Бойко Атанасов: Българите ще могат да се осигуряват за “европейска пенсия”

Допълнителното пенсионно осигуряване е сред най-стриктно регулираните

Бойко Атанасов: Българите ще могат да се осигуряват за “европейска пенсия” | StandartNews.com

На 15 март 2019 г. Бойко Атанасов бе избран за председател на КФН. Той притежава над 20 г. професионален опит в системата на приходната администрация, а от 2013 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на НАП. Завършил е УНСС, има редица икономически специализации в България и чужбина.

 

  • Предизвикателствата пред КФН са финтех индустрията и приемането на еврото
  • Допълнителното пенсионно осигуряване е сред най-стриктно регулираните
  • Мобилното приложение FSC Mobile ще дава достъп до базата с лицензирани компании
  • Инвестиционните фондове са най-бързо развиващият се сектор на капиталовия пазар, казва Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор /КФН/ в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Г-н Атанасов, какви са тенденциите за развитие на небанковия сектор през 2023 г.?

- В контекста на пост пандемичен период, глобалната дигитализация, европейската зелена сделка и подготовката на финансовия сектор за влизане в Еврозоната, КФН продължава да работи за устойчива стабилност на застрахователния пазар в България, за въвеждане на иновации в регулацията на капиталовия пазар, както и за абсолютна стриктност и пълна прозрачност на действията и процесите на пенсионноосигурителния пазар.

  • Капиталови пазари

Небанковият финансов сектор, част от който е капиталовият пазар, се явява алтернатива за финансиране на дейността на бизнеса, допълваща възможностите, предлагани от банковата сфера. Несъмнено един от най-динамичните и бързо развиващи се сектори на капиталовия пазар е този на инвестиционните фондове. Развитието му е от съществено значение както за частни, така и за корпоративни инвеститори, търсещи по-висока възвръщаемост. Положителна тенденция на развитие се очертава и по отношение на алтернативните инвестиционни фондове като форма на колективно инвестиране. В последните години се наблюдава трайно нарастване на интереса към този сравнително нов субект на българския капиталов пазар, но разполагащ с огромни възможности за прогрес. Алтернативните инвестиционни фондове могат да предложат финансиране за по-рискови дейности. Значителна част от тях в България насочват своите инвестиционни стратегии към микро, малки и средни предприятия под формата на дялови инвестиции и предоставяне на конвертируеми заеми.

  • Застрахователен пазар

Много от процесите в застраховането са вече дигитализирани, включително сключването на полици, завеждането на претенции, отчетността на посредниците. Дигитализацията в сферата на застраховането ще продължи и през следващите години, като крайната цел е всички продукти да се предлагат и онлайн. Продажбите през електронни канали ще остават стабилни както в общото, така и в животозастраховането. Цифровизацията ще доведе до още по-персонализирани продукти, при които лицата сами ще компилират рисковете в зависимост от индивидуалните им потребности. Въпросът с капиталовата адекватност на застрахователите ще продължи да е водещ по отношение на надзора. Всички те ще трябва да внедрят изискванията на счетоводния стандарт IFRS-17, който ще ги постави пред нови предизвикателства - да реорганизират дейността и системите си така, че да генерират необходимата им информация и данни за прилагането на изискванията на стандарта. Свидетели сме на всички предпоставки, че в следващите години застрахователният пазар ще продължи да се развива с нови продукти, свързани както с кибер рискове, които се нуждаят от застрахователно покритие, така и с продукти, касаещи отражението на климата върху различни дейности и най-вече върху селското стопанство.

  • Осигурителен пазар

Секторът бележи забележително развитие през последните три години. Понастоящем инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани, разполагат с адекватни резерви, които да гарантират изплащането на пожизнените пенсии. Активите на пенсионните фондове подлежат на ежедневна проверка от страна на КФН в качеството й на специализиран надзорен орган. Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е една от най-стриктно регулираните.

Само преди броени дни бе гласувана на първо четене от парламентарната социална комисия промяна в Кодекса за социално осигуряване /КСО/, която ще позволи в България да се въведе т. нар. пан-еврпейски пенсионен продукт, добил популярност като "европейска пенсия". Чрез този продукт българските граждани ще имат възможността да се осигуряват доброволно за допълнителна пенсия в рамките на ЕС, дори и да сменят местожителството си от държава в държава без административни или финансови неудобства. Освен това ще получат достъп до много повече пенсионни продукти, развивани от европейски компании и ще могат да избират по-високодоходни, но рискови или по-консервативни схеми. По този начин фондове от други страни в ЕС ще могат да оперират на българския пазар и да изплащат допълнителни пенсии на хората, които се осигуряват доброволно в тях като част от третия осигурителен стълб.

- Какви за стратегическите цели, които Комисията си поставя ?

- КФН навлезе в нов стратегически период от 2022 г. до 2024 г. Стратегията за развитие на регулатора включва ясно дефинирана дългосрочна визия за развитие, подкрепена от силен експертен екип и максимално разгръщане на процесите за дигитализация в небанковия сектор. Всичко това ще бъде съпътствано от конструктивен диалог с всички заинтересовани участници в регулираните от КФН процеси. Важна част за развитието на българския капиталов, застрахователен и осигурителен пазар е активната и ефективна дискусия с бизнеса в посока развитие на концепции и устойчиви стратегии. Целта ни е да сме предвидими в действията си и да проявяваме обективност при взимането на решения, от които зависи развитието на България.

С оглед на постигане на резултати спрямо заложената стратегия за развитие, КФН премина и ще продължи хода си през конкретни стъпки като развитие на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги и инвеститорите, увеличване на обхвата на комуникационния процес чрез провеждане на регулярни срещи с ФинТех компаниите за обсъждане на минимални рискове и максимални ползи от технологиите, насърчаване развитието на стартиращите компании чрез активиране на възможностите на създадения Иновативен Хъб, както и адаптиране на новата регулаторна рамка за колективно финансиране. Заедно с участниците в небанковия финансов сектор създаваме устойчива и благоприятна за иновации бизнес среда, с акцент върху необходимостта от партньорство между националния регулатор и бизнеса.

Чрез функциониращия вече Иновативен център (Innovation Hub) се осигури единна контактна точка за взаимодействие между нас като надзорен орган и FinTech дружествата. Благодарение на въведената дигитална иновация, поднадзорните на КФН лица и FinTech дружествата могат да разчитат на съдействие, когато се нуждаят от пояснение по нормативната уредба или при кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от тях дейност.

- Можем ли да говорим за дигитализация на небанковия финансов сектор и каква е ролята на КФН?

- Все повече поддържането на конкурентоспособност ще означава участниците на финансовите пазари да бъдат в крак с най-новите развития във финтех сферата, така че компаниите да гарантират, че се възползват от най-добрите възможни технологични решения. Вярвам, че и ние като регулаторен и надзорен орган вече сме и ще бъдем наблюдатели на процеса по внедряване на иновации, за да знаем в детайл как работят и се прилагат.  Ние имаме и отговорността да балансираме рисковете от новите иновации спрямо ползите за потребителите. Също така ние трябва да намерим равновесието между насърчаването на иновациите и защитата на клиентите от потенциални негативни аспекти. Ще трябва да оценим и когато е подходящо, да коригираме регулаторната рамка, особено от страна на пазарното поведение, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели. Пред нас стои и задачатa да имаме наличен капацитет, за да можем да реагираме и супервизираме FinTech решенията в бъдеще.

Не на последно място, Комисията вече работи по свой проект за дигитална трансформация, за да отговори на нуждите на поднадзорните лица и всички административни услуги да могат да се случват в дигитална среда. Резултатът ще бъде спестено време на бизнеса и на гражданите. Според доклад на МВФ, нивото на развитие на електронното управление корелира с нивото на преки чуждестранни инвестиции. Колкото по-лесно се прави бизнес в една страна, толкова повече компании искат да инвестират в нея. Надяваме се това да стимулира и навлизането на нови участници на капиталовите пазари.

В отговор на променящата се среда КФН използва и социалните мрежи като канал за комуникация, за да посрещне новите предизвикателства пред целта й за финансово ограмотяване на потребителите на финансови услуги. В края на 2021 г. стартира дигиталната ни кампания #инвестирай безопасно. През 2022 г. обновихме дизайна и съдържанието на сайта на КФН, предстои ни до няколко дни да представим и мобилното приложение на институцията - FSC Mobile. С него потребителите ще имат достъп до базата данни на Комисията с лицензирани инвестиционни посредници, застрахователи и пенсионноосигурителни компании, ще могат в реално време да проверят статуса на жалбата по дигитален път, която са подали, да се свържат директно с нас, както и да имат видимост към важни дати от подназорния календар.

- Какви са предизвикателствата, с които се очаква да се сблъскате през следващата година?

- Пред КФН стоят няколко основни теми: развитието на финтех индустрията и пазара на крипто активи, приемането на еврото за национална валута, както и  активната защита на потребителите. КФН е основен участник в процеса на създаване на Националния план за въвеждане на еврото в България. Визията на Комисията за този ключов за българската икономика процес включва систематизиране на необходимите мерки и действия във връзка с превалутиране на финансовите инструменти. Възнамеряваме да осъществим необходимия мониторинг на очакваните етапи за адаптирането на системите за клиринг и сетълмент за работа с евро.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай