бъл­гар­ския па­зар, през ед­но­го­диш­на ми­сия в "Нес­тле Ад­ри­а­тик" (бив­ши­те стра­ни от Югос­ла­вия), до ръ­ко­во­де­не­то му ка­то биз­нес ме­ниджър през 2008 г. През 2014-а Не­ли по­е­ма па­ра­лел­но и от­го­вор­нос­тта за кор­по­ра­тив­на­та ко­му­ни­ка­ция и връз­ки на "Нес­тле Бъл­га­рия". Под ней­но ръ­ко­вод­ство "Нес­тле Бъл­га­рия" ус­пя­ва да из­гра­ди цен­ни пар­тньор­ства, как­то и да зат­вър­ди ре­пу­та­ци­я­та си ка­то стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­тор, от­го­во­рен ра­бо­то­да­тел и со­ци­ал­но от­го­вор­на ком­па­ния.

През 2017 г. й е по­ве­ре­на от­го­вор­нос­тта за фун­кции Ко­му­ни­ка­ции и Кор­по­ра­тив­ни връз­ки, ко­е­то во­ди до ус­пеш­но­то ин­тег­ри­ра­не на всич­ки про­це­си по во­де­не­то на бранд и кор­по­ра­тив­на­та ко­му­ни­ка­ци­я­та на ком­па­ни­я­та.

По­нас­то­я­щем Не­ли за­е­ма по­зи­ци­я­та Ме­ниджър Ко­му­ни­ка­ции на Юго­из­точ­ния па­зар на Нес­тле (Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния, Сър­бия, Хър­ват­ска, Сло­ве­ния, Бос­на и Хер­це­го­ви­на, Чер­на го­ра, Ко­со­во и Се­вер­на Ма­ке­до­ния).

 

- Ако взе­мем за кри­те­рий фла­го­ва­та ви ин­дус­трия - та­зи на слад­ки вку­со­тии (с ко­и­то мар­ка­та "Нес­тле" се свър­зва) - как­ви са пред­по­чи­та­ни­я­та в Юго­из­точ­на Ев­ро­па - по­ве­че за­хар, по­ве­че ка­као, по­ве­че мля­ко в шо­ко­ла­да? А в Бъл­га­рия?

- То­ва, ко­е­то кон­су­ма­то­рът ис­ка, тър­си и не пра­ви ком­про­мис с не­го, е вку­сът. А той е ре­зул­тат на доб­рия ба­ланс меж­ду раз­лич­ни­те със­тав­ки. Осо­бе­но за слад­ки­те и де­сер­тни про­дук­ти, тър­се­не­то в на­ша­та част от све­та е с из­ра­зен шо­ко­ла­до­во-мле­чен про­фил. Но въп­ро­сът е в "кол­ко" от шо­ко­ла­да, за­хар­та, мля­ко­то ко­и­то са ос­нов­ни­те ком­по­нен­ти на един де­серт. Кон­су­ма­то­рът ис­ка, от ед­на стра­на, да бъ­де вкус­но, да мо­же да от­ли­чи от­дел­ни­те със­тав­ки и да ги при­поз­нае, но от дру­га стра­на е мно­го на­яс­но с ро­ля­та им в здра­вос­лов­на­та му ди­е­та. И очак­ва­ни­я­та към про­из­во­ди­те­ли­те са да дос­та­вят край­ния же­лан ре­зул­тат и про­фил, но и да са про­ак­тив­ни в под­хо­да "по-мал­ко от не­же­ла­ни­те" ка­то за­хар­та и "по­ве­че от же­ла­ни­те" ка­то мля­ко­то и ка­ка­о­то. Има ед­но ви­со­ко ни­во на осъз­на­ва­не на "как­во ис­кам и как­во е доб­ро за мен" по от­но­ше­ние на то­ва, ко­е­то мар­ки­те и про­из­во­ди­те­ли­те пред­ла­гат.

- Тъй ка­то има­те наб­лю­де­ния вър­ху един се­ри­о­зен ка­то раз­мер ре­ги­он от Ев­ро­па, как хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност в ЮИ Ев­ро­па и в Бъл­га­рия по-кон­крет­но ре­а­ги­ра на из­вед­нъж зах­лу­пи­ла­та ни кри­зис­на си­ту­а­ция?

- Оп­ре­де­ле­но ре­а­ги­ра мно­го адек­ват­но и нав­ре­мен­но при всич­ко, ко­е­то се случ­ва­ше. В сми­съл, че осъз­на­ва сво­я­та ро­ля да оси­гу­ри дос­тав­ка­та на хра­ни и на­пит­ки до раф­та в ма­га­зи­на през ця­ла­та ве­ри­га от дос­тав­чи­ци на су­ро­ви­ни и ма­те­ри­а­ли, през про­из­вод­ство, до за­реж­да­не на тър­гов­ска­та мре­жа. И всич­ко то­ва в ед­ни дос­та неп­ри­вич­ни, труд­ни и пре­диз­ви­ка­тел­ни ус­ло­вия, по­ня­ко­га със зат­во­ре­ни гра­ни­ци, труд­нос­ти при на­ми­ра­не на бе­зо­пас­на за ра­бо­та еки­пи­ров­ка, край­но не­об­хо­ди­ма оба­че да се под­си­гу­ри бе­зо­пас­ния ра­бо­тен про­цес на хо­ра­та от пър­ва ли­ния от сек­то­ра и пр. Всич­ко то­ва се слу­чи мно­го бър­зо, без ни­как­ви пре­къс­ва­ния, ор­га­ни­зи­ра­но и ли­ше­но от па­ни­ка.

Пред­ста­вя­те ли си как­во би би­ло, ако в до­пъл­не­ние на всич­ки при­тес­не­ния пред не­из­вес­тна­та си­ту­а­ция, в ко­я­то всич­ки бях­ме, има и проб­лем с не­ос­тиг или не­ре­дов­на дос­тав­ка на хра­ни.

- Има ли прош­ка (как­то се каз­ва по­ня­ко­га) за хра­ни­тел­ния биз­нес? Или щом е кри­за, всич­ки са ни ви­нов­ни, че ня­ма то­ва, ня­ма оно­ва.

- Не мис­ля, че въ­об­ще е въп­рос за прош­ка или пък об­ви­ня­ва­не на то­зи или он­зи сек­тор. Всич­ки ние бях­ме пос­та­ве­ни пред ед­на без­пре­цен­ден­тна си­ту­а­ция и смя­там, че ре­ак­ци­я­та въ­об­ще на биз­не­са бе­ше дос­та адек­ват­на и ли­ше­на от па­ни­ка. Мно­го трез­ви ре­ше­ния, свър­за­ни с пред­при­е­ма­не­то на мер­ки за про­дъл­жа­ва­не­то на биз­не­са, но и с гри­жа към хо­ра­та ра­бо­те­щи­те в не­го. Всич­ко то­ва има, ос­вен чис­то биз­нес ас­пект, и дъл­бо­ко со­ци­ал­но от­го­во­рен та­къв.

- Ся­каш то­ва, ко­е­то нап­ра­ви най-го­ля­мо впе­чат­ле­ние, по­не на бъл­га­ри­те, в кри­за­та до­се­га, бе спло­тя­ва­не­то око­ло го­ля­ма­та ка­у­за да се спа­сим и да спа­сим всич­ки. С то­ва е свър­зан и не­ве­ро­ят­ни­ят раз­цвет на да­ри­тел­ство­то. Как биз­не­сът се вклю­чи във въл­на­та от съп­ри­час­тие? Как "Нес­тле" ка­то ця­ло и "Нес­тле Бъл­га­рия" да­до­ха своя при­нос?

- "Нес­тле" е сил­но из­ра­зе­на со­ци­ал­но от­го­вор­на ком­па­ния, след­вай­ки яс­но та­зи ли­ния ве­че 26 го­ди­ни, от­как­то при­със­тва на бъл­гар­ския па­зар. Да­ри­тел­ство­то за нас не е са­мо­цел, а част от на­ше­то раз­би­ра­не, че тряб­ва да сме от­го­вор­ни към раз­ви­ти­е­то на об­щес­тво­то, в ко­е­то опе­ри­ра­ме, и част от го­диш­ни­те ни прог­ра­ми в та­зи по­со­ка. И по­ня­ко­га то­ва раз­ви­тие е в сфе­ра­та на без­въз­мезд­на­та по­мощ, от ко­я­то то има нуж­да.

Ме­ди­ци­те и пър­вос­те­пен­ни­те нуж­ди от под­си­гу­ря­ва­не на за­щит­ни об­лек­ла бе на­ши­ят пър­ви фо­кус на по­мощ, кой­то осъ­щес­твих­ме в на­ча­ло­то към бол­ни­ци в стра­на­та (пър­ва­та бо­ли­ца с COVID-19 ре­гис­три­ра­ни слу­чаи в Габ­ро­во, впос­лед­ствие и та­зи в Бур­гас), и след то­ва дру­ги в Со­фия и Плов­див. След­ва­ща­та стъп­ка бя­ха да­ре­ни­я­та под фор­ма­та на хра­ни и топ­ли на­пит­ки (раз­лич­ни от ка­фе га­ма­та ни) към ра­бо­те­щи­те ме­ди­ци на пър­ва ли­ния, въз­ли­за­щи на над 70 хи­ля­ди пор­ции.

- В пе­ри­о­ди на кри­за най-мно­го стра­дат най-уя­зви­ми­те гру­пи от хо­ра. За да из­ле­зем от кли­ше­то - ста­ва ду­ма за най-бед­ни­те, най-бол­ни­те и т.н. Ви­дя ли ва­ша­та ком­па­ния своя ро­ля в раз­ре­ша­ва­не­то на един та­къв проб­лем и как се вклю­чи в пос­ти­га­не­то на об­що­то бла­го?

- Па­ра­лел­но с ме­ди­ци­те на пър­ва ли­ния, мис­лех­ме, но по-важ­но­то е, че дейс­твах­ме ак­тив­но с по­мощ и към най-уя­зви­ми­те гру­пи от об­щес­тво­то ни, въз­рас­тни­те хо­ра, чи­я­то хра­на се по­лу­ча­ва от еки­пи­те на со­ци­ал­ни­те пат­ро­на­жи и бе прид­ру­же­на с до­пъл­ни­тел­ни ко­ли­чес­тва слад­ки­ши и ку­ли­нар­ни про­дук­ти. Тук е мяс­то­то да от­бе­ле­жа ро­ля­та и от­лич­но­то сът­руд­ни­чес­тво с еки­пи­те на Сто­лич­на об­щи­на, чи­и­то про­ак­тив­ност и го­ля­ма ор­га­ни­зи­ра­ност по­мог­на­ха на нас от биз­не­са да осъ­щес­твим доб­ри­те си на­ме­ре­ния нав­ре­мен­но. Ед­на та­ка­ва идея бе да да­рим ко­ли­чес­тва топ­ли на­пит­ки, ка­фе и слад­ки­ши на патру­ли­те на вход­но-из­ход­ни­те пун­кто­ве на Со­фия и Ве­ли­ко Тър­но­во.

- Ко­га, как­во и кол­ко да­ри "Нес­тле" на нуж­да­е­щи­те се бъл­га­ри, на нуж­да­е­щи­те си граж­да­ни на ЮИ Ев­ро­па?

- Ка­то най-го­ля­ма­та ком­па­ния за хра­ни и на­пит­ки в све­та ние из­мер­ва­ме уси­ли­я­та си в пор­ции хра­на или ча­ши на­пит­ки. За COVID-19 пе­ри­ода да­ре­ни­я­та въз­ли­зат на над 170 000 пор­ции в Бъл­га­рия.

- Кое е не­що­то, ко­е­то пра­ви уси­ли­я­та на "Нес­тле" по вре­ме на кри­за­та уни­кал­ни?

- Смя­там то­ва, че те ид­ват ка­то част на ед­на ус­той­чи­ва през го­ди­ните со­ци­ал­на по­ли­ти­ка, ко­я­то ком­па­ни­я­та има не са са­мо в спеш­ни слу­чаи на кри­за. "Нес­тле" е ком­па­ния, ко­я­то ис­тин­ски се ин­те­ре­су­ва и по­ма­га на хо­ра­та и об­щес­тва­та, в ко­и­то опе­ри­ра.

- Кои са ва­ши­те про­дук­ти, ко­и­то след ока­за­на­та от "Нес­тле" по­мощ хо­ра­та ще за­пом­нят? (За уточ­не­ние, мно­го хо­ра до­ри и де­се­ти­ле­тия след Вто­ра­та све­тов­на вой­на па­зе­ха опа­ков­ки на шо­ко­ла­ди или др. хра­ни­тел­ни про­дук­ти, ко­и­то са им би­ли по­да­ря­ва­ни в най-глад­ни­те вре­ме­на.)

- Не­ка нап­ра­вя ед­но уточ­не­ние - ние не по­ма­га­ме на хо­ра­та в труд­ни мо­мен­ти, за да за­пом­нят про­дук­ти­те ни неп­ре­мен­но. По­ма­га­ме, за­що­то сме со­ци­ал­но от­го­вор­на ком­па­ния и вяр­ва­ме, че има­ме ро­ля за раз­ви­ти­е­ на об­щес­тво­то и ро­ля­ в труд­ни­те му мо­мен­ти, ко­и­то из­пит­ва.

А ще бъ­дем щас­тли­ви, ако ня­кой от про­дук­ти­те от га­ма­та ни бъ­де не са­мо ха­ре­сан, но и на­ме­ри пос­то­ян­но мяс­то в до­ма­кин­ство­то на хо­ра­та.

 

 


Всички новини от категория ДА! На българската храна.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията