„Булгартрансгаз“ с важно решение за хранилището в Чирен

Дружеството обявява три открити процедури

„Булгартрансгаз“ с важно решение за хранилището в Чирен | StandartNews.com

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява три открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“. Проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в България и в региона.

В първата обществена поръчка са включени дейностите по изграждане и въвеждане в експлоатация на нови надземни съоръжения - компресорна станция с прилежащите технологични съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция.

По този начин ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на подземно газово хранилище „Чирен“, ще се осигури необходимото ново високонадеждно компресорно оборудване, предоставящо възможност за достигане на заложените в технологичния проект параметри. Новите съоръжения ще осигурят и необходимото ново високонадеждно оборудване за рехабилитацията на съществуващи обекти от газопреносната мрежа и изграждането на нови такива. Ще се повиши експлоатационната безопасност и увеличаване капацитетните възможности на ПГХ „Чирен“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000.00 (триста милиона) лева без ДДС.

Във втората обществена поръчка са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажа, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от експлоатационните сондажи с нова компресорна станция. Чрез изграждането на съоръженията ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на хранилището в Чирен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност и ще се увеличат капацитетните му възможности.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 (сто тридесет и три милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

В трета обществената поръчка са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровод с дължина около 41 км. и диаметър DN 700 mm, оптична кабелна линия и две станции за очистване на газопровода.

Изграждането на газопровода до хранилището е пряко свързано с възможностите за разширение на капацитета за съхранение на самото хранилище, като ще се повишат безопасността на експлоатация и сигурността на пренос на природен газ до и от „Чирен“.

Ще се увеличат капацитетните възможности на хранилището от търговска гледна точка, което ще допринесе за интегриране на подземното хранилище като ключов фактор за стабилността на пазара в в България и в региона. В допълнение ще се осигури възможност за газификация на прилежащи райони, което ще позволи замяна на използваните към момента твърди горива и по този начин ще се намалят вредните емисии.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и петнадесет хиляди) лева без ДДС.

Източник: Нова телевизия

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай