Нинова предприе нещо невиждано от 1970 година

Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, каза Нинова

Нинова предприе нещо невиждано от 1970 година | StandartNews.com

Икономическият министър Корнелия Нинова и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков заедно с екипите си изготвиха и подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Това се прави за първи път от 1970 година, съобщават от ведомството на Нинова.

Към момента на стартиране на процедурата в производството на основни метали (без леене на метали), броят на заетите лица е около 10 000 души. Произведената от тях продукция възлиза на 10 млрд. лв., което представлява 12% от общата промишлена продукция в страната.

Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, работа с опасни вещества, химикали и др.), което наложи да има добре разработени и ясно дефинирани правила за безопасност и здраве при работа.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова.

Мерките са разбити подробно и детайлно във всеки сектор от индустрията. А част от общите мерки за здравословни  и безопасни условия са:

 • Работещите са длъжни да ползват предоставните им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло, като топлозащитни работни облекла, ударнозащитни обувки с топлоустойчиви подметки, предпазна каска, антифони, предпазни очила и защитни ръкавици.
 • Подходящ микроклимат на работната среда – температура, относителна влажност, осветеност и вентилация, наличие на авариен душ за очи и тяло, сухи и почистени помещения.
 • До работното място да се допускат само работещи, квалифицирани за конкретната дейност и запознати с устройството и правилата за безопасна работа.
 • Работните помещения да са оборудвани със звукови и светлинни сигнали и знаци като: „Внимание! Движещи се части“, „Не включвай! Работят хора!“, да се осигури свободен  безопасен път за евакуация.
 • Да не се допускат движението на външни лица.
 • Да не се допуска премахването на предпазните съоръжения.
 • Да се извършат  и да се документират периодични проверки на изправността на конкретните инсталации.
 • Работещите се задължават да пазят ефективно, както себе си така и околните от евентуални трудови злополуки.
 • Работещите трябва да са информирани за всички възможни източници на опасност: поражения от електрически ток, силен шум, вибрации, изгаряне с течен метал, силни електромагнитни полета, радиоактивно излъчване, контузии от спъване, падане, удар, срязване, изгаряне, запалване , взрив, пожар и др.
 • Намаляване опасностите от професионални заболявания, предизвикани от работата при неблагоприятен климат.
 • Намаляване на трудовия травматизъм, професионални заболявания и загуба на работни дни.
 • Повишаване привлекателността на труда в металургията.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са да се подобрят условията на труд в индустрията, да се осигури превенция на риска от заболявания, което ще доведе до повишаване привлекателността на заетост в този сектор.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай