БАКБ отчита 27.18 % ръст на активите 

Банката показва и впечатляващи резултати при депозитите и общо привлечените средства

БАКБ отчита 27.18 % ръст на активите  | StandartNews.com

В условията на глобална несигурност, растяща инфлация и сериозен спад на икономическата активност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва първото тримесечие на 2022 год.  В края на март активите на БАКБ  достигнаха 2 481 662 хил. лв., което представлява ръст от 27.18% на годишна база и 12.87% повече, спрямо края на 2021г.  

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 5.137 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст  от 43.81% спрямо първото тримесечие на 2021 год.

Впечатляващи са резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства през първото тримесечие. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 31.12%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.6 % годишен ръст в привлечените средства.

БАКБ продължава да разширява  кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръста е с впечатляващите 30,87% при отчетени 14.53% за банковата система. Ипотечните кредити за граждани нарастват с 46,52% , при 15,97%  ръст за банковия пазар.

Увеличението на портфейла от потребителски кредити е с 21,97%, при 11,59%  за сектора.

Растежът на банката по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ преди обезценка, за разглеждания 12 месечен период, е в размер на 16.68% при почти наполовина по-нисък за банковата система, който е 9.46 %.

В края на март 2022 год. БАКБ отчита 10.82% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки  нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове при 7.88%. за банковия пазар, като голям принос за това има увеличаването на приходите от лихви с 8.% до 12.690862 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 7.31% до 1.218 млн. лева.

Въпреки негативните последици настъпили в резултат на събитията в Украйна, през последното тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход  от такси и комисионни с

60.02 % при 21.59 % за пазара. 

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 14.87% спрямо март 2021 год. и ръст на капиталовата база с 8.26% спрямо края на предходната 2021год.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“. 

  • БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай