Понеделник,

Кри­за­та ни на­у­чи да не хар­чим всич­ки­ па­ри

От: Да­ни­е­ла Де­не­ва -
A
A
A
  • Ако хо­ра­та с кре­дит срещ­нат зат­руд­не­ния, да тър­сят ре­ше­ние за­ед­но с бан­ка­та си, каз­ва Жо­зе Са­ло­йо, уп­ра­ви­тел на БНП Па­ри­ба Лич­ни Фи­нан­си, Бъл­га­рия в специално интервю за вестник "СТАНДАРТ"
  • Не се очак­ват сът­ре­се­ния след при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на стра­на­та към ERM II

 

Жо­зе Са­ло­йо е уп­ра­ви­тел на БНП Па­ри­ба Пър­съ­нъл Фай­ненс, С.А., клон Бъл­га­рия. Той има над 18-го­ди­шен опит в об­лас­тта на пот­ре­би­тел­ско­то кре­ди­ти­ра­не, ка­то ця­ла­та му ка­ри­е­ра е свър­за­на с во­де­ща­та ком­па­ния за пот­ре­би­тел­ско кре­ди­ти­ра­не в Ев­ро­па BNP Paribas Personal Finance, част от BNP Paribas Group. Пре­ди да за­е­ме по­зи­ци­я­та си в Бъл­га­рия, в про­дъл­же­ние на 4 го­ди­ни г-н Са­ло­йо e гла­вен опе­ра­ти­вен ди­рек­тор на BNP Paribas Personal Finance за Цен­трал­на и Из­точ­на Ев­ро­па. На та­зи по­зи­ция той от­го­ва­ря за Че­хия, Сло­ва­кия, Ун­га­рия, Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия и Ав­стрия. Сред от­го­вор­нос­ти­те му са оп­ти­ми­за­ция на опе­ра­тив­ни­те про­це­си при от­пус­ка­не­то на пот­ре­би­тел­ски кре­ди­ти, след­про­даж­бе­но­то об­служ­ва­не, съ­би­ра­не, уп­рав­ле­ние на из­не­се­ни ус­лу­ги и дру­ги. Той ко­ор­ди­ни­ра клю­чо­ви про­ек­ти за раз­ви­ти­е­то на ком­па­ни­я­та в стра­ни­те от ре­ги­о­на в об­лас­тта на ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии, об­служ­ва­не­то на кли­ен­ти и т.н. В пе­ри­о­да 2010 - 2014 г. Жо­зе Са­ло­йо е ре­ги­о­на­лен ди­рек­тор по уп­рав­ле­ние на рис­ка за Пол­ша, Ук­рай­на, Ки­тай, Тур­ция, Сър­бия, Ма­ро­ко, Ту­нис и Ал­жир. Уп­ра­ви­те­лят на БНП Па­ри­ба Лич­ни Фи­нан­си, Бъл­га­рия, е за­вър­шил прес­тиж­ния па­риж­ки уни­вер­си­тет "Пи­ер и Ма­ри Кю­ри" и е ин­же­нер със спе­ци­ал­ност "Ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми".

 

  • По-добре е да отложиш покупка, но да имаш пари за "черни дни"
  • Бан­ка­та мо­же да от­ка­же за­ем, ако той би бил в те­жест на кли­ен­та
  • Хората да използват иновациите в банковите услуги, защото те пестят време и средства
  • Хората да използват иновациите в банковите услуги, защото те пестят време и средства
  • Все­ки сам да ре­ши да­ли да обър­не ле­во­ви­те си спес­тя­ва­ния в ев­ро или не

 

- Как хо­ра­та да уп­рав­ля­ват па­ри­те си в кри­зис­на си­ту­а­ция ка­то при­чи­не­на­та от COVID-19, ко­га­то гу­бят до­хо­ди­те си, а мно­зи­на - и ра­бо­та­та си?

- От­го­во­рът на то­зи въп­рос е да раз­ви­ват и под­дър­жат ви­со­ко ни­во на фи­нан­со­ва гра­мот­ност. То­ва оз­на­ча­ва да уп­рав­ля­ват ра­зум­но при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те си, да зна­ят как да оп­ти­ми­зи­рат ме­сеч­ни­те си пла­ща­ния, да по­тър­сят из­точ­ни­ци на до­пъл­ни­те­лен до­ход и т. н. За­то­ва и ние пре­по­ръч­ва­ме на хо­ра­та да си пра­вят ме­се­чен бюджет, да че­тат за уп­рав­ле­ни­е­то на па­ри­те, да се ин­те­ре­су­ват от ино­ва­ци­и­те, ко­и­то им пес­тят вре­ме и сред­ства и да из­бяг­ват раз­хо­ди, ко­и­то би­ха мог­ли да оп­ти­ми­зи­рат. То­ва е и част от ан­га­жи­мен­та ни към хо­ра­та и об­щес­тво­то - да пре­дос­та­вя­ме по­лез­на ин­фор­ма­ция по те­ма­та в на­ши­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни ка­на­ли и да под­кре­пя­ме про­ек­ти за ран­но раз­ви­тие на фи­нан­со­ва гра­мот­ност още от учи­ли­ще. За­то­ва и от ня­кол­ко го­ди­ни под­кре­пя­ме прог­ра­ма­та "Прак­тич­ни фи­нан­си" на Джу­ни­ър Ачийв­мънт, Бъл­га­рия.

Мо­га да дам ня­кол­ко при­ме­ра как ние по­ма­га­ме за уп­рав­ле­ни­е­то на лич­ния бюджет. Ако кли­ент има кре­дит от БНП Па­ри­ба Лич­ни Фи­нан­си, той има пред­ска­зу­е­мос­тта да пла­ща ед­на и съ­ща фик­си­ра­на внос­ка все­ки ме­сец до края на пе­ри­о­да на из­пла­ща­не, кой­то обик­но­ве­но е по-дъ­лъг, нап­ри­мер ня­кол­ко го­ди­ни. То­ва е пре­дим­ство­то за кли­ен­та от фик­си­ра­на­та лих­ва - да знае точ­но кол­ко ще тряб­ва да пла­ти днес, ут­ре или след­ва­ща­та го­ди­на. Друг под­ход за доб­ро уп­рав­ле­ние на па­ри­те е из­пол­зва­не­то на ино­ва­ции. Кри­за­та ус­ко­ри ди­ги­та­ли­за­ци­я­та на фи­нан­со­вия сек­тор и хо­ра­та мо­гат да се въз­пол­зват от удоб­ни ди­ги­тал­ни ин­стру­мен­ти. Ка­то ли­дер в об­лас­тта на он­лайн кре­ди­ти­ра­не­то, с ам­би­ци­я­та да пре­дос­та­вя­ме все по-доб­ро кли­ен­тско из­жи­вя­ва­не, ние ус­пях­ме мно­го бър­зо да адап­ти­ра­ме дей­нос­тта си в ди­ги­тал­на сре­да и пре­дос­та­вих­ме на хо­ра­та из­бор от без­плат­ни ус­лу­ги, ка­то пла­ща­не на внос­ки през сай­та ни без так­си или изис­ква­не за ре­гис­тра­ция, чат­бот за са­мо­об­служ­ва­не или без­плат­но обаж­да­не от наш кон­сул­тант. Кли­ен­ти­те ни ви­со­ко оце­ни­ха то­зи под­ход и през пос­лед­ни­те ня­кол­ко ме­се­ца от­бе­ля­зах­ме зна­чи­те­лен ръст на из­пол­зва­не­то на дис­тан­ци­он­ни­те ни ка­на­ли.

- Как е въз­мож­но в се­гаш­на­та си­ту­а­ция хо­ра­та да об­служ­ват ре­дов­но кре­ди­ти­те си и в съ­що­то вре­ме да раз­по­ла­гат с па­ри за неп­ред­ви­де­ни раз­хо­ди?

- Тук съ­що го­во­рим за фи­нан­со­ва гра­мот­ност и дис­цип­ли­на. Ако хо­ра­та уп­рав­ля­ват ра­зум­но лич­ния си бюджет, ще мо­гат да пок­ри­ват внос­ки­те по кре­ди­ти­те си и да спес­тя­ват па­ри за "чер­ни дни". То­ва е и един от най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то на­у­чих­ме от кри­за­та - из­клю­чи­тел­но важ­но е да не хар­чиш всич­ки свои при­хо­ди. По-доб­ре е да от­ло­жиш ва­кан­ция или по­куп­ка, но да имаш па­ри за спеш­ни слу­чаи.

- До 22 юни бан­ки­те пре­дос­та­вя­ха на хо­ра­та въз­мож­нос­тта да от­ло­жат пла­ща­ния по кре­ди­ти­те си. В как­ви слу­чаи по­доб­на мяр­ка е доб­ра  и очак­ва­те ли мо­ра­то­ри­у­мът вър­ху кре­ди­ти­те да бъ­де удъл­жен?

- Та­зи мяр­ка е под­хо­дя­ща за хо­ра, ко­и­то срещ­на­ха зат­руд­не­ния в об­служ­ва­не­то на кре­ди­ти­те си, при­чи­не­ни от кри­за­та с Covid-19. Ка­то от­го­во­рен кре­ди­тор, ние от­го­во­рих­ме на нуж­ди­те на те­зи на­ши кли­ен­ти и им да­дох­ме въз­мож­ност да от­ло­жат внос­ки­те си. Мак­си­мал­ни­ят пе­ри­од е 6 ме­се­ца, ко­е­то оз­на­ча­ва най-къс­но до края на но­ем­ври. Меж­дув­ре­мен­но жи­во­тът ве­че за­поч­ва да се зав­ръ­ща към нор­мал­но­то и хо­ра­та пос­те­пен­но се връ­щат на ра­бо­та, ко­е­то оз­на­ча­ва, че за­поч­ват да имат и при­хо­ди. Ето за­що спо­ред мен не е не­об­хо­ди­мо удъл­жа­ва­не на ме­ха­низ­ма.

- Ако се на­ло­жи хо­ра­та да из­тег­лят за­ем - как да раз­пре­де­лят до­хо­ди­те си през след­ва­щи­те ме­се­ци или го­ди­на, имай­ки пред­вид не­си­гур­нос­тта, пре­диз­ви­ка­на от кри­за­та? Бих­те ли пре­по­ръ­ча­ли да се из­бяг­ва тег­ле­не­то на кре­дит?

- Най-важ­но е хо­ра­та да имат обек­тив­на оцен­ка за лич­ни­те си фи­нан­си. Те тряб­ва вни­ма­тел­но да пре­це­нят от кол­ко па­ри ще се нуж­да­ят за смет­ки, ежед­нев­ни нуж­ди и за внос­ки по за­е­ми. След то­ва ид­ва ре­ше­ни­е­то да­ли да взе­мат кре­дит или не, на как­ва стой­ност да бъ­де, как­ви да са раз­ме­рът на внос­ка­та и пе­ри­о­дът на из­пла­ща­не. Ако взе­ма­не­то на нов кре­дит би до­ве­ло до труд­нос­ти в об­служ­ва­не­то му или би има­ло се­ри­оз­но от­ра­же­ние вър­ху стан­дар­та на жи­вот на кли­ен­та, аз бих по­съ­вет­вал хо­ра­та да пре­ос­мис­лят пла­но­ве­те си. Тук фи­нан­со­ви­те ин­сти­ту­ции имат мно­го важ­на ро­ля - от­го­вор­ни­ят кре­ди­тор ка­то БНП Па­ри­ба Лич­ни Фи­нан­си мо­же да от­ка­же от­пус­ка­не­то на кре­дит, ако той би бил те­жест за кли­ен­та. Го­во­рей­ки за пот­ре­би­тел­ски­те кре­ди­ти, важ­но е в слу­чай, че хо­ра­та срещ­нат как­ви­то и да е зат­руд­не­ния, да се свър­жат със сво­я­та бан­ка и да се опи­тат за­ед­но да на­ме­рят ре­ше­ние. То­ва съ­що е част от от­го­вор­но­то кре­ди­ти­ра­не - да си дос­тъ­пен и до­ве­рен пар­тньор. От дру­га стра­на, през пос­лед­ни­те сед­ми­ци виж­да­ме, че жи­во­тът пос­те­пен­но се зав­ръ­ща към нор­мал­но­то и хо­ра­та не тряб­ва да "зам­ра­зя­ват" всич­ки свои пла­но­ве, осо­бе­но ако са си­гур­ни за до­хо­ди­те и фи­нан­со­ва­та си ста­бил­ност. Има не­об­хо­ди­мос­ти, ко­и­то прос­то не мо­гат да ча­кат, нап­ри­мер спе­шен ре­монт на до­ма или до­пъл­ни­тел­ни сред­ства при очак­ва­не на нов член на се­мейс­тво­то. Ето за­що ние при­ла­га­ме ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход към все­ки кли­ент, та­ка че да от­го­во­рим на лич­на­та му си­ту­а­ция по най-доб­рия въз­мо­жен на­чин.

- В кои слу­чаи е по-доб­ре хо­ра­та да па­за­ру­ват с кре­дит­на кар­та?

- Кре­дит­на­та кар­та е мно­го удо­бен фи­нан­сов ин­стру­мент, кой­то мо­же да се из­пол­зва как­то за пок­ри­ва­не на днев­ни нуж­ди, та­ка и за по-го­ле­ми по­куп­ки или за спеш­ни слу­чаи. В съ­що­то вре­ме хо­ра­та не тряб­ва да заб­ра­вят, че то­ва все пак е вид кре­дит, кой­то тряб­ва да бъ­де вър­нат. Ето за­що, ка­то всич­ки фи­нан­со­ви ин­стру­мен­ти, кре­дит­на­та кар­та тряб­ва да се из­пол­зва ра­зум­но, ко­е­то съ­що е въп­рос на фи­нан­со­ва гра­мот­ност. Днес е за­дъл­жи­тел­но хо­ра­та да имат за­дъл­бо­че­ни поз­на­ния за фи­нан­си­те и са­мо те­зи, ко­и­то ин­вес­ти­рат в по­ви­ша­ва­не на фи­нан­со­ва­та си гра­мот­ност, ще бъ­дат от­го­вор­ни и ра­зум­ни пот­ре­би­те­ли в бъ­де­ще. Те ще зна­ят кой про­дукт да из­пол­зват в раз­лич­ни си­ту­а­ции, кои са най-важ­ни­те кри­те­рии при из­бор на за­ем, кре­дит­на кар­та или зас­тра­хов­ка, ко­га да из­тег­лят кре­дит или да от­ло­жат по­куп­ка и та­ка на­та­тък. То­ва зна­ние ще по­мог­не на хо­ра­та да взе­мат ин­фор­ми­ра­ни ре­ше­ния по от­но­ше­ние на лич­ния си бюджет и та­ка да имат фи­нан­со­ва ста­бил­ност.

- Бих­те ли пре­по­ръ­ча­ли хо­ра­та да обър­нат спес­тя­ва­ни­я­та си от ле­ва в ев­ро във връз­ка с вли­за­не­то ни в  ERM II и пред­сто­я­що­то при­е­ма­не на ев­ро­то?

- През пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни Бъл­га­рия е във ва­лу­тен борд, кой­то га­ран­ти­ра ста­бил­нос­тта на ле­ва. Ос­вен то­ва, во­де­щи ек­спер­ти и ин­сти­ту­ции не прог­но­зи­рат ня­как­ви зна­чи­тел­ни сът­ре­се­ния след при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на стра­на­та към ме­ха­низ­ма ERM II. В то­зи сми­съл все­ки чо­век тряб­ва да ре­ши сам за се­бе си да­ли да обър­не ле­во­ви­те си спес­тя­ва­ния в ев­ро или не.

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички