Вторник,

Лозари и винари не харесват стратегията за сектора, искат нова

От: Стандарт -
451
Лозари и винари не харесват стратегията за сектора, искат нова
A
A
A

Браншови организации на лозари и винари излязоха с декларация срещу предложената за обсъждане от МЗХГ „Стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор 2022-2027 година. Те не харесват документа и искат той да бъде преработен. Ето какво пише в декларацията:

 

Днес, 07.12.2021 г., в гр. Пловдив, на проведена общобраншова среща в присъствието на представители на следните браншови и експертни организации в сектор „Лозарство и Винарство“, както следва:

Национално сдружение на българските лозари, Съюз на енолозите в България, Българска асоциация на винените професионалисти, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Сдружение на пепиниерите, Национално сдружение на българската домашна ракия, Регионална лозаро-винарска камара „Мизия“, Югоизточна Тракийска регионална лозаро-винарска камара, Регионална лозаро-винарска камара „Тракия“, Черноморска регионална лозаро-винарска камара, Регионална лозаро-винарска камара „Бургаска южночерноморска“, Регионална лозаро-винарска камара „Пирин“

След проведена дискусия, относно предложената за обсъждане от МЗХГ „Стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор 2022-2027 година“ представителите на браншовите и експертни организации решиха следното:

1. Предложеният текст на Стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор 2022- 2027 година“ не отговаря на основните потребности на производителите, осъществяващи дейност в сектор Лозарство и Винарство, като :

1.1Стратегията не залага визия за развитието на сектора, не формулира конкретни цели за програмния период и не посочва очаквани резултати. 1.2Стратегията не отчита специфичната структура на сектор Лозарство и Винарство, не диференцира мерките по отношение на различните по големина производители и не залага прогнозна визия за промяна или запазване на съществуващата структура.

1.3Стратегията не посочва национални приоритети, отговарящи на потребностите на производителите и насочени към изграждането на съвременен конкурентен облик на българското лозарство и винопроизводство.

1.4Стратегията не залага адекватни мерки за изработване на обща маркетингова стратегия насочена към вина с висока добавена стойност, гарантиране на справедливи доходи и цени на производителите на винено грозде и вино, не залага цели, насочени към промяна на пазарната структурата и позиционирането на българските вина.

1.5Стратегията не залага никакви мерки за прилагане на регионално специфични политики, насочени към устойчивост на регионите и развитие на районите за производство на вина с наименование за произход. Стратегията не залага никакви мерки за насърчаване и развитие на винено-кулинарния туризъм като инструмент за формиране на добавена стойност.

1.6Стратегията не залага никакви мерки, насочени към увеличаване на дела на местните сортове с оглед предлагането на вина с национално специфика и отличимост.

1.7Стратегията не предвижда никакви адекватни мерки за развитие на лозаровинарската наука, както и на специализираното образование за лозарство и винарство.

1.8Стратегията насочва вниманието си към браншовите организации в сектора, без да отчита настъпилите промени, новосъздадените структури на производителите и силно изразената воля на производителите да бъдат активен партньор при формулиране на политиката в сектора. Стратегията не се насочва към създаване на структура, осигуряваща водещо място на регионите и регионалните структури в сектора, а напротив - към създаването на централизиран модел, доказал неефективността си. Настояваме да бъде застъпен принципа на пирамидалност (от долу на горе) при изграждането на структурата на браншовите организации.

1.9Извън обсега на Стратегията остават много важни въпроси, свързани с производството на десертно грозде, статута на микро и малките производители, включително и тези на ракия, съгласно допустимите европейски разпоредби.

С оглед изложеното до тук считаме, че предложената Стратегия за развитие на Лозарството и Винарството 2022 -2027 не отговаря на потребностите на бранша и не отговаря и специфичните изисквания към Стратегическите планове за развитие на земеделието до 2027 г. Лозаро-Винарският сектор трябва да намери определение като приоритетен сектор с достатъчно и справедливо подпомагане, така че да бъде изравнен по конкурентност с останалите страни гроздо и винопроизводители.

Настояваме в този вид тя да не бъде подлагана на обсъждане, разглеждана и приемана от ТРГ по разработване на Стратегическият план на заседанието, насрочено на 09.12.2021 година.

Настояваме да се предоставя разумен срок, не по-малко от два месеца, за представянето на нова Стратегия, с разработването на която се ангажират подписалите тази декларация организации.

Членовете на организациите заявяват своята решимост да защитят поминъка си и осигурят всички ресурси за запазване на Лозарството и винопроизводството. Включително и чрез протести и настояване за смяна на ръководния екип на държавните структури, отговорни за политиката в сектора.

Настоящата декларация адресираме до: Министъра на земеделието храните и горите, Председателя на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за развитие на земеделието, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Парламентарно представени партии в 47 Народно събрание, Председател на Народното събрание

За постигане на максимална публичност основните послания на настоящата Декларация ще бъдат споделени с националните и регионални медии. Настоящата декларация е подписана от всички представители на организации, присъствали на срещата.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com