Партонажна грижа за възрастни хора с увреждания в София

По проекта бяха предоставени мобилни по часови интегрирани здравно-социални услуги и консултиране вподкрепаналицатаотцелевитегрупиприизвършваненаежедневнитеимдейности. Ползвателите бяха обслужвани в домовете си до 2 часанаден, съобразноиндивидуалнитепотре

Партонажна грижа за възрастни хора с увреждания в София | StandartNews.com
  • СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕДОСТАВИ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ДОМОВЕТЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯПО ПРОЕКТ

Успешно приключи работата на Столична община по проект „Патронажна грижа - София“, финансиран по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

По проекта бяха предоставени мобилни по часови интегрирани здравно-социални услуги и консултиране в подкрепа на лицата от целевите групи при извършване на ежедневните им дейности. Ползвателите бяха обслужвани в домовете си до 2 часа на ден, съобразно индивидуалните потребности на всеки. В рамките на проекта бяха обслужени възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания техните семейства, лица с решение на ТЕЛК/НЕЛК и лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение и здравни грижи и други.

Заработа с потребителитебе наетперсоналзадиректнообслужваненахората в тяхнатадомашнасреда. Персоналът е с медицински и социалнифункции и задачи и взаимодействадиректно с потребителите. Предоставятсекомпетентнисъвети, актуалнаинформация, споделятсеопит, знания и уменияспоредконкретнитепотребностинапотребителитенауслугата в определенаобласт (психологическа, социална, медицинска, правна и др.).

Заперсонала,полагащгрижизаползвателите в технитедомове, бе осигуреновъвеждащообучение (с целподготовказапредоставянетонауслугите) и надграждащообучение (с целразширяваненазнанията, уменията и компетентностите, в зависимостотспецификатанапотребноститенаползвателите).

Зацелитенапроектабяхазакупенинеобходимотооборудване, обзавеждане иматериали, включително и транспортносредство, заизвършваненамобилнатаработа.

Бюджетътнапроекта е 830 063,00 лв. (100% безвъзмезднафинансовапомощ), като от Европейскиясоциаленфонд са 705 553,55 лв., аотнационалносъфинансиране- 124 509,45 лв.

Проектът е реализиран по Оперативнапрограма„Развитиена човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай