Вторник,

Ко­лед­ни по­да­ръ­ци от Ал­бе­на: До 30% от­стъп­ка

От: Стандарт -
356
Ко­лед­ни по­да­ръ­ци от Ал­бе­на: До 30% от­стъп­ка
A
A
A
  • Ка­чес­тве­на хра­на, бал­не­о­ло­гия и СПА, бо­га­та кул­тур­на прог­ра­ма и мно­го спорт пред­ла­га ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще
  • По­да­ре­те на лю­би­ми­те си хо­ра не­ве­ро­ят­на ва­кан­ция в най-кра­си­вия мор­ски ку­рорт

Праз­ни­ци­те наб­ли­жа­ват, а вие се чу­ди­те как­во да по­да­ри­те на най-скъ­пи­те си хо­ра? Под ел­ха­та поч­ти ня­ма мяс­то, а ви се ис­ка да ги за­рад­ва­те с не­що на­ис­ти­на го­ля­мо и же­ла­но? Из­мо­ре­ни сте от дъл­ги­те оби­кол­ки в тър­гов­ски­те цен­тро­ве в тър­се­не на то­ва, ко­е­то би ги нап­ра­ви­ло щас­тли­ви?

Ал­бе­на ще ви спес­ти оби­ка­ля­не­то по ма­га­зи­ни­те с ед­на идея за на­ис­ти­на стра­хо­тен по­да­рък: се­мей­на ва­кан­ция, из­пъл­не­на с по­ло­жи­тел­ни емо­ции, се­га на спе­ци­ал­на це­на с до 30% от­стъп­ки! Ако ре­зер­ви­ра­те по­чив­ка­та си през сай­та аlbena.bg или се оба­ди­те на 0700 12 110, ще мо­же­те да се въз­пол­зва­те от не­ве­ро­ят­ни на­ма­ле­ния за ед­но стра­хот­но ля­то 2020.

All Inclusive ва­кан­ци­я­та за ця­ло­то се­мейс­тво

ще ви спес­ти гри­жи­те по из­бор

на рес­то­рант или ма­га­зин, при­гот­вя­не на хра­на или тър­се­не на доб­ро пред­ло­же­ние в ме­ню­то. Ком­фор­тът на хо­тел­ска­та стая или апар­та­мен­тът с глед­ка към мо­ре­то или пар­ка ще ви поз­во­лят да си от­дъх­не­те и да заб­ра­ви­те за­дъл­же­ни­я­та на си­во­то ежед­не­вие. Га­ран­ти­ра­но­то ви­со­ко ка­чес­тво на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти за гос­ти­те на Ал­бе­на е още ед­на пред­пос­тав­ка да из­бе­ре­те ком­плек­са за сво­я­та по­чив­ка с дъх на мо­ре и усе­ща­не за сво­бо­да и све­жест. Ани­ма­тор­ски­те еки­пи ще се пог­ри­жат за доб­ро­то нас­тро­е­ние на мал­ки и го­ле­ми, а в СПА цен­тро­ве­те ще се нас­ла­ди­те на ис­тин­ски ре­лакс. Бо­га­та­та кул­тур­на прог­ра­ма през ця­ло­то ля­то и

де­сет­ки­те въз­мож­нос­ти за спорт

ще раз­но­об­ра­зят пре­жи­вя­ва­не­то, ко­е­то си зас­лу­жа­ва да си по­да­ри­те. Ако ве­че сте си­гур­ни, че то­ва е по­да­ръ­кът за ва­ши­те близ­ки, не се ко­ле­бай­те, а ре­зер­ви­рай­те се­га на albena.bg или с обаж­да­не в ра­бот­но вре­ме на 0700 12 110. Ал­бе­на - по­да­рък, кра­сив по при­ро­да!


Всички новини от категория България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com