Нетната печалба на БАКБ нараства с 25%

Увеличение от 21.25% се отчита и при спестяванията на граждани и фирми

Нетната печалба на БАКБ нараства с 25% | StandartNews.com

В края на септември 2021 г. активите на  Българо-американска кредитна банка достигнаха 2 093 664 хил. лв., което представлява ръст от 19.14%, сравнено с третото тримесечие на 2020 год. Спестяванията на граждани и фирми се увеличават значително с 21.25%. През разглеждания период, банковата система отбелязва 10.92 % годишен ръст в привлечените средства.

Отпуснатите кредити на домакинства за тримесечието се увеличават с 40.65% за БАКБ, при 12.19% на банковата система. Основен фактор за това са нискорисковите ипотечни кредити, чийто ръст сравнен с края на деветмесечието на 2020г. е 71.93% при 13.98 % за банковата система.. Очакванията на банката за следващото тримесечие са този възходящ тренд да продължи.

В края на септември 2021 год. БАКБ отчита 6.91% ръст на нетните приходи от лихви, независимо от нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона на спада на тези приходи, отчетен от банковия пазар (3.18 %) и се дължи преди всичко на  увеличаването на приходите от лихви с 3.99% до 37.220 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с  -15.50% до 3.943 млн. лева.

Съществен плюс отчита БАКБ  по отношение на извършените трансакции, както и на броя нови клиенти и приходите от тях. Нетният доход от такси и комисионни вследствие расте  с 23.17 % при 19.17 %  средно ниво за пазара. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 11.413 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват впечатляващ ръст от +24.73% спрямо третото тримесечие на 2020 год., когато институцията отчита 9. 150 млн. лв. Въпреки развиващите се  инфлационни процеси банката запазва ниско нивото на оперативните си разходи, вследствие на множество инвестиции в дигитализация, както по отношение на вътрешните операции, така и в предлаганите на потребителите изцяло дигитални продукти.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика през последните години и отчита ръст от 6.11%  спрямо третото тримесечие  на 2020 г. и 6.49% спрямо края на 2020г.,  гаранция за  устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“. 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай