Сряда,

Ди­ги­та­ли­за­ци­я­та по­ма­га и при нуж­да от па­ри на­зам

От: Стандарт -
Ди­ги­та­ли­за­ци­я­та по­ма­га и при нуж­да от па­ри на­зам
A
A
A

Едва ли има човек, на когото никога да не му се е случвало да потърси заем за непредвиден разход. Колкото и добра финансова грамотност да имаш, да балансираш умело с приходите и да планираш разходите си, неочаквани ситуации се случват. Ако се наложи бърз ремонт на жилището или колата се повреди внезапно, няма как да отлагаш до следващия месец.

 

В та­ки­ва мо­мен­ти тър­сиш бър­зо ре­ше­ние. Ва­ри­ан­ти­те със за­ем от при­я­тел, ра­бо­то­да­тел, или от фи­нан­со­ви ин­сти­ту­ции от­не­мат вре­ме и уси­лия. Ве­че има въз­мож­ност да из­тег­лиш бърз кре­дит, из­ця­ло он­лайн и то без да се стра­ху­ваш, че ще по­пад­неш на фир­ма със съм­ни­тел­на ре­пу­та­ция и ус­ло­вия. Ус­лу­га­та А1 Бърз кре­дит се пред­ла­га от опе­ра­то­ра А1 и е при­мер за то­ва как ди­ги­та­ли­за­ци­я­та по­ма­га при раз­лич­ни ас­пек­ти от ежед­не­ви­е­то на съв­ре­мен­ни­те пот­ре­би­те­ли.

  • С А1 Бърз кре­дит не е не­об­хо­ди­мо да из­би­раш меж­ду бър­зи­на и си­гур­ност

Мо­жеш да си спес­тиш це­лия стрес от то­ва да се ре­диш на опаш­ка пред ги­ше, да под­гот­вяш ку­пи­ща до­ку­мен­ти пред­ва­ри­тел­но. А1 Бърз кре­дит мо­жеш да по­лу­чиш из­ця­ло он­лайн, без да се на­ла­га да из­ли­заш от до­ма си и да гу­биш вре­ме.

  • Кан­ди­дат­с­т­ваш с ня­кол­ко клик­ва­ния на миш­ка­та и до 15 ми­ну­ти след раз­г­леж­да­не на за­яв­ка­та по­лу­ча­ваш от­го­вор

Дос­та­тъч­но е да по­се­тиш стра­ни­ца­та на А1 Бърз кре­дит на уеб­сай­та на А1 и да на­тис­неш бу­то­на "За­я­ви". След то­ва по­пъл­ваш он­лайн два фор­му­ля­ра и при одоб­ре­ние по­лу­ча­ваш до­ку­мен­ти­те си по имей­ла, а на те­ле­фо­на ще ти бъ­де из­пра­тен SMS код. От­ва­ряй­ки до­ку­мен­ти­те и въ­веж­дай­ки ко­да, под­пис­ваш до­ку­мен­ти­те. И то­ва е всич­ко.

Ако на­ис­ти­на имаш нуж­да от спе­шен за­ем, не­за­ви­си­мо от при­чи­на­та - пов­ре­де­на пе­рал­ня или  те­ле­ви­зор, ре­монт, или друг неп­ред­ви­ден раз­ход, а сро­ко­ве­те те при­тис­кат и тряб­ва да ре­а­ги­раш ско­рос­тно, А1 Бърз кре­дит мо­же да по­мог­не. Па­ри­те по одоб­ре­ни­те кре­ди­ти прис­ти­гат в по­со­че­на­та от теб бан­ко­ва смет­ка.

  • Мак­си­мал­на­та су­ма е до 3000 лв., а ми­ни­мал­на­та - 100 лв.

Към но­ва­та ус­лу­га е съз­да­ден и кре­ди­тен кал­ку­ла­тор, кой­то пре­дос­та­вя пъл­на проз­рач­ност. С не­го пот­ре­би­те­ли­те виж­дат с точ­ност су­ма­та, ко­я­то тряб­ва да вър­нат. Тя се из­чис­ля­ва спо­ред то­ва за кол­ко ме­се­ца са раз­сро­че­ни внос­ки­те и как­ва е стой­нос­тта на от­пус­на­ти­я к­ре­дит.

 

  • Все­ки пот­ре­би­тел мо­же да из­бе­ре сам сро­ка, в кой­то да из­пла­ти сво­е­то за­дъл­же­ние, ка­то мак­си­мал­ни­ят брой ме­сеч­ни внос­ки е 12

Ос­вен че пред­ла­га кон­ку­рен­тно ос­къ­пя­ва­не в срав­не­ние с дру­ги по­доб­ни ус­лу­ги, А1 Бърз кре­дит ня­ма так­си за пред­сроч­но по­га­ся­ва­не и за раз­глеж­да­не на до­ку­мен­ти­те.

Все­ки пъл­но­ле­тен граж­да­нин мо­же да се въз­пол­зва и да кан­ди­дат­ства за А1 Бърз кре­дит, не­за­ви­си­мо да­ли из­пол­зва дру­ги ус­лу­ги на те­ле­ко­ма или не. А1 Бърз кре­дит се пред­ла­га от А1 Бъл­га­рия ЕАД ка­то пос­ред­ник на Ак­сес­ Фай­нанс ООД.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички